ПРАГМАТИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Матеја ШИЛЦ1
Мајда ШМИДТ2
Стане КОШИР3

 

1Основно училиште „Густава Шилиха“ Марибор,
Словенија
2Педагошки факултет УМ, Марибор, Словенија
3Педагошки факултет УЛ, Марибор, Словенија

 

PRAGMATIC ABILITIES OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES

 

Mateja SHILC1
Majda SHMIDT2
Stane KOSHIR3

 

1Elementary school Gustava Shiliha, Maribor,
Slovenia
2Faculty of Education UM, Maribor, Slovenia
3Faculty of Education UL, Maribor, Slovenia

 

Примено: 16.01.2017
Прифатено: 19.02.2017

 

 

Recived: 16.01.2017
Accepted: 19.02.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Истражувањето ги анализира карактеристиките на прагматичните способности за раскажување приказни на учениците со лесна интелектуална попреченост (ЛИП), во однос на вокабуларните карактеристики, граматичката структура и суштинската структура на приказната, имајќи ги предвид нивната возраст и пол. Примерокот се состои од 60 ученици со ЛИП, на возраст од 7 до 9 години, кои посетуваат специјално училиште. Прагматичните способности на детето се оценуваат со Тестот на раскажување при-казна. Резултатите од истражувањето откриваат значаен напредок во вокабуларот на постарата група, каде што напредокот во граматичката и суштинската структура беше помалку значителен. При споредбата на достигнувањата на учениците со ЛИП според вокабуларот, граматичката и суштинската структура на приказната, не се утврдени разлики во полот. Споредбата на прагматичните способности на помлади и постари групи ученици со ЛИП со нормите за нивни врсници со типичен развој, покажува мала девијација на помладата група.
Резултатите од истражувањето ги откриваат карактеристиките на прагматичните способности на ученици со ЛИП и можат да им помогнат терапевти за говор, наставници, наставници во посебно образование и со-ветници при разгледувањето на профили-те на индивидуите кои се земени како ос-нова за дизајнирање програми за интер-венција.
Со имплементирањето на таквата програма го охрабруваме развојот на прагматичните способности на учениците, на тој начин влијаеме врз нивните академски достигнувања, комуникациска компетентност и социјални вештини.

 

 

The research analyses characteristics of pragmatic abilities of storytelling of pupils with mild intellectual disabilities (MID), in the light of vocabulary characteristics, grammar structure and substantive structure of a story, considering their age and gender. The sample consists of 60 pupils with MID, aged 7 to 9, who attend special school. Child’s pragmatic abilities are assessed with The Storytelling Test. The research results reveal considerable progress of the older group in vocabulary, whereas the progress in grammatical and substantive structure was less substantial. When comparing achievements of pupils with MID according to the vocabulary, grammatical and substantive story structure, no gender differences are determined. A comparison of pragmatic abilities of younger and older groups of pupils with MID with the norms for peers with typical development shows minor deviation of the younger group.
The research results reveal characteristics of pragmatic abilities of pupils with MID and can provide insights to speech therapists, teachers, special education teachers and counsellors when considering profiles of individuals that are taken as a basis for designing intervention programs. By implementing such program, we would encourage development of pragmatic abilities of pupils, thus affecting their academic achievements, communication competency and social skills.


Citation: Shilc M, Shmidt M, Koshir S. Pragmatic abilities of pupils with mild intellectual disabilities. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):55-73. doi: 10.19057/jser.2017.19

   

Клучни зборови: прагматични способности, лесна интелектуална попреченост, јазик, говор

 


Keywords: pragmatic abilities, mild intellectual disabilities, language, speech


Адреса за кореспонденција:
Матеја ШИЛЦ
Цеста Пролетарских бригад 64, 2000 Марибор,
Словенија,
Телефон: 00386 31 806 345

E-пошта: tejasilc@gmail.com

 


Corresponding address:
Mateja SHILC
Cesta Proletarskih brigad 64, 2000 Maribor,
Slovenia
Phone: 00386 31 806 345
E-mail: tejasilc@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in