СПОРЕДБА НА СТАВОВИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

 

Алма ДИЗДАРЕВИЌ1
Амила МУЈЕЗИНОВИЌ1
Харис МЕМИШЕВИЌ2

 

1Универзитет во Тузла, Факултет за
едукација и рехабилитација, Оддел за специјална
едукација и рехабилитација, Босна и Херцеговина
2Универзитет во Сараево, Факултет за образовни
науки, Оддел за едукација и рехабилитација, Босна и
Херцеговина

 

COMPARISON OF TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND EUROPEAN UNION

 

Alma DIZDAREVIC1
Amila MUJEZINOVIC1
Haris MEMISEVIC2

 

1University of Tuzla, Faculty of Education and
Rehabilitation, Department of Special Education and
Rehabilitation, Bosnia and Herzegovina
2University of Sarajevo, Faculty of educational
sciencies, Department of educational and
rehabilitation, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 30.11.2016
Прифатено: 12.01.2017

 

 

Recived: 30.11.2016
Accepted: 12.01.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Целта на ова истражување е да се споредат ставовите на наставниците од Босна и Херцеговина и на наставниците од земјите на Европската Унија (Австрија, Хрватска, Италија, Словенија и Германија) за инклузивното образование за учениците со посебни образовни потреби. Примерокот за ова истражување се состои од 110 наставни-ци од Босна и Херцеговина и 110 наставници од ЕУ. Ставовите беа испитани со прашалник, кој е прилагоден според Индексот за инклузија. Крајниот протокол за интервју содржеше 20 прашања, кои имаа одлична внатрешна конзистентност, Кронбахова алфа од 0,98. За испитување на разликите во ставовите, беше изведен тестот хи-квадрат. Резултатите од ова истражување посочија на високопозитивни ставови за инклузивното образование кај настав-ниците од ЕУ и позитивни ставови кај наставниците од БиХ. Наставниците од ЕУ имаа поповолни ставови од наставниците во БиХ на 18 од 20 прашања.
Овие сознанија беа разгледувани во контекст на претходните истражувања во БиХ и интернационалните истражувања. Трудот завршува со дискусија за предизвиците и можностите за подобрување на инклузивното образование во БиХ.

 

 

The goal of this study is to compare the attitudes of teachers from Bosnia and Herzegovina (BIH) and teachers from five European Union (EU) countries (Austria, Croatia, Italy, Slovenia and Germany) towards the inclusive education of students with special educational needs. The sample for this study is comprised of 110 teachers from Bosnia and Herzegovina and 110 teachers from EU. The attitudes were examined by using a questionnaire that was adapted from the Index for inclusion. The final interview protocol consisted 20 questions, which had an excellent internal consistency, Cronbach’s alpha of 0.98. A Chi square test was performed to test the differences in attitudes. The results of this study indicated highly positive attitudes towards inclusive education of EU teachers and positive attitudes of BIH teachers. EU teachers had more favourable attitudes than teachers in BIH on 18 of 20 questionnaire items.
These findings were discussed in the light of previous BIH and international researches. The paper ends with a discussion for the challenges and possibilities for improvement of the inclusive education in BIH.


Citation: Dizdarevic A, Mujezinovic A, Memishevic H. Comparison of teachers’ attitudes towards inclusive education in Bosnia and Herzegovina and European Union. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):92-108. doi: 10.19057/jser.2017.21

   

Клучни зборови: инклузивно образование, посебни образовни потреби, ставови, наставници

 


Keywords: Inclusive Education, Special Educational Needs, Attitudes, Teachers


Адреса за кореспонденција:
Алма ДИЗДАРЕВИЌ
Универзитет во Тузла, Факултет за едукација и
рехабилитација, ул. Универзитетска 1,
Тузла, Босна и Херцеговина
E-пошта: alma.dizdarevic@untz.ba

 


Corresponding address:
Alma DIZDAREVIC
University of Tuzla, Faculty of Education and
Rehabilitation, st. Univerzitetska 1,
Tuzla, Bosnia and Herzegovina
E-mail: alma.dizdarevic@untz.ba

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in