упатство за авторите

 

Instructions for the authors

 

 

 

 

 

 

Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на дефектолозите на Македонија. Во списанието се објавуваат изворни научни трудови, клинички искуства, прикази на случаи, ревиски трудови, дисертации, магистериуми и други прилози од сите области на дефектологијата, медицината, психологијата, педагогијата и сродните науки. Право на објавување имаат сите дефектолози, лекари, психолози, педагози и други вработени во државните и приватните дефектолошки и здравствени организации во Република Македонија и надвор од неа. Ракописите поднесени за објавување во ДТП стануваат постојана сопственост на Дефектолошка теорија и практика на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и не можe да бидат објавувани на друго место без потпишана дозвола од авторот и од списанието. Во англискиот текст имињата на авторите и нивните презимиња задолжително да бидат дадени според подолу дадениот пример за транскрипција на македонската кирилица во англиска латиница (табела 1). Во македонскиот текст имињата и презимињата на странските автори треба да бидат дадени во оригинал.

 

 

The Journal of Special Education and Rehabilitation. (JSER) (ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilitation of the Faculty of Philosophy in Skopje and Macedonian Association of Special Educators. The JSER supplies all kinds of sources of information such as scientific articles, clinical experiences, survey of cases, reviewed articles, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other contributions from all the fields of special education and rehabilitation, medicine, psychology, pedagogy and the related sciences. Special educators, medical doctors, psychologists, pedagogues and other employed in the public and private special schools, institutions and health departments in Republic of Macedonia and outside have the right to publish. Scripts submitted for publication in the journal become permanent ownership of Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) in Skopje and cannot be reproduced in any manner whatsoever without written permission of the author and the publisher. The nаme(s) of the author(s) and their surname(s) are obliged in the English text hereunder of the Macedonian Cyrillic alphabet into the English Latin alphabet (Table 1). In Macedonian text, the name(s) of the author(s) and their surname(s) should be written in original alphabet.

 


Табела 1. Транскрипција на македонската кирилица во англиска латиница.

 


Table1. Transcription of Macedonian cyrillic alphabet into English latin.

 


Редакциски начела за авторите

 


Editorial Policies for Authors


Секој автор би требало да учествува во работата со цел да понесе јавна одговорност за соодветни делови од содржината. Еден или повеќе автори треба да ја преземат одговорноста за точноста на трудот во целина, од создавањето до објавувањето на самиот труд.
Заслугата за авторството треба да се базира исклучиво врз (1) суштинскиот придонес кон концептот и кон дизајнот, добивањето на податоци или анализата и интерпретацијата на податоците; (2) составувањето на трудот или критичкото прегледување на интелектуалната содржина и (3) конечното одобрување за печатење на верзијата. Условите 1, 2, 3 мора да бидат исполнети.
Сите автори, т.е. авторот за кореспонденција и секој коавтор, мора да го исполнат и достават Формуларот за авторство со потпишани изјави за (1) авторска одговорност, критериуми и придонеси; (2) финансиско обелоденување, финансирање и поддршка. Од авторите се бара дополнително да ги идентификуваат нивните придонеси кон работата опишани во ракописот (види Лиценца за отворен пристап на Versita).
Авторите исто така мора да потврдат дека ракописот претставува валиден производ и дека ниту овој ракопис ниту ракопис со суштински слична содржина, од нив како автори, не е објавен или се предвидува за публикација на друго место. Доколку е потребно, авторите треба да бидат подготвени да обезбедат податоци и мора да соработуваат во целост при добивањето и обезбедувањето на податоци на кои се базира ракописот за проверка од страна на уредниците или нивните назначени соработници.
Улогата на авторот за кореспонденција. Авторот за коресподенција (или назначениот коавтор), во име на сите коавтори, ќе послужи како примарен кореспондент со уредничката канцеларија во текот на доставувањето и процесот на прегледување. Авторот за кореспонденција ќе биде одговорен да потврди дека делот за Признание на ракописот е целосен. Признание е општиот термин за листата на придонеси, одобрување и други информации вклучени на крајот на текстот на ракописот коишто се поместени пред делот со цитирана користена литература. Авторот за кореспонденција мора да го потпише делот со изјавата за Признание од Формулар за авторство.
Групно авторство. Доколку авторството е припишано на група (единствено или во дополнение на еден или повеќе индивидуални автори), сите членови на групата мора да ги исполнуваат во целост критериумите и барањата за авторство како што е опишано погоре. Доколку тоа не е случај, групата мора да определи еден или повеќе индивидуи како автори или членови на работната група кои ги исполнуваат целосно критериумите и барањата за авторство. Другите членови на групата кои не се автори може да бидат набројани во Признание.

