ОДРЖАНО РЕДОВНОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ

 

Филип ЈУРТОСКИ

Секретар на Македонско научно здружение за
аутизам
Скопје, Република Македонија

 

NEWS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM

 

Filip JURTOSKI

Secretary of Macedonian Scientific Society for
Autism
Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 27.12.2015
Прифатено: 04.01.2016
UDK: 616.89:061.235(497.711)(062)

 

 

Recived: 27.12.2015
Accepted: 04.01.2016

 

На 25.12.2015 година во „Порта Маке-донија“ во Скопје се одржа годишното собрание на Македонското научно здру-жение за аутизам. Втора година по ред, годишното собрание се одржува во „Порта Македонија“, каде што има прекрасен амбиент, а сите членови изразија задоволство од услугите што се нудат таму. Годишното собрание започна точно во 13:00 часот, а него го отвори претседателот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски, кој, откако ги поздрави сите присутни, им се заблагодари за нивното присуство и за-почна со излагањето на точките од дневниот ред.
Како и секоја година прва точка беше усвојувањето на записникот од годишното собрание од 2014 година.
Секоја година има прием на нови членови во МНЗА, па така оваа година како нов член беше примена Анита Стојчевска, студент на генерацијата на Институтот за дефектологија за изминатата година.
Од голема важност е да се промовира и да се истакне работата на едно здружение. Во овој контекст, претседателот со голем ентузијазам и задоволство го претстави годишниот извештај за работата на Здружението за 2015 година, кој беше исполнет со голем број активности, награди, проекти и многу други признанија и придонеси на МНЗА во науката, но и во општеството. Би сакал да издвојам неколку од овие активности за кои сметам дека би требало да бидат претставени. Како доста важна актив-ност би ја издвоил промоцијата на МНЗА за 15 години од своето постоење. Претседателот предложи, поради неми-лите случувања на 9 мај 2015 година, 15-годишнината да биде прославена со кампања која е медиумски насочена и со промоција на МНЗА преку социјалните мрежи, со што ќе се види несебичноста на членството на МНЗА и нивната подготвеност за помагање и почитување на општествените состојби во РМ. Овој предлог на претседателот, извршниот одбор едногласно го прифати. Друг проект во кој учествуваат членови на МНЗА и кој треба да се потенцира, е интернационалниот проект на Еразмус плус програмата „Еднаквост и социјал-на инклузија преку позитивно родител-ство“. Преку овој проект се гледа дека МНЗА не е само организација која делува на локално ниво, туку организација која има капацитети и со своите вредности и начела се стреми кон интернационални програми и размена на искуства со колеги од сродни области и истите тие искуства несебично ги споделува и во сопствената земја. За успешноста во работата на МНЗА зборуваат и наградите кои ги доби во текот на 2015 година. Една од овие награди ја доби на интернационалниот натпревар за лого на ЕУ-проектот помеѓу Хрватска, Кипар и Македонија каде победи цртежот Autumn tree на ученичката Елена Делова од VIII4 одделение од ПОУ „Д-р Златан Сремец“ со дефектологот Билјана К. Настевска - член на МНЗА. Исто така МНЗА е добитник на парична награда во висина од 15000 денари за најдобра научноистражувачка работа во 2015 година од страна на фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“.
На годишното собрание како петта точка беше изборот на нов претседател и извршен одбор. На претседателот, проф. д-р Владимир Трајковски, кој со својата несебичност, посветеност и професионализам успешно ја води МНЗА последните 10 години, членството одлучи повторно да му ја додели довербата да ја извршува оваа функција. Претседателот им се заблаго-дари на членовите за нивната доверба и изјави дека ќе се труди и ќе вложува максимален напор за МНЗА да биде што е можно повлијателно здружение кое ќе остави длабок импакт во науката и граѓанското општество.
Како и секогаш, МНЗА има своја про-грама според која се води. Така и оваа година таа програма беше презентирана пред членството. Тоа што ова здружение го прави да е големо и силно, е и самата флексибилност на програмите кои се предложуваат секоја година. Не секогаш сите цели се испол-нуваат, но затоа има многу други активности и проекти, како и цели кои не биле во програмата, но успешно се реазилирале и оставиле своја трага во науката и општеството. Со ова МНЗА докажува дека секогаш се стреми кон модерните општествени норми и е подготвено да биде во тек со научните достигнувања.
Во последниот дел од годишното собра-ние членови на МНЗА ги претставија своите трудови и проекти. За оваа година членовите м-р Мери Нолчева и м-р Розалија Бошковска ги претставија своите магистерски тези пред членството на МНЗА. Претседателот проф. д-р Владимир Трајковски им посака на сите членови голем успех во наредната година, а МНЗА не само да го постигне успехот од оваа година, туку и да го надмине.

