ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ПРОЦЕНА НА ЕМОТИВНО-СОЦИЈАЛНИOT СКРИНИНГ ВО РАНИOT ДЕТСКИ РАЗВОЈ

 

Чи-Ју ЧЕН1
Алберто ФИЛГУЕИРАС2
Џејн СКВАЈРЕС3
Хесус ЛАНДЕИРА-ФЕРНАНДЕЗ4

 

1 Универзитет во Орегон, САД
2 Државен Универзитет во Рио Де Жанеиро, Бразил
3 Универзитет во Орегон, САД
4 Понтификален католички универзитет на Рио Де Жанеиро, Бразил

 

EXAMINING THE FACTOR STRUCTURE OF AN EARLY CHILDHOOD SOCIAL EMOTIONAL SCREENING ASSESSMENT

 

Chieh-Yu CHEN1
Alberto FILGUEIRAS2
Jane SQUIRES3
Jesus LANDEIRA-FERNANDEZ4

 

1 University of Oregon, USA
2 Rio de Janeiro State University, Brasil
3 University of Oregon, USA
4 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brasil

 

Примено: 04.05.2016
Прифатено: 25.07.2016

 

 

Recived: 04.05.2016
Accepted: 25.07.2016
Original Article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед:
Прашалниците за возраст и фази: Социјално-емоционалниот ASQ:SE кај млади деца со социјално-емоционални задоцнувања се препорачуваат за скрининг во педијатриски ординации и други средини за ран детски развој. И додека повеќето психометрички карактеристики на ASQ:SE биле истражени, факторијалната структура на овој инструмент с¢ досега не била детално проучена. Оваа студија ја проучува факторијалната структура на ASQ:SE со цел да ја утврди нејзината конструктивна валидност, вклучувајќи ја и студијата на сите осум интервали на возраст.
Метода:
Вкупно 13,718 парови деца/родители учествуваа во студијата во САД, завршувајќи еден ASQ:SE тест-интервал. ASQ:SE претставува инструмент за скрининг што исклучиво се фокусира на социјално-емоционалната компетенција кај деца на возраст од 3 - 66 месеци.
Содржината ја сочинуваат серија од 8 прашалници за различни возрасни интервали (на пр., 6-, 12-, 18-, 24-, 30-, 36-, 48- и 60-месечен интервал). Анализата на прелиминарниот фактор беше спроведена со цел да се процени бројот на фактори што треба да се задржи, факторијални структури и вчитување на бројот на фактори. Анализата на потврдниот фактор беше спроведена за понатамошно испитување на адекватноста на моделот во однос на податоците, врз основа на резултатите од анализата на прелиминарниот фактор.
Резултати:
Од резултатите добиени со анализата на прелиминарниот фактор, беа предложени еднофакторни и двофакторни структурни модели во зависност од возрасните интервали. Анализата на потврдниот фактор укажа на тоа дека двофакторната структура на модел е поадекватна од еднофакторната за сите возрасни интервали.
Заклучок: Точките што ја претставуаат социјално-емоционалната компетенција кај ASQ:SE може да се класифицираат во два исклучително поврзани кластери, означени како емоција и социјалност. Наодите ја потврдија конструктивната валидност на ASQ:SE, при што беа измерени саканите основни конструкции.

 

 

Introduction:
The Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE) has been recommended for screening young children for social-emotional delays in pediatric practices and other early childhood settings. While many psychometric properties of the ASQ:SE have been examined, the factorial structure of the instrument has not as yet been comprehensively investigated. This study examined the factorial structure of the ASQ:SE in order to establish its construct validity, including study of all eight age intervals.
Method:
A total of 13,718 child/parent dyads participated in the study in the United States, completing one ASQ:SE test interval. ASQ:SE is a screening instrument exclusively focusing on social-emotional competence in 3-to-66 month old children.
A series of eight questionnaires at different age intervals (i.e., 6-, 12-, 18-, 24-, 30-, 36-, 48-, and 60-month) make up the content. Exploratory factor analysis was conducted to evaluate the number of factors that should be retained, factorial structures, and item loading on factors. Confirmatory factor analysis was conducted to further examine the goodness-of-fit of the fit model to data, based on the exploratory factor analysis result. Results:
One-factor and two-factor structure models were suggested by the exploratory factor analysis results depending on the age intervals. Confirmatory factor analysis indicted that a two-factor structure model was a better fit than a one-factor structure for all intervals.
Conclusion: The items representing social-emotional competence in the ASQ:SE can be classified in two highly correlated clusters, labeled as Emotion and Sociality. The findings supported the construct validity of the ASQ:SE, measured the intended underlying constructs.


Citation: Chen CY, Filgueiras A, Squires J, Landeira-Fernandez J. Examining the factor structure of an early childhood social emotional screening assessment. J Spec Educ Rehab 2016; 17(3-4):89-104. doi: 10.19057/jser.2016.12

   

Клучни зборови: Прашалници за возраст и фази (ASQ:SE), конструктивна валидност, анализа на фактори, скрининг, социјално-емоционална компетенција

 


Keywords: Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE), construct validity, factor analysis, screening, social-emotional competence


Адреса за кореспонденција:
Џејн СКВАЈРЕС
901 E 18th Авенија, свита 139,
Еуген, Орегон, САД. 97403-5253.
Тел: +1 541 346 2634
Е-пошта: jsquires@uoregon.edu

 


Corresponding address:
Jane SQUIRES
901 E 18th Ave., Suite 139,
Eugene, Oregon, United States. 97403-5253.
Phone: +1 541 346 2634
Е-mail: jsquires@uoregon.edu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in