 


Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. One or more authors should take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article. Authorship credit should be based only on (1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; and (2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and (3) final approval of the version to be published. Conditions 1, 2, and 3 must all be met.
All authors (ie, the corresponding author and each coauthor) must complete and submit an Authorship Form with signed statements on (1) authorship responsibility, criteria, and contributions; (2) financial disclosure, funding, and support; In addition, authors are required to identify their contributions to the work described in the manuscript (see Versita Open Access License).
The authors also must certify that the manuscript represents valid work and that neither this manuscript nor one with substantially similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere. If requested, authors should be prepared to provide the data and must cooperate fully in obtaining and providing the data on which the manuscript is based for examination by the editors or their assignees.
Role of the Corresponding Author. The corresponding author (or co-author designee) will serve on behalf of all coauthors as the primary correspondent with the editorial office during the submission and review process. The corresponding author is responsible for ensuring that the Acknowledgment section of the manuscript is complete. “Acknowledgment” is the general term for the list of contributions, credits, and other information included at the end of the text of a manuscript but before the references. The corresponding author must sign the Acknowledgment statement part of the Authorship Form.
Group Authorship. If authorship is attributed to a group (either solely or in addition to 1 or more individual authors), all members of the group must meet the full criteria and requirements for authorship as described above. If that is not the case, a group must designate 1 or more individuals as authors or members of a writing group who meet full authorship criteria and requirements. Other group members who are not authors may be listed in an Acknowledgment.


ПОТСЕТНИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ТРУД ЗА ОБЈAВУВАЊЕ

Општи забелешки
Трудовите доставени за објавување во Дефектолошка теорија и практика се поднесуваат двојазично - на македонски и на англиски јазик. Се поднесува една копија (вклучувајќи ги и сликите и табелите) и ЦД или се праќа на e-mail, односно се поднесува преку веб-страницата на списанието на следниот линк: http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_mad4joomla&jid=4&Itemid=71.
Ракописот se внесува со двоен проред на едната страна од 80-грамска бела хартија А-4 формат (21х29см), со празен простор по 2 см од двете страни.
Ракописот треба да ги содржи следните делови, подредени под идентичен редослед: насловна страница, резиме, вовед, материјали и методи, резултати, дискусија, литература, легенда, илустрација и табели.

Првата страница
Под насловот следуваат имињата на авторите (вклучувајќи ги имињата, средните имиња, презимињата без академските степени). Под нив се става кус наслов од најмногу 45 букви, (вклучувајќи ги и празните простори меѓу нив), без скратеници; името и адресата на институцијата каде што е работен трудот (ако се повеќе, се означуваат со бројки исти како и за авторите). Се внесуваат и податоци дали трудот некаде е рефериран, како и тоа дали е финансиран од некаков проект или институција (со бројот на проектот и комплетниот наслов на институцијата и местото).
Веднаш под институцијата, авторот треба задолжително да наведе за каков вид на труд станува збор (дали е научен труд, клинички искуства, приказ на случај, ревиски труд, дисертација, магистериум и сл.).
Веднаш под видот на трудот, авторот треба да наведе колку страници содржи трудот, колку карактери без растојание, број на табели и илустрации.
До текстот: адреса за контакти - презиме, име (во заграда електронска пошта) и полна адреса на која треба да се пратат сепаратите, заедно со телефонскиот број (домашен или на работа) заради евентуални консултации.
Авторите чии имиња и презимиња оригинално не се пишуваат со латинично писмо, може да ги стават со оригиналното нивно писмо, а веднаш во заграда да дадат и транслитерација со латинично писмо.

 


REMAINDER FOR APPLICATION OF PAPER FOR PUBLICATION

Notes
Papers submitted for publication in Journal of Special Education and Rehabilitation are prepared in Macedonian and English language (bilingual). One copy of the script are submitted (including the photographs and tables) and CD or by e-mail, or it can be submitted by the Journal’s Web site, on the following link: http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_mad4joomla&jid=4&Itemid=71.
The script must be typed in spacing 1.5 lines on one side of 80 gr white paper, format A4 (21 x 29 cm) only with at least a 2 cm margin.
The script must include the following sections in the order listed: title page, abstract, introduction, materials and methods, results, discussion, reference, legend, illustrations and tables.

First side
Title, then the names, of the authors (including the names, middle names and surnames and the academic degree). The title should contain no more than 45 letters, (with no abbreviations).
The name and address of the institution where the paper is prepared (if there are several, they are noted by numbers in the same order as for the authors. Data have been made given too, if the paper is presented somewhere, as well as supported by some project and the full name of the institution and the place).
It is necessary for the author, immediately below the institution, to point what type the paper is (is it scientific article, clinical experience, survey of cases, reviewed article, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other).
Close to the text: the address for the copies: first name, name (e-mail) and full address are given where the copies are to be sent, with telephone number (private and at work) for eventual consultation.
Authors who normally write their names in non-Latin characters may include their names in their native writing system in parentheses immediately following a transliterated version in Latin alphabet, for example.


Резиме

 


Abstract


Извадокот од 150 до 250 збора за трудовите и 50 до 100 збора за приказ на случаите се пишува на засебен лист хартија, со двоен проред, како втора страница од трудот.
Содржината во извадокот треба да е суштинска и независна целина, а не да опишува што е изнесено во трудот.
Извадокот треба да биде правилно структуриран, вклучувајќи ги во себе краткиот вовед, целите на трудот, методологијата (изборот на примерок, начинот на собирање и начинот на обработка на податоците), најзначајните резултати и заклучокот.
(НЕ: изнесени се резултатите од коронарниот стрес-тест кај вработените од текстилната индустрија..., ТУКУ:
максималната кислородна потрошувачка кај вработените во текстилната индустрија изнесуваше 31,5 ± 6.2 мЛ.*кг-1.мин-1).
Да не се внесуваат други скратеници, освен скратениците за стандардните единици за мерките и нивните изведени единици.
Резимето не треба да содржи цитати и цитирана литература.
Под резимето треба да има најмалку три клучни збора.

