ЕКСПРЕСИЈА НА ОТОАКУСТИЧНИТЕ ЕМИСИИ КАКО ПРОДУКТ НА ДИСТОРЗИЈА КАЈ ДЕЦА СО ОТИТИС МЕДИА СО ЕФУЗИЈА

 

Лидија РИСТОВСКА1
Зора ЈАЧОВА2
Раде ФИЛИПОВСКИ1
Даниела ТАСЕВСКА1

 

1 Градска општа болница „8-ми Септември“,
Оддел за оториноларингологија, Отсек за аудиологија.
2Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Филозофски
факултет, Институт за дефектологија,
Скопје, Република Македонија

 

EXPRESSION OF DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS IN CHILDREN WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION

 

Lidija RISTOVSKA1
Zora JACHOVA2
Rade FILIPOVSKI1
Daniela TASEVSKA1

 

1City General Hospital “8th September”, Department of
Otorhinolaryngology, Division of Audiology
2University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of
Philosophy, Institute of Special Education and
Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 1.6.2017
Прифатено: 1.7.2017

 

 

Recived: 01.06.2017
Accepted: 01.07.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Отоакустичните емисии се звуци што резултираат од енергијата генерирана во кохлеата. Бидејќи се пренесени од кохлеата до надворешниот слушен канал, каде што може да бидат измерени, патологијата на средното уво може да влијае на нивните карактеристики.
Цел: Цел на студијата беше да се евалуира влијанието на заболувањата на средното уво на експресијата на отоакустичните емисии како продукт на дисторзија (ДПОАЕ) кај децата.
Материјал и методи: Оваа проспективна студија вклучува примерок од 51 дете, 26 машки (51 %) и 25 женски (49 %), на возраст од 4 до 14 години (средна возраст 7,1 година), прегледани во периодот од јануари до мај 2017 година. Беа вклучени вкупно 15 деца со отитис медиа со ефузија (ОМЕ) и тип B тимпанограм, 21 дете со дисфункција на Евстахиевата туба и тип C тимпанограм, без течност во средното уво и 15 деца со уреден слух и тип A тимпанограм како контролна група.
Резултати: Кај децата со тип B тимпанограм, најниската средна вредност на ДПОАЕ амплитуда беше -15 dB SPL на фреквенцијата 4000 Hz. Кај случаите со тип C тимпанограм, најниската средна вредност на ДПОАЕ амплитуда беше -0,5 dB SPL и кај тип A тимпанограм 6,7 dB SPL. Кај децата со ОМЕ беа прифатени само 7 % од сите точки по октава (p < 0,00001), ДПОАЕ беа отсутни кај 85,8 % од тестираните фреквенции (p = 0,0259) и средната вредност на прагот на слухот беше 26 dB HL.
Заклучок: Експресијата на ДПОАЕ е сигнификантно афектирана не само со присуство на течност во средното уво, но исто така и во случаи на негативен притисок во средното уво без редукција на слухот.

 

 

Introduction Otoacoustic emissions are sounds that result from energy generated in the cochlea. Because they are transmitted from the cochlea to the ear canal where they can be measured, middle ear pathology can influence their characteristics.
Objectives: The objective of the study was to evaluate the influence of middle ear disorders on the expression of distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) in children.
Material and methods: This prospective study included a sample of 51 children, 26 males (51%) and 25 females (49%), aged 4 to 14 years (mean age of 7.1 years), examined during the period of January to May 2017. A total of 15 children with otitis media with effusion (OME) and type B tympanogram were included, 21 children with Eustachian tube dysfunction and type C tympanogram, without middle ear fluid, and 15 normal hearing children with type A tympanogram as a control group.
Results: In children with type B tympanogram, the lowest mean DPOAE amplitude was -15 dB SPL at frequency of 4000 Hz. In cases with type C tympanogram, the lowest mean DPOAE amplitude was -0.5 dB SPL, and in type A tympanogram 6.7 dB SPL. In children with OME, only 7% of all points per octave were accepted (p<0.00001), DPOAE were absent in 85.8% of tested frequencies (p = 0.0259), and pure tone average was 26 dB HL
Conclusion: Expression of DPOAE is significantly affected not only with presence of middle ear fluid, but also in cases of negative middle ear pressure without hearing loss.


Citation: Ristovska L, Jachova Z, Filipovski R, Tasevska D. Expression of distortion product otoacoustic emissions in children with otitis media with effusion. J Spec Educ Rehab 2017; 18(3-4):44-54. doi: 10.19057/jser.2017.25

   

Клучни зборови: отитис медиа со ефузија, отоакустични емисии, експресија.

 


Keywords: otitis media with effusion, otoacoustic emissions, expression


Адреса за кореспонденција:
Лидија Ристовска
Градска болница „8-ми Септември“, Оддел за
оториноларингологија, Отсек за аудиологија,
„Париска“ бб. 1000 Скопје, Република Македонија.
Телефон: 0038902 3087612
Е-пошта: lidijaristovska@yahoo.com

 


Corresponding address:
Lidija Ristovska
City General Hospital “8th September”, Department of
Otorhinolaryngology, Division of Audiology
Pariska NN. 1000 Skopje, Republic of Macedonia.
Telephone: 0038902 3087612
E-mail: lidijaristovska@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in