ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Лина ГИЛИЌ

Универзитет „Св. Џон“
Њујорк, САД

 

HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM

 

Lina GILIC

Ss John's University
New York, USA

 

Примено: 02.11.2015
Прифатено: 24.01.2016
UDK: 37.091.322:616.896-053.2

 

 

Recived: 02.11.2015
Accepted: 24.01.2016
Best Practice article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Постојат многу форми на интервенции со цел да се зголеми пишувањето на домашните за-дачи. Сепак, постојат мал број истражувања кои ја испитуваат точноста на домашните задачи на децата со посебни потреби, а уште помалку на децата со аутизам. Докажано е дека методите за интервенции при домашни-те задачи се ефикасни само под одредени ус-лови. Треба да се стави акцент на точноста на напишаната домашна задача пред да се одлучи која интервенција ќе биде поефикасна за одреден ученик кој има потешкотии при пишување на домашните задачи. Едукаторите треба да го имаат предвид нивото на учество на членовите на семејството при пишување на домашните задачи, потребите на ученикот и начинот на којшто ќе бидат собрани и пренесени информациите за точноста на домашните задачи. Информациите за визуел-ната анализа ќе ја идентификуваат домашната задача како точно завршена, а не само како завршена, и ќе го идентификуваат напредо-кот со текот на времето. Истражувачите утврдиле дека завршената домашна зада-ча не ја одредува стекнатата школска спо-собност која е потребна за училишниот успех на учениците со и без тешкотии. Точноста на домашната задача бара поголемо внимание при истражување на раното дет-ство.
Потребата за истражување кај децата со аути-зам е очигледна, бидејќи аутизмот е најбрзо растечка невролошка состојба во светот. Инк-лузијата на децата со аутизам во општата средина покажува значителен раст. Предложени се понатамошни истражувања кои ќе се фокусираат на точноста на домашните задачи.

 

 

There are many forms of interventions used to increase homework completion. However, there is far less research to assess homework accuracy for young children with special needs, and even less for young children diagnosed with Autism. Homework intervention methods have been proven by researchers to be effective under certain specific circumstances. Emphasis should be placed on increasing the accuracy of homework completed prior to deciding what intervention would be more effective for a particular student struggling with homework completion. Educators should take into consideration the level of participation from the children’s home, the needs of the student, and how data would be collected and communicated for homework accuracy. Data for visual analysis would identify the homework completed correctly rather than just completed, and also identify progress over time. Researchers have demonstrated that homework completed cannot determine academic skill gained which is needed for academic success for young students with or without disabilities. Homework accuracy requires greater attention and emphasis in the early childhood research.
The need for research on young children with Autism is evident as it is the fastest growing neurobiological condition in the world. The inclusion of children with Autism in the general environment has also greatly increased. Recommendations for further research focused on homework accuracy are offered.


Citation: Gilic L. Homework accuracy to increase the academic repertoire of young children with autism. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):66-84. doi: 10.19057/jser.2016.5

   

Клучни зборови: точност на домашната задача, училиштен индикатор, аутизам, инклузија

 


Keywords: homework accuracy, academic indicator, Autism, inclusion


Адреса за кореспонденција:
Lina GILIC
Училиште за едукација
Саливан Хол, соба 402
8000 Утопија парквеј
Квинс, НЈ 11439
Е-пошта: gilicaml@stjohns.edu

 


Corresponding address:
Lina GILIC
School of Education,
Sullivan Hall, room 402
8000 Utopia Parkway
Queens, NY 11439
Email: gilicaml@stjohns.edu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in