 


Abstract from 150 to 250 words for papers and 50 to 100 words for case reports must be typed in double spacing on a separate sheet of paper as second page.
Abstract contents should be presenter as an essential and independent еntity, it should not describe what is presented in the paper.
The abstract should be properly structured, including short introduction, goals of the paper, methodology (selection of the sample, the way of data collecting and data processing), most important results and conclusion.
(“WRONG" the results of the coronary stress test of the workers 'in the textile industry are presented", but "the maximal oxygen consumption of the workers in the textile industry was 31,5 ± 6,2 mL*kg-1.min-1). The text is to be written in a passive form (not "we" or "our").
Abbreviation others than the standard units for measurement and their derived units should not be given.
The abstract should not contain references.
At least three key words should appear under the abstract.


Подготовка на ракописот

 


Manuscript preparation


Вообичаено статиите треба да содржат 30.000 карактери без белина (no space), почнувајќи со 500 збора во делот на референците, којшто се наоѓа на крајот на трудот (прифатливи се некои совпаѓања со резимето), пред да се продолжи со концизен, фокусиран преглед на заклучоците и завршувајќи со еден или два кратки параграфа со дискусија.
Текстот може да содржи неколку куси поднаслови (не повеќе од вкупно шест) и не повеќе од 40 карактери секој (помалку од една линија на текст во должина).
Статиите типично имаат 5 или 6 предмети за излагање (слики или табели).
1. Насловите не се поголеми од три печатени линии. Насловите обично не вклучуваат бројки, акроними, скратеници или интерпукциски знаци. Тие треба да вклучат доволно детали со цел да можат да бидат индексирани, но треба да бидат доволно општи за читателите коишто не се дел од ова поле на работа за да можат да оценат за што станува збор во трудот.
2. Методи. Во секцијата Методи, треба да бидат вклучени деталите кои се однесуваат на материјалот, примероците, методите и опремата користени во студијата, со цел некој друг да биде во можност да ја повтори работата. Изборот на учесниците во опсервацијата или експериментот (пациенти или лабараториски животни, вклучувајќи ги и контролните), треба да бидат јасно наведени, вклучувајќи ги критериумите за квалификација и исклучување и описот на изворната популација. Следно, јасно треба да се напоменат периодот на истражувањето и институцијата каде што е спроведено истото. Статиите коишто го покриваат истражувањето на човечки или животински субјекти треба да содржат изјава која ја индицира дозволата за работа со пациентот издадена од страна на истражувачкиот институт или комитетот за етика или комитетот за експерименти со животни.
Методите, апаратите (вклучувајќи го името на производителот и адресата во загради), и процедурите треба да бидат дадени во доволни детали со цел да се овозможи репродукција на резултатите. Треба да се дадат референци за воспоставените методи, вклучувајќи и статистички методи; да се обезбедат референци и кратки описи за методите кои се објавувани претходно, но не се добро познати; да се опишат новите или суштински модифицираните методи, да се дадат причини за нивна употреба и да се евалуираат нивните ограничувања; да се идентификуваат прецизно сите лекови и употребени хемикалии, вклучувајќи генерички имиња, дози и начини на внесување.
Секцијата Методи не треба да содржи повеќе од 1000 збора. Истата не смее да содржи слики или табели.
3. Резултати. Во оваа секција авторот треба да ги опише главните наоди во текстот, како и поединечната статистичка значајност на податоците, и да го упати читателот на табелите и сликите, укажувајќи му дека деталите се прикажани таму. Се препорачува информациите за значајноста и другите статистички податоци да бидат дадени во табелите и сликите. Не треба да се комбинираат секциите Резултати и Дискусија во целосните верзии од текстовите.
4. Дискусија. Во овој дел не треба да се повторуваат резултатите. Секцијата за дискусија треба да ги дискутира наодите од истражувањето и да ги прикаже истите во контекстот на други обиди опишани во литературата обезбедувајќи докази за потврда или спротивставување. На овој начин се проценува точноста на резултатите и значајноста на заклучоците за апликација во понатамошните истражувања, земајќи ги предвид хипотезите, релевантноста на методите и значењето на опсервираните разлики.
5. Референци. Секоја референца треба да биде нумерирана, наредена секвенционално како што се појавуваат во текстот, методите, табелите, сликите и легендите. Кога се цитира во текстот, бројките за референците се во загради.
Максималниот број на референци е 50 за трудови и 30 за кратки соопштенија. Само една публикација може да биде напишана за секој број.
Секоја табела, фотографија или литературен податок се цитира во текстот со арапски бројки (редоследот на споменувањето во текстот го определува нивниот број). Ние ги следиме „Единствените барања за поднесените ракописи во биомедицинските списанија“ (исто така наречен Ванкуверски стил, одреден од Меѓународниот комитет на уредници за биомедицински списанија и користен за списанијата во PubMed/ Medline списанијата. Првата референца во текстот треба да биде (1), следната (2) и така натаму и потоа да биде напишана соодветно на крајот на трудот по дискусијата или по признанијата.
6. Легенда. Легендата за секоја табела, слика, илустрација, мора да биде поставена веднаш по литературата. Легендата треба да содржи доволно детали и информации, за да биде разбирлива без повикување на текст. Таа мора да ги дефинира сите симболи и да вклучува есенцијални информации, како на пример скала на бар-димензии.