 

 

On the 25th of December 2015 in „Porta Macedonia“ in Skopje was held the annual general meeting of MSSA. This is the second year that this meeting took place in „Porta Macedonia“, where the ambient and atmosphere are truly at a satisfying level, for which the members expressed their content from the staff services. The annual general meeting began exactly at 13:00 hours, and it was opened by the president of the MSSA, prof. Dr. Vladimir Trajkovski. The president greeted all the present members and thanked them for attending and began with the agenda of today’s meeting.
As every year the first item on the agenda was the adoption of the minutes of the Assembly of MSSA from the annual general meeting held in 2014, which was unanimously adopted by the participants.
Every year MSSA makes admission to new members. This year as a member was admitted Anita Stojcevska, student of the generation of the Institute of Special Education and Rehabilitation for 2014.
It is of great importance for one society to promote its ideals and to be recognized by its work, for this item the president with great enthusiasm and pleasure represented the annual report for the work of the MSSA for 2015 to all the members. The report was filled with a substantial number of activities, projects, rewards and many other recognitions and contributions of the MSSA to the science and society. I would like to select a few of those activities for which I believe that should be mentioned. As an important activity I would single out the promotion of the MSSA for celebrating 15 years of its founding. The president declared that this year because of the traumatic events on the 9th of May 2015 the executive board decided that it would be best to celebrate with a campaign that would be focused on the media by promoting the MSSA by social networks. With this action we can see the selflessness of the members of the MSSA and their readiness to respect and uphold the society’s condition in the Republic of Macedonia. Another project which I would like to point out to is the Erasmus plus program „Equality and social inclusion through positive parenting“, which is an international project in which members of MSSA have taken participation. Through this project we can see that the MSSA is not only an organization that acts on local level, but an organization which with its capacity and values is heading towards international programs and experience exchange with colleagues from related areas of work and all of those experiences selflessly shares back here. For the success in the work of the MSSA speak all of the rewards that the MSSA has won in 2015. One of these rewards was for the international contest for best logo of the EU project, which was held between Macedonia, Croatia and Cyprus. Macedonia won with the drawing „Autumn tree“ made by the pupil Elena Delova from VIII4 grade from POU „Dr. Zlatan Sremac“ together with the special educator and rehabilitator Biljana K. Nastevska. MSSA is the winner for best scientific work for 2015, a reward that is given by the „Prof. Dr. Ljupco Ajdinski“ foundation, the reward is 15000 denars.
The fifth item on the agenda was the election of a new president and executive board. Because of the dedication and restless leadership of the society by the president prof. Dr. Vladimir Trajkovski who with his selflessness, dedication and professionalism successfully has run the MSSA the past 10 years, the membership decided to give their trust again to uphold that function. The president thanked them all sincerely for giving their trust to him once again and declared that he will continue to work with a maximum effort so that the MSSA become even more influential society that will leave a deeper impact in the science and the civil society.
As always the MSSA has a program by which it runs every year. This year the program was presented to the membership. The attribute that makes this organization to be strong is the flexibility of the programs that are presented each year. Not always all of the goals are achieved, but that is why there are a lot of activities and projects and goals that weren’t in the program but came through and left their mark in science and society. With this attribute MSSA has proven itself as an organization that is always ready and looks up to the modern society norms and always follows the modern scientific achievements.
As last items on the agenda, members of the MSSA present their work, projects, and activities before the membership. For this year Mr. Rozalija Boskovska and Mr. Meri Nolceva presented their master thesis. The president prof. Dr. Vladimir Trajkovski wished to all of the members a lot of success next year, and the success next year to be even greater then the one we achieved this year.


Адреса за кореспонденција:
Филип ЈУРТОСКИ
Македонско научно здружение за аутизам
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А,
1000 Скопје, Македонија
Контакт телефон: +389-75-725-951
Е-пошта:secretary@mssa.org.mk

 


Corresponding address:
Filip JURTOSKI
Macedonian Scientific Society for Autisam
Institute of Special Education, Faculty of Philosophy
Bull. GoceDelchev, no. 9A,
1000 Skopje, Macedonija
Contact phone: + 389-75-725-951
E-mail: secretary@mssa.org.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in