БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ

 

Неда МИЛОШЕВИЌ1
Миле ВУКОВИЌ2

 

1Центар за јазична патологија „Логомедика“,
Белград, Србија
2Универзитет во Белград - Факултет за специјална
едукација и рехабилитација, Белград, Србија

 

RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT

 

Neda MILOSHEVIĆ1
Mile VUKOVIĆ2

 

1Center for speech pathology “Logomedica”,
Belgrade, Serbia
2University of Belgrade - Faculty of Special
Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

 

Примено: 11.11.2016
Прифатено: 04.01.2017

 

 

Recived: 11.11.2016
Accepted: 04.01.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Со цел детален увид во фонолошките вештини на децата од предучилишна во-зраст што зборуваат српски, со и без јазично нарушување, беше истражувана способноста за брзо именување.
Методологија: Операционализирањето на поставената цел се изведе со тестот за евалуација на способностите за претчитање и претпишување. За опишување и анализирање на добиените податоци, ги користевме дескриптивниот метод и методот на инференцијална статистика.
Примерокот опфаќа 120 субјекти од двата пола, 40 деца дијагностицирани со специфично јазично нарушување (СЈН) на возраст од 5,11 години до 7 години, а 80 деца беа со типичен јазичен развој (ТЈР) на возраст од 5,11 и 7 години, без статистички значајни разлики во однос на возраста и полот на учесниците.
Резултати: По сумирањето на резултатите и постигнувањата на децата со СЈН и децата со ТЈР, заклучивме дека постојат статистички значајни разлики меѓу децата со СЈН и децата со ТЈР.
Заклучок: Глобален тренд е да се работи на превенција на нарушувањата и опструкциите, а фонолошките вештини на оваа возраст се навремен индикатор за развојот на способностите за читање и пишување. Кај испитуваните деца со СЈН постои ризик за појава на опструкции и нарушувања во подрачјата читање и пишување.

 

 

Aimed at the detailed insight into the phonological ability of Serbian-speaking children of preschool age, with and without language impairment, the ability of rapid naming was examined.
Method: Operationalization of the set goal was carried out by using the Test for evaluating reading and writing pre-skills. In describing and analyzing the obtained data, methods of descriptive and inferential statistics were used.
The sample included 120 subjects of both gender, 40 children diagnosed with specific language impairment (SLI), age from 5,11 to 7 years, and 80 children with typical language development (TLD), age between 5,11 and 7 years, with no statistically significant differences in relation to age and gender of the participants.
Results: Summing up the overall results and achievements of children with SLI and children with TLD, we concluded that there are statistically significant differences in the rapid naming between children with specific language impairment and children with typical language development.
Conclusions: As it is a global trend to work on preventing disorders and obstructions, and phonological skills in this age are a timely indicator of the development of reading and writing skills, the examined children with SLI are at risk for the occurrence of obstructions and disorders in the area of reading and writing abilities.


Citation: Milošević N, Vuković M. Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):42-54. doi: 10.19057/jser.2017.18

   

Клучни зборови: брзо именување, фонолошки вештини, специфично јазично нарушување, типичен јазичен развој

 


Keywords: rapid naming, phonological skills, specific language impairment, typical language development


Адреса за кореспонденција:
Неда МИЛОШЕВИЌ
Центар за говорна патологија „Логомедика“
ул. Максим Горки бр. 117-119
11000 Белград, Република Србија
E-пошта: neda@logomedica.rs

 


Corresponding address:
Neda MILOŠEVIĆ
Center for speech pathology “Logomedica”
Maksima Gorkog Str. No 117-119
11000 Belgrade, Republic Serbia
E-mail: neda@logomedica.rs

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in