 


Articles are typically 30.000 characters with no space, beginning with up to 500 words of referenced text expanding on the background to the work (some overlap with the summary is acceptable), before proceeding to a concise, focused account of the findings, ending with one or two short paragraphs of discussion.
The text may contain a few short subheadings (not more than six in total) of no more than 40 characters each (less than one line of text in length).
Articles typically have 5 or 6 display items (figures or tables).
1. Titles do not exceed three lines in print. Titles do not normally include numbers, acronyms, abbreviations or punctuation. They should include sufficient detail for indexing purposes but be general enough for readers outside the field to appreciate what the paper is about.
2. Methods. In the Methods section, details regarding the material, samples, methods and equipment used in the study should be included, so that another individual could repeat the work. The selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory animals, including controls) should be stated clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of the source population. Next, the period of research and the institution where it was conducted should be clearly mentioned. Papers covering research on human or animal subjects should contain a statement indicating patient permission and clearance by the institute research or ethics committee or animal experimentation committee.
The methods, apparatus (include the manufacturer’s name and address in parentheses), and procedures should be given in sufficient detail to allow reproduction of the results. Give references to established methods, including statistical methods; provide references and brief descriptions for methods that have been published but are not well known; describe new or substantially modified methods, give reasons for using them, and evaluate their limitations. Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of administration.
The Methods section should not exceed 1,000 words of text. The Methods section cannot contain figures or tables.
3. Results. In this section author should describe the main findings in the text as well as the particular statistical significance of the data, and refer the reader to the tables and figures, implying that details are shown there. Information on significance and other statistical data should preferably be given in the tables and figures. Do not combine the Results and Discussion sections for full-length papers.
4. Discussion. This section should not repeat results. The discussion section should discuss study findings, and interpret them in the context of other trials reported in the literature providing evidence or counterevidence. In this way the validity of the results and the significance of the conclusions for the application in further research are assessed, with respect to the hypothesis, relevance of methods, and significance of differences observed.
5. References. Each reference should be numbered, ordered sequentially as they appear in the text, methods, tables, figure, and legends. When cited in the text, reference numbers are in parenthesis.
The maximum number of references is 50 for Articles and 30 for brief communications. Only one publication can be listed for each number.
Each table, photograph or literature data are cited in the text in Arabic numerals (they should appear in the text by number only in the order in which they occur). We follow the "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" (also called the Vancouver style, determined by the International Committee of Medical Journal Editors and used for PubMed/Medline journals. The first reference in the text should be (1) and the next (2) and so forth and then listed accordingly at the end of the paper after discussion or after acknowledgements.
6. Legend. A legend for each table, picture and illustration must be included in the manuscript document after the reference list. Legends should include sufficient detail to be intelligible without reference to the text. Legends must define all symbols and include essential information, such as scale bar dimensions.
 


Видови ракописи

 


