ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

 

Самуел О. АДЕНИЈИ
Стела Ц. АНИМАМА

 

Сектор за образовни фондации
Универзитет Лагос, Нигерија

 

RELATIONSHIP BETWEEN LIFE BUILDING SKILLS AND SOCIAL ADJUSTMENT OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT: IMPLICATIONS FOR COUNSELING

 

 

Samuel O. ADENIYI
Stella C. ANYAMA

 

Department Of Educational Foundations
University of Lagos, Nigeria

 

Примено: 5.4.2017
Прифатено: 5.7.2017

 

 

Recived: 05.04.2017
Accepted: 05.07.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Нарушувањето на слухот има голем придонес врз социјалните и психолошките дефицити на лицата кои имаат вакво нарушување, што може да влијае и врз нивните интерперсонални врски. Неможноста да се слуша и потоа ефективно да се комуницира на крајот резултира со приспособување кон овој проблем што води до социјална изолација.
Цели: Целта на ова истражување е да се истражи врската помеѓу вештините за оформување на животот и социјалното приспособување на ученици кои имаат нарушување на слухот
Методи: Истражувањето го вклучува дескриптивниот начин на анкетно истражување. Примерокот се состои од 150 ученици кои имаат нарушување на слухот, намерно одбрани од две инклузивни училишта во Лагос, Нигерија. Во примерокот беа опфатени 65 машки деца и 85 женски деца на возраст од 15 до 18 години кои учат во средни училишта. Инструментите кои беа употребени за собирање податоци беа Вештини за оформување на животот (приспособено) со сигурност од 0,80 и Скалата за социјална приспособливост (саморазвиена). Инструментите се состоеја од два оддели, имено: А и Б. Одделот А кој се однесува на Вештините за оформување на животот, содржеше биоподатоци за испитаниците, додека Одделот Б содржеше 3 потскали: Листа на самоделување приспособен од Шварцер и Јерусалим од 1995 година со сигурност од 0,85, Листа за донесување одлуки приспособен од Роу од 1997 година со сигурност од 0,75, Листа за самодоверба приспособен од Алберти и Емонс од 1995 година со сигурност од 0,80. Самосоздадената Скала за социјална приспособеност содржи 