ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЕМАНЦИПИРАЊЕТО НА ЛУЃЕТО СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО НИГЕРИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ

 

Јонах ЕЛЕВЕКЕ1
Габриел СОЈЕ2

 

1 Светски јазици и литература, Државен Универзитет
Портланд, САД
2 Колеџ на Маршалските Острови, Маџуро,
Република Маршалски Острови

 

CHALLENGES OF EMPOWERING PEOPLE WITH DISABILITIES IN NIGERIA FOR NATIONAL DEVELOPMENT

 

Johan ELEWEKE1
Gabriel SOJE2

 

1 World Languages and Literatures, Portland State
University,Portland, USA
2 2 College of the Marshall Islands, Majuro,
Republic of the Marshall Islands

 

Примено: 15.05.2016
Прифатено: 19.07.2016

 

 

Recived: 15.05.2016
Accepted: 19.07.2016
Review Article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Овој труд ги разгледува прашањата што влијаат на еманципирањето на луѓето со посебни потреби во Нигерија така што тие може да бидат продуктивни и да придонесат за развој на нацијата. Прашањата на кои се осврнуваме се: Што се знае за степенот до кој се емаципирани луѓето со инвалидност да придонесат во националиот развој на Нигерија? Со какви предизвици се соочуваат лицата со инвалидност во Нигерија во нивниот обид да придонесат во националниот развој? Кои се импликациите на овие предизвици во однос на стратегиите кои може да го подобрат еманципирањето на лицата со инвалидност за да се олесни нивниот придонес во националниот развој?
Метод: Овој труд се осврнува на овие прашања со преглед на достапни истражувања на темата што се однесуваат на (1) законодавните овластувања за обезбедување на услуги за лица со посебни потреби во земјата, (2) финансирањето на услуги од страна на владата, (3) пристапот до образование и слични услуги коишто ќе им обезбедат можност на лицата со посебни потреби да ги развијат своите потенцијали и да бидат способни да придонесат во националниот развој како работници, администратори или работодавци.
Резултати: Достапните докази покажуваат дека лицата со попреченост во Нигерија се соочуваат со предизвици во пристапот до основните услуги што може да го подобрат нивниот придонес во националниот развој поради факторите како што е отсуството на законодавство за заштита на нивните права за добивање на тие услуги, несоодветното финансирање на услуги, отсуството на ефективни програми за вклучување, недостатокот на соодветни установи, персонал и ресурси.
Предлози и заклучок: Поттикнување на некои стратегии кои би можеле да произведат подобри резултати и подобрување на можностите за лица со инвалидност да бидат еманципирани, така што и тие да можат да придонесат во националниот развој, како што се донесувањето и спроведувањето на националното законодавство за лица со интелектуална попреченост, користењето стратегии базирани на заедниците во обезбедување на услуги и зголемени активности со организации за поддршка на лицата со инвалидитет.

 

 

Introduction: This paper reviews issues affecting the empowerment of people with disabilities in Nigeria so they can be productive and contribute to the development of the nation. The questions of concern are: What is known about the extent people with disabilities are empowered to contribute to national development in Nigeria? What challenges do people with disabilities in Nigeria encounter in their attempt to contribute to national development? What are the implications of these challenges regarding strategies that could enhance the empowerment of people with disabilities to facilitate their contribution to national development?
Method: This paper addresses these questions by reviewing available research on issues pertaining to (1) legislative mandates on provision of services to individuals with disabilities in the country, (2) funding for services by the government, (3) accessing education and related services, which can ensure that people with disabilities are able to develop their potential and be able to contribute to national development as workers, administrators or employers of labour.
Findings: Available evidence indicates that people with disabilities in Nigeria encounter challenges in accessing essential services that could enhance their contribution to national development due to factors such as the absence of legislation protecting their rights to receive these services, inadequate funding of services, absence of effective inclusion programmes, and lack of facilities, personnel, and resources.
Suggestions and conclusion: The author recommended some strategies that could produce better outcomes and enhance the opportunities for people with disabilities to be empowered so that they can contribute their quota to national development. These strategies include: enacting and implementing а national disability legislation, utilisation of community-based strategies in the provision of services, and increased advocacy activities by disability organisations.


Citation: Eleweke J, Soje G. Challenges of empowering people with disabilities in Nigeria for national development. J Spec Educ Rehab 2016; 17(3-4):122-138. doi: 10.19057/jser.2016.14

   

Клучни зборови: Нигерија, земји во развој, лица со инвалидност, еманципација, обезбедување услуги, национален развој, рехабилитација на локални нивоа.

 


Keywords: Nigeria, developing countries, people with disabilities, empowerment, service provision, national development, community-based rehabilitation


Адреса за кореспонденција:
Јонах ЕЛЕВЕКЕ
Светски јазици и литература
Државен Универзитет Портланд
Портланд, Орегон 97201, САД
Е-пошта: jeleweke@pdx.edu

 


Corresponding address:
Jonah ELEWEKE
World Languages and Literatures
Portland State University
Portland, Oregon 97201,USA
Е-mail: jeleweke@pdx.edu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in