Manuscripts types

Видовите ракописи се: уреднички, писмо до уредникот, оригинални статии (истражувачки или теоретски), истражувачки апстракти базирани на докази, најдобра практика или клинички практични упатства во оригинални трудови или апстракти, прикази на случаи, преглед на книги, најави за настани/конференции и магистерски и докторски тези. Авторите мора да го специфицираат видот на ракописот за секоја пријава во зависност од содржината и фокусот. Пријавите за кои типот на ракописот не е специфициран ќе бидат определени од уредникот.
Уреднички. Едиторијалите ќе бидат пишувани од уредникот или од член на уредничкиот одбор кој ќе биде одобрен од уредникот. Авторите заинтересирани во пишување на едиторијали мора да добијат одобрение од уредникот. Се охрабрува испраќањето на писма до уредникот.
Оригинални статии. Секој оригинален напис мора да вклучува насловна страница (наслов на трудот, име, кредитиви, одредување на потеклото и контакт-информации за првиот автор), апстракт, текст со ракописот и листа со референци. Апстрактот треба да содржи најмногу 250 збора. Должината на оригиналните трудови не треба да надминува 20 страници.
Истражувачки соопштенија. Целта на истражувачките соопштенија е да се обезбеди брзо информирање за моменталните истражувачки наоди или краток приказ на тековните и неодамнешните издадени истражувачки трудови. Истражувачките соопштенија обезбедуваат наративен приказ на моменталните истражувачки наоди, специфично детализирајќи ги истражувачките прашања, дизајнот, колекцијата на податоци, наодите и препораките. Должината на истражувачкото соопштение не треба да биде поголема од 3 страници.
Оригинални статии или резимеа или упатства за клиничка практика базирани на докази и најдобра практика. Се охрабруваат написите со синтеза на оригинална литература или начела за најдобра практика со препораки за практика базирана на докази за човековите здравствени проблеми. Начелата за практика базирана на докази или клиничка практика кои се објавени во друг медиум може да бидат резимирани во ДТП доколку се добијат соодветни одобренија од примарната авторска агенција.
Прикази на случаи. Приказите на случаи опишуваат индивидуални клинички ситуации или настани кои имаат пошироко влијание врз здравјето на човекот и егземпларната практика. Авторите мора да одржуваат индивидуална приватност и доверливост при презентирањето на клинички ситуации. Ракописите со извештаи за случаи мора да соодветствуваат на AПA-форматот. Прифатени ќе бидат трудовите со најмногу 6 страници.
Илустрациите и фотографиите мора да бидат придружени со напишана дозвола за употреба со отстранување на препознатливите индивидуални црти. Прифатени ќе бидат трудовите со најмногу 6 страници.
Ревиски трудови. Статии кои интегрираат интердисциплинарни истражувања. Трудовите во оваа категорија треба да се темелни, реално да известуваат (реферираат) за резултатите добиени во туѓи истражувања, како и да го потенцираат нивниот придонес во областа на даденото научно подрачје.
Контроверзии во однос на дефектологијата (лицата со попреченост). Контроверзиите се фокусираат на тековно прашање, спротивставувајќи ги ставовите, откритијата и придонесите на истакнати истражувачи или стручњаци од праксата, притоа покривајќи теми од општа дефектологија па сè до клинички или повеќе применети области. Контроверзиите претставуваат мислења, но се базирани на фактички докази. Секоја контроверзија треба да содржи: 1) Предлог за посебен осврт; 2) Презентација на спротивставени гледишта; 3) Преглед, резимирање. Секое спротивставено гледиште содржи 1000 збора, поткрепувајќи се на 5 до 10 референци. Контроверзиите, генерално, се со покана.
Прегледи на книги. Се охрабруваат описните прегледи на книги за човековите здравствени проблеми со цел да се обезбеди свесност за професионалните и лаичките публикации кои се однесуваат на човековото здравје. Приказите на книги треба да обезбедат описен преглед/пресек на книгата, содржински приказ, критика, и препораки во однос на читањето. Должината на прегледите на книги треба да биде ограничена на 4 страници.
Најави за идни настани/конференции за прашањата за човековото здравје ќе бидат објавувани со соодветна информација во однос на насловот, место/локација, време и контакт- информација.
Магистерските и докторските тези треба да бидат подготвени како оригинални истражувачки извештаи и треба да вклучат дел во кој ќе го пишува датумот, местото и комисијата одговорна за евалуација на тезата. Магистерските и докторските тези подлежат на процес на оценување по успешното завршување на јавната одбрана.

 

Manuscript types are: editorial; letter to editor; original articles (research or theoretical); research briefs; evidence-based, best practice, or clinical practice guideline original articles or summaries; case reports; book reviews; announcements of upcoming events/conferences; and Master of science thesis and PhD thesis. Authors must specify a manuscript type for each submission, depending on its content and focus. Submissions for which a manuscript type is not specified will be decided by the Editor.
Editorial. Editorials will be written by the Editor or a member of the Editorial Board as approved by the Editor. Authors interested in writing an editorial must receive approval by the Editor. Letters to the Editor are encouraged.
Original Articles. Each original article must include a title page (article title, name, credentials, affiliations, and contact information for primary author), abstract, manuscript text, and reference list. The abstract must be 250 words or less. The length of original articles should not exceed 20 pages.
Research Briefs. The purpose of a research brief is to provide an expedited dissemination of current research findings or a brief overview of current and recently published research articles. Research briefs provide a narrative summary of current research findings, specifically detailing the research question(s), design, data collection, findings, and recommendations. The length of a research brief should not exceed 3 pages.
Evidence-based, Best Practice, or Clinical Practice Guideline Original Articles or Summaries. Original literature synthesis articles or best practice guidelines with recommendations for evidence-based practice on men's health issues are encouraged. Evidence-based practice or clinical practice guidelines that are published through another medium can be summarized in JSER provided appropriate approvals are obtained from the primary copyright holder.
Case Reports. Case reports describe individual clinical situations or events that have broader implications for men's health and exemplary practice. Authors must maintain individual privacy and confidentiality in presenting clinical situations. Case report manuscripts must comply with APA format. A maximum of 6 pages will be accepted.
Illustrations and photographs must be accompanied by written permission for utilization with distinguishing individual features eliminated. A maximum of 6 pages will be accepted.
Review Articles. Articles that integrate policy-related research, particularly across disciplines. Submissions in this category are judged for their thoroughness, fair reporting, and interpretation of others’ research and for their contribution to the scientific field.
Controversies related to the special education and rehabilitation (persons with disabilities). Controversies focus on current issues, with contrasting attitudes, findings nad contributions from leading experts, and cover topics of debate from basic special education and rehabilitation to clinical and more ‘applied’ areas. They necessarily represent an opinion, but are founded on factual evidence. Each Controversy comprises: 1) a proposal for a particular view; 2) a presentation of a contrasting view; and 3) an overview/summary. The two opposing views comprise about 1,000 words each, supported by 5-10 key references. Controversies are generally by invitation.
Book Reviews. Descriptive book reviews on men's health issues are encouraged to provide an awareness of the professional and lay publications regarding men's health. Book summaries should provide a descriptive overview/outline of the book, a content summary, critique, and recommendations regarding reading. The length of book reviews should be limited to 4 pages.
Announcements of Upcoming Events/Conferences on men's health issues will be published with the appropriate information regarding, title, place/location, time, and contact information.
Master of Science thesis and PhD thesis should be prepared as an original research report and should include a section stating the date, place and the commission responsible for the evaluation of the thesis should be included. The Master of Science thesis and the PhD thesis are enrolled in the peer-review process only after the public defense has been successfully accomplished.

