РАСПРОСТРАНЕТОСТ И ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПИЛО КАЈ МАКЕДОНСКОТО ВОЗРАСНО НАСЕЛЕНИЕ

 

Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ

 


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски
факултет,Институт за дефектологија
Скопје, Р. Македонија

 

PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS AMONG MACEDONIAN ADULT POPULATION

 

Daniela DIMITROVA - RADOJICHIKJ

 

University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of
Philosophy, Institute of Special Education and
Rehabilitation, Skopje, Macedonia

 

Примено: 02.01.2017
Прифатено: 14.02.2017

 

 

Recived: 02.01.2017
Accepted: 14.02.2017
Original artical


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Цел: Да се утврди распространетоста и причините за слепило кај возрасните лица (≥ 26 години возраст) во пет општини во Република Македонија.
Методи: Анализирани се офталмолошките досиеја на регистрираните лица со слепило, корисници на социјална парична помош во 2015 година.
Резултати: Во ова истражување беа опфатени вкупно 475 лица со слепило. Просечната возраст на испитаниците е 64,1 години (опсег 26 – 87 години), од двата пола. Со староста, слепилото статистички значајно се зголемува (p<0,001). Констатирана е полова разлика во преваленцијата на слепилото (p=0,0310). Стапката на слепило изне-сува 0,24% (95% CI: 0,22 - 0,26). Најчеста причина е катарактата (23,2%), потоа глаукомот (21,7%) и дијабетичната ретинопатија (12,8%). Многу од причините за слепило може да се избегнат, на пример катарактата и глаукомот.
Заклучок: Резултатите од ова истражу-вање укажуваат на потребата од започнување на координирани активности со цел да се спречи слепилото предизвикано од катаракта, глауком и дијабетична ретинопатија.

 

 

Goal: To determine prevalence and causes of blindness among adults (≥ 26 years age) in five municipalities in the Republic of Macedonia.
Methods: The ophthalmology statements of registered people with blindness who are beneficiaries of social welfare in 2015 were reviewed.
Results: A total of 475 records were included in the research. The mean age of the persons was 64.1 (range 26-87), both male and female. Blindness was found to be significantly associated with increasing age (p<0.001). There was gender difference in the prevalence of blindness (p=0.0310).The rate of blindness was estimated to be 0.24% (95% CI:0.22-0.26). The most common causes were cataract (23.2%), then glaucoma (21.7%) and diabetic retinopathy (12.8%). Many of the causes of blindness were potentially avoidable, with cataract and glaucoma as leading etiology.
Conclusion: The results of this study point to the initiation of coordinated activities to prevent blindness caused from cataract, glaucoma, and diabetic retinopathy.


Citation: Dimitrova-Radojichikj D. Prevalence and causes of blindness among Macedonian adult population. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):17-25. doi: 10.19057/jser.2017.16

   

Клучни зборови: преваленција, возраст, пол, причини за слепило

 


Keywords: prevalence, age, gender, causes of blindness


Адреса за кореспонденција:
Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Филозофски факултет, Институт за дефектологија,
бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје,
Република Македонија
Е-пошта: daniela@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Daniela DIMITROVA - RADOJICHIKJ
University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of
Philosophy, Institute of Special Education and
Rehabilitation, bul. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
E-mail: daniela@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in