ОДНОСОТ ПОМЕЃУ НАСИЛСТВОТО ВО УЧИЛИШТЕТО И ВИКТИМИЗАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ / ХИПЕРАКТИВНОСТ (ADHD)

 

Анамарија ЖИЦ РАЛИЌ1
Даниела ЦВИТКОВИЌ1
Ена ШИФНЕР2

 

1 Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки
2 Основно училиште „Људевит Гај“, Запрешиќ, Хрватска

 

THE RELATION BETWEEN SCHOOL BULLYING AND VICTIMIZATION IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

 

Anamarija ŽIC RALIĆ1
Daniela CVITKOVIĆ1
Ena ŠIFNER2

 

1 1University of Zagreb, Загреб, Хрватска Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
2 Primary school Ljudevita Gaja Zaprešić, Croatia

 

Примено: 28.05.2016
Прифатено: 28.07.2016

 

 

Recived: 28.05.2016
Accepted: 28.07.2016
Original Article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Симптомите на АДХД ги изложуваат децата кои страдаат од ова нарушување на поголем ризик да бидат жртва на насилство, како и да се однесуваат агресивно кон врсниците.
Цели: Оваа студија е спроведена со цел да се идентификува фреквенцијата на специфични форми на виктимизација и насилство кај децата со АДХД како и да се утврди дали постои врска меѓу виктимизацијата и насилството и помеѓу различните форми на насилство кај децата со АДХД.
Методи: Насилството е тестирано на примерок од 72 деца од прво до осмо одделение со АДХД-дијагноза со помош на Прашалникот за насилство на училиште (UŠN-2003) составен во согласност со Прашалникот за насилник/жртва на Olweus.
Резултати: Резултатите покажуваат статистички значајна корелација помеѓу тоа да се биде жртва и сторител на насилство. Студијата исто така покажува статистички значајна корелација помеѓу специфичните форми на насилство.
Заклучок: Резултатите од оваа студија даваат насоки за понатамошни студии и програми / интервенција во врска со превенцијата на насилството која вклучува деца со АДХД.

 

 

The ADHD symptoms put the children suffering from this disorder at a higher risk of being a victim of bulling as well as of behaving aggressively towards peers.
Objectives: This study is conducted in order to identify the frequency of specific forms of victimization and bullying in children with ADHD, and to determine if there is any correlation between victimization and bullying, and between different forms of bullying in children with ADHD.
Methods: Bullying was tested on a sample of 72 first-through-eighth graders with ADHD diagnosis by means of the School Bullying Questionnaire (UŠN-2003) designed in line with the Olweus Bully/Victim Questionnaire.
Results: The results indicate a statistically significant correlation between being a victim and being a perpetrator of bullying. The study also shows statistically significant correlations between specific forms of bullying.
Conclusion: The results of this study provide guidelines for further studies and prevention/ intervention programs concerning bullying which involves children with ADHD.


Citation: Žic Ralić A, Cvitković D, Šifner E. The relation between school bullying and victimization in children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). J Spec Educ Rehab 2016; 17(3-4):105-121. doi: 10.19057/jser.2016.13

   

Клучни зборови: АДХД, деца, насилство на училиште, жртви

 


Keywords: ADHD, children, school bullying, victims


Адреса за кореспонденција:
Анамарија ЖИЦ РАЛИЌ
Факултет за дефектолошки науки,
Универзитет Загреб,
Боронгајска 83ф, 10000 Загреб, Хрватска
Тел:+38512457520
Е-пошта: anamarija.zic.ralic@erf.hr

 


Corresponding address:
Anamarija ŽIC RALIĆ,
Faculty of Education and Rehabilitation Science
University of Zagreb,
Borongajska 83f, 10000 Zagreb, Croatia,
Phone: +38512457520
Е-mail: anamarija.zic.ralic@erf.hr

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in