 


Табела 2. Карактеристики на одделните видови трудови

 


Table 2. Characteristics of different type of papers

 


Литература

 


Literature

Личните преписи, ракописите при приготвувањето и другите необјавени податоци не се цитираат во литературата, но можe да се споменат во текстот во заграда. Литературните податоци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста линија со текстот. Литературата се пишува на посебен лист хартија, со единечен проред, според редоследот на споменувањето во текстот.
Списанијата содржат страници на трудот, a книгите содржат конкретен број на страницата.
Апстрактите се означуваат со скратеницата „апстр.“, а писмата со ознаката „писмо“ во мала заграда.
Скратениците на списанијата се во согласност со тие цитирани во Индекс Медикус, Национална медицинска библиотека на Америка. Начинот на цитирањето е прикажан на подолу дадените примери.

 

Personal copyrights in the preparation of an article and other unpublished information are not quoted under literature, but rather, they could be mentioned in the text of the article in brackets. The literature index is quoted with Arabic numbers in brackets, parallel with single spacing and its given order should be according to the order referred to in the text.
The journal contains the pages of the article;
whereas the books contain a specific page number.
The abstract are market with the abbreviation (absts.), whilst the letter are market with (letter) in small brackets.
The abbreviations of the journals are accordance with those quoted in the Index Medicus, National Medical Library of America. The way of quoting is given in the example below.


Списанија

 


Journals

Се цитираат сите автори ако се шест или помалку. За повеќе автори се цитираат првите три автора и се додава „и сор.“ за македонскиот текст, et al. за англискиот текст. Не се употребуваат точки по иницијалите и скратениците за списанијата.

  1. Каранфилоски А, Трајковски В. Сексуална едукација на лицата со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика 2008; 9(1-2):55-66.

 

All authors are quoted whether there are 6 or less; if there are more authors, the first three authors are quoted and sor is added at the end of a Macedonian text, and et al. at the end of an English text; do not put stops after the initials and the abbreviations of the journal).

  1. Karanfiloski A, Trajkovski V. Sexual education for persons with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation 2008; 9(1-2):55-66.


Заглавие во книга

 


Heading in a book

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

Книга (еден или повеќе автори)
42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

 

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

Book (one or more authors)
42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.


Истражувачки извештај

 


Research report

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

Непублицирана теза
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Он лајн списанија (трудови во списанија) на интернет
Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. BMJ [Online]. 2007 [Cited 2007 Apr]; 334:733. Available from: URL: http://www.bmj. com/cgi/content/full/334/7596/733.

 

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

Unpublished thesis
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Online Journals (journal article) on Internet
Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. BMJ [Online]. 2007 [Cited 2007 Apr]; 334:733. Available from: URL: http://www.bmj. com/cgi/content/full/334/7596/733.


Интернет-материјал
FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration [Online]. 2007 [Cited 2009 Apr]. Available from: URL:
http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm.

Стил на пишување
1.Трудовите треба да бидат напишани на англиски (спелувањето треба да биде според Oxford English Dictionary) и македонски јазик, двоен проред, употреба на правилно порамнување, фонт Times New Roman, и тип 12 pt. Вклучувајќи го насловот на трудот, апстрактот не треба да содржи повеќе од 250 збора, и 3 - 5 клучни збора. Кириличните имиња треба да бидат транслитерирани во латиница (види табела 1).
2. Сите маргини треба да изнесуваат 2 цм.
3. Форматот треба да биде А4.
4. Поднасловите да бидат со фонт 12 pt Times New Roman, bold, лево поставени (left alignment). Секој засебен дел да биде издвоен со посебен наслов (вовед, материјали и методи, резултати, дискусија, литература и сл.).
5. Текстот не треба да биде напишан со еднаква големина на буквите – сите големи или сите мали букви.
6. Сите фигури треба да бидат ставени во посебен фајл. Местото на табелите и сликите во текстот се нагласува со болдирани зборови ставени во аглести загради, на посебна линија.
На пример: <Сл. 1 тука>
7. Главното порамнување, густината на параграфот и сл. се постигнуваат со tab-копчето и функциите за центрирање. НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ КОПЧЕТО ЗА ПРОСТОР!
8. Крајни забелешки се користат најмалку што може. Се нумерираат со арапски бројки почнувајќи со еден и продолжувајќи до крајот на трудот, на пример:
„(Види забелешка 1)“ Не се употребуваат фусноти.

 


Internet material
FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration [Online]. 2007 [Cited 2009 Apr]. Available from: URL:
http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm.

