КАКО ДА СЕ ОДБЕРЕ НАЈСООДВЕТНИОТ СТАТИСТИЧКИ ТЕСТ ВО НАУЧНИТЕ ТРУДОВИ

 

Владимир ТРАЈКОВСКИ

 

Дефектолошка теорија и практика
Институт за дефектологија
Филозофски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Македонија

 

HOW TO SELECT APPROPRIATE STATISTICAL TEST IN SCIENTIFIC ARTICLES

 

Vladimir TRAJKOVSKI

 

Journal of Special Education and Rehabilitation
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy,
University Ss. Cyril and Methodius
Skopje, Macedonia

 

Примено: 08.07.2016
Прифатено: 20.07.2016

 

 

Recived: 08.07.2016
Accepted: 20.07.2016
Editorial


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Статистиката е дел од математиката која се занимава со собирање, анализирање, интерпретирање и презентирање маса (голем број примероци) нумерички податоци со цел да се извлечат релевантни заклучоци од истата. Статистиката е форма на математичка анализа која користи квантификувани модели, репрезентации и синопсиси за даден број експериментални податоци или истражувања кои се спроведуваат со жива материја. Студентите и младите истражувачи во биомедицинските науки како и во специјалната едукација и рехабилитација често го искажуваат своето мислење дека одбрале да се запишат на тие студии поради тоа што не поседуваат големо знаење или интерес за математика. Тоа е тажна изјава, но има и вистина во неа.
Целта на овој едиторијал е да им послужи и да им помогне на младите истражувачи да ја одберат најсоодветната техника за статистичка обработка на податоците која ќе соодветствува на целите и условите на одредена анализа. Најважните статистички тестови ќе бидат прикажани во овој труд.
Да знаеш како да го одбереш правилниот статистички тест е многу важна одлука во делот на обработката на добиените податоци и во пишувањето на научниот труд. Младите истражувачи и автори би требало да знаат како да ги одберат и како да ги користат овие статистички методи. Компетентниот истражувач мора да поседува одреден степен на знаење во однос на статистичките процедури. Тука може да се подразбира курс за вовед во статистиката и, се разбира, користењето на добар учебник по статистика. За оваа цел, постои потреба предметот Статистика да биде задолжителен предмет во наставната програма на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Младите истражувачи имаат потреба од дополнителни курсеви за да се здобијат со поголемо знаење во областа на статистиката. Тие мора да се обучат за да користат статистички компјутерски програми на соодветен начин.

 

 

Statistics is mathematical science dealing with the collection, analysis, interpretation, and presentation of masses of numerical data in order to draw relevant conclusions. Statistics is a form of mathematical analysis that uses quantified models, representations and synopses for a given set of experimental data or real-life studies. The students and young researchers in biomedical sciences and in special education and rehabilitation often declare that they have chosen to enroll that study program because they have lack of knowledge or interest in mathematics. This is a sad statement, but there is much truth in it.
The aim of this editorial is to help young researchers to select statistics or statistical techniques and statistical software appropriate for the purposes and conditions of a particular analysis. The most important statistical tests are reviewed in the article.
Knowing how to choose right statistical test is an important asset and decision in the research data processing and in the writing of scientific papers. Young researchers and authors should know how to choose and how to use statistical methods. The competent researcher will need knowledge in statistical procedures. That might include an introductory statistics course, and it most certainly includes using a good statistics textbook. For this purpose, there is need to return of Statistics mandatory subject in the curriculum of the Institute of Special Education and Rehabilitation at Faculty of Philosophy in Skopje. Young researchers have a need of additional courses in statistics. They need to train themselves to use statistical software on appropriate way.


Citation: Trajkovski V. How to select appropriate statistical test in scientific articles. J Spec Educ Rehab 2016; 17(3-4):5-28. doi: 10.19057/jser.2016.7

   

Клучни зборови: Статистичка селекција на тест, статистика, научен труд, статистички програми

 


Keywords: statistical test selection, statistics, scientific article, statistical software


Адреса за кореспонденција:
Владимир Трајковски
Дефектолошка теорија и практика
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
бул. Гоце Делчев 9A, 1000 Скопје,
Република Македонија
Е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Vladimir Trajkovski,
Journal of Special Education and Rehabilitation
"SS Cyril and Methoduis" Universitu Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
E-mail: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in