ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ НА ДЕФЕКТОЛОШКАТА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

 

Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА

 

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Република Македонија

 

HELD CONFERENCE: CONTEMPORARY THEORETICAL AND PRACTICAL TRENDS IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION

 

Olivera RASHIKJ-CANEVSKA

 

Institute of Special Education
Faculty of Philosophy,
Ss Cyril and Methodius University
Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 19.07.2016
Прифатено: 22.07.2016

 

 

Recived: 19.07.2016
Accepted: 22.07.2016

 

Во периодот од 16 до 18 јуни 2016 годна во Охрид, Сојузот на дефектолози на Р. Македонија во соработка со Филозофскиот факултет од Скопје и Институтот за дефектологија одржа меѓународна конференција на тема Современи трендови на дефектолошката теорија и практика. Покрај домашните учесници на конференцијата, имаше и голем број гости од повеќе различни земји: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Велика Британија како и претставници од Министерството за образование и наука, Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) и Претставништвото на Европската Унија во Македонија.
Настанот беше отворен од почесниот претседател на Сојузот на дефектолози, проф. д-р Љупчо Ајдински, а во името на деканот на Филозофскиот факултет од Скопје со поздравен говор кон присутните се обрати доц. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска, по што следеше промовирање на Зборникот на трудови од страна на главниот и одговорен уредник проф. д-р Ристо Петров.
По свеченото отворање, конференцијата започна со девет пленарни предавања. На конференцијата беа презентирани триесет и една тема во пет сесии:
Воспитание и образование на лица со попреченост, Клинички стратегии и трендови во рехабилитацијата на лица со попреченост, Социоекономските аспекти на состојбата на лицата со попреченост, Актуелности во рехабилитацијата и едукацијата. Покрај излагањата по сесии, се реализираа и три работилници: Хиперактивни сонувачи в училиште во реализација на Марко Ферек од Р. Хрватска, Brain gym – Мајда Кончар од Словенија и Стратегија за работа со деца со аутизам на возраст од три до седум години – Јелена Паниќ од Р. Србија.
Плодна дискусија и заклучоци од присутните гости беа реализирани за време на двете тркалезни маси: Образование и професионален статус на дефектологот и логопедот во Р. Македонија и Образованието на ученици со попреченост – дефинирање на сопствен модел.
Конференцијата беше затворена со доделување на сертификати на сите учесници и евалуација на успешноста на конференцијата.

 

 

In the period between 16th and 18th of June 2016 year, Macedonian association of special educators and rehabilitators in cooperation with the Faculty of Philosophy in Skopje and the Institute of Special Education and Rehabilitation held an international conference in Ohrid, on the topic: Contemporary theoretical and practical trends in special education and rehabilitation. Beside the domestic participants there were a lot of guests from many different countries: Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Great Britain, as well as representatives from the Ministry of education and science, Agency for international development of the USA (USAID) and European council in the Republic of Macedonia.
The event was opened by the Honorary president of the Macedonian association of special educators and rehabilitators Prof. Dr. Ljupcho Ajdinski and on behalf of the dean of the Faculty of philosophy in Skopje, Prof. Dr. Goran Ajdinski, a welcoming speech to the audience addressed assistant Prof. Dr. Olivera Rashikj-Canevska, followed by promotion of the book of papers by the editor in chief Prof. Dr. Risto Petrov.
After the opening ceremony, the conference started with nine plenary lectures. At the conference were presented 31 topics in five sessions:
Education of persons with disabilities, Clinical strategies and trends in the rehabilitation of persons with disabilities, Socioeconomic aspects of the current situation of the persons with disabilities, Actualities in the rehabilitation and education. Beside the presentations in the sessions there were realized 3 workshops: Hyperactive dreamers in school by of Marko Ferek from Croatia, Brain gym – Majda Konchar from Slovenia and Strategy for work with autistic children aged 3 to 7 years – Jelena Panikj form the Republic of Serbia.
Productive discussion and conclusions by the present participants were realized during two roundtables: Education and professional status of the special educators and rehabilitators and speech therapists in the Republic of Macedonia and Education of the students with disabilities – defining our own model.
The conference was closed by awarding certificates to all participants and evaluation of the efficiency of the conference.


Адреса за кореспонденција:
Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
Е-пошта: oliverarasic@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Olivera RASHIKJ-CANEVSKA
Macedonian Scientific Society for Autisam
Institute of Special Education, Faculty of Philosophy
Bull.Goce Delchev, no. 9A, 1000 Skopje
Е-mail: oliverarasic@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in