Writing Style
1. Articles should be written in English (spellings as in the Oxford English Dictionary), and Macedonian language, double spaced, using justify alignment, Times New Roman font, and 12-pt. type. Include the title of the paper, an abstract of no more than 250 words, and 3 to 5 keywords. Cyrillic names should be transliterated for Macedonian transliteration see: (Table 1)
2. Set all margins to 2 cm.
3. Format for A4 paper.
4. Subtitles should be in Times New Roman 12 pt, bold with left alignment, each part to be separated with a subtitle (introduction, materials and methods, results, discussion, reference and other).
5. Please type all copy upper and lower case—do not use all capitals or small capitals.
6. Place all figures and tables in a separate file. Indicate the location of tables and figures in text in boldface, enclosed in angle brackets, on a separate line.
Example: <Fig. 1 here>
7. Please use your tab key and centering functions to do head alignment, paragraph indents, etc. DO NOT USE THE SPACE BAR.
8. Use endnotes as sparingly as possible. Number them with Arabic numerals starting with 1 and continuing through the article; for example:
“(See Note 1).” Do not use footnotes.


Уметничка работа
Сликите мора да се обезбедат готови за продукција. Не употребувајте рулери или штиклирање помало од еден поен за големина. Прифатливи електронски формати за фигури од друга уметност се: TIFF, EPS, Word или Excel. Доколку имате проблеми во работата со Excel-фајловите, направете copy/paste во Word-документ. Скенирањата мора да бидат најмалку 300 dpi. Скенирањата направени со помала резолуција ќе имаат многу лош квалитет за принтање дури и ако изгледаат јасни на ласерскиот принтер.
Голем број на читатели преферираат да читаат написи на интернет. Заради оваа причина вие мора да визуелизирате како вашиот труд ќе изгледа на интернет, не само на хартија. Треба да се обидете да ги употребите предностите на интернет-издаваштвото како и линковите до други извори на информации, дополнителни фотограии, слики, тaбели или понекогаш дури и кратко видео.
Графиконите се бележат како и сликите, со број на слика и наслов, Times New Roman, italic, веднаш под самата слика. Секоја слика треба да биде проследена со легенда, прецизно објаснувајќи го приказот на сликата.

 


Artwork
Figures must be provided as production-ready. Do not use rules or tick marks smaller than 1 point in size. Acceptable electronic formats for figures or other art are: TIFF, EPS, Word, or Excel. If you have trouble loading Excel files, copy and paste them into a Word document. Scans must be at least 300 dpi. Scans done at lower resolutions will have a very poor print quality even if they look crisp and clear on a laser printout.
Increasingly many readers prefer to read articles on the web. You therefore need to visualize how the article will look on the web, not just on paper. You should try to use the many advantages of web publishing such as links to other sources of information, extra photographs, figures, tables, or sometimes even a short video.
The figures should be pointed same as pictures, with the number of the picture and title in Times New Roman, italic, immediately below the picture. Each picture must be accompanied by a legend, accurately explaining the picture.


Табели
Табелите се даваат на засебен лист со двоен проред, со бројот на табелите и насловот над нив, а објаснувањето под нив. Бројот на табелите се означува со арапски бројки и се редат според редоследот на текстот. Текстот со насловот, колоните, редовите и објаснувањата под табелите да се пишуваат двојазично – на македонски и на англиски. Насловот на табелите се пишува во Times New Roman, italic. Табелите треба да се класично претставени, со јасно назначени: заглавие, претколона, редови и колони. Во табелите се применуваат стандардни скратеници означени со ѕвездички во superscript, кои се објаснуваат веднаш под табелата и подетално во легендата.

 


Tables
The tables are typed out on a separate sheet of paper in double spacing with the number and the name of the table, whereas the explanations should be given below the table. The number of the table should be market with Arabic numbers and consequently given in the same order as they are mentioned in the text. The contents of the heading, the columns, the lines as well the explanations must be given in both Macedonian and English. The title of the tables should be written in Times New Roman, italic. Tables should be presented classically, with clearly pointed: header, pre-column, rows and columns. In the tables should be used standard abbreviations, pointed with star in superscript, and the same one should be explained immediately below the table and more detail in the legend.

 


Табела 3. Пример на стандардно претставена табела

 


Table 3. Example of standard presented table

 


Заглавието на колоните да се даде во куса форма, а да се дообјасни под табелата. Редоследот на објаснувањата под табелата за сите кратенки во табелата е според азбуката во македонскиот дел (или абецедата во англискиот текст).
Табелите се сами по себе доволни и не треба да содржат податоци што веќе се изнесени во текстот или графиконите. Табелите од само еден ред или колона треба да се избегнуваат и да се внесуваат само во текстот.
Хоризонталните и вертикалните линии да се сведат на неопходна мерка, а безначајните децимални места да се избегнуваат.
На табелите задолжително да се назначи статистичката мерка на варијација (стандардна девијација, стандардна грешка и друго).

 


The heading of the columns should be given in abbreviated form, and an explanation of it under the table. The order of their explanation should be according to the Macedonian alphabeth (or the abc of the Englich text) for all the abbreviations in the table.
The tables themselves are quite clear, therefore, there is no need to contain information already given in the text or in the graphs. Tables with just one line should be avoided.
The horizontal and the certial lines should be brought to an indispesable measure, whilst the insignificant decimal places to be avoided.
It is indispesable to give the statistical measures of varation (standard deviation, standard error, etc.)


Eкспериментална етика
Согласност

ДТП бара да се преземат сите соодветни чекори за добивање писмена согласност на сите човечки субјекти кои учествуваат во истражувањето направени за трудот кој е доставен за разгледување и можно објавување, како и изјава која мора да биде вклучена во делот на ракописот Материјали и методи. Информациите за идентификување не треба да бидат вклучени во ракописот, освен ако информациите не се од суштинско значење за научните цели или доколку учесниците во студијата или пациентите (или родители или старатели) не дадат писмена согласност со ракописот.

Заштита на човековите субјекти и животните во истражувањето
Ако се користи во клиничките испитувања, се бара изјава за регистрација; исто така, за сите истраги кои вклучуваат луѓе или животни, се бара изјава за одобрување на протоколот од Одборот за институционална ревизија (IRB) или Институционална заштита на животните и Комитетот за употреба (IACUC), или еквивалентно изјавата, мора да биде вклучена во делот од ракописот Материјали и методи. Уредуваакиот одбор го одобрува пристигнатото Упатство за пријавување на ин виво експериментите.
Кога се пријавуваат експерименти врз луѓе, авторите треба да покажат дека процедурите што биле следени се во согласност со етичките стандарди на одговорната комисија за експерименти со луѓе (институционално и национално) и со Хелсиншката декларација од 1975 година, изменета во 2008 година. Кога се пријавуваат експерименти врз животни, авторите треба да наведат дали бил следен институционалниот и националниот водич за заштита и користење на лабораториските животни. За истражувањето, вклучувајќи рекомбинантна ДНК, задржување објекти и упатства, треба да се во сог-ласност со оние на Националниот институт за здравство или соодветните институции. За оние истражувачи кои немаат формална комисија за проверка на етиката, треба да ги следат принципите наведени во Хелсиншката декларацијата. Ако постои сомнеж дали истражувањето било спроведено во согласност со Хелсиншката деклара-ција, авторите треба да ги објаснат причините за нивниот пристап и да покажат дека сомнителните аспекти на студијата експлицитно ги одобрува институционално тело за ревизија.

Фотографии од пациентот
ДТП ги охрабри сите потенцијални автори да работат со семејствата пред поднесување на ракописот на разгледување за дозвола за преглед и можно објавување на слики од пациентот. Доколку вашето дело содржи некои препознатливи слики од пациентот или други заштитени здравствени информации, мора да обезбеди документирана дозвола од пациентот (или од родителот, старателот на пациентот, или неговиот законски застапник) пред да биде дистрибуиран одреден материјал меѓу уредниците, лекторите и кадарот на ДТП за можно објавување во ДТП. Документираната дозвола може да се испорачува како споредна информација прикачена со ра-кописот. Додека ракописот се обработува по поднесува-њето, с¢ што се смета за заштитена здравствена информација ќе биде ограничена за пристап до приемот на документирана дозвола и нема да биде испратена на разгледување додека истата не се добие. Поднесување на маскирани фотографии без доволна де-идентификација (на пример, фотографии од лицето со мали темни геометриски форми преку очите) не се препорачуваат.
Горенаведените правила се во согласност со Униформираните барања за поднесени ракописи во биомедицински списанија создадени од страна на Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија.

 


Experimental Ethics
Informed Consent

JSER requires that all appropriate steps be taken in obtaining written informed consent of any and all human subjects participating in the research comprising the manuscript submitted for review and possible publication, and a statement to this effect must be included in the Materials and Methods section of the manuscript. Identifying information should not be included in the manuscript unless the information is essential for scientific purposes and the study participants or patients (or parents or guardians) give written informed consent with the manuscript.

Protection of human subjects and animals in research
If clinical trials were used, a statement of registration is required; also, for all investigations involving humans or animals, a statement of protocol approval from an Institutional Review Board (IRB) or Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC), or an equivalent statement, must be included in the Materials and Methods section of the manuscript. The Editorial Board endorses the ARRIVE Guidelines for reporting in vivo experiments.
When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether the procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2008. When reporting experiments on animals, authors should indicate whether the institutional and national guide for the care and use of laboratory animals was followed. For research involving recombinant DNA, containment facilities and guidelines should conform to those of the National Institutes of Health or corresponding institutions. For those investigators who do not have formal ethics review committees, the principles outlined in the Helsinki Declaration should be followed. If doubt exists whether the research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain the rationale for their approach and demonstrate that the institutional review body explicitly approved the doubtful aspects of the study.

Patient’s Photographs
JSER encourage all prospective authors to work with families prior to submission to address the issue of permission for review and possible publication of patient images. If your submission contains any identifiable patient images or other protected health information, you must provide documented permission from the patient (or the patient’s parent, guardian, or legal representative) before the specific material will be circulated among JSER editors, reviewers and staff for the purpose of possible publication in JSER. The documented permission may be supplied as supporting information uploaded with the submission. While the manuscript will be processed upon submission, anything considered protected health information will be restricted from access prior to the receipt of documented permission and will not be sent for review until received. The submission of masked photos without sufficient de-identification (i.e., facial photographs with small dark geometric shapes over the eyes) is strongly discouraged.
The above policies are in accordance with the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals produced by the International Committee of Medical Journal Editors.


Адреса за кореспонденција:
Редакциски одбор на ДТП
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје
Р. Македонија
e-пошта: jser@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Editorial Board of JSER
“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Krste Misirkov bb, 1000 Skopje
R. Macedonia
E-mail: jser@fzf.ukim.edu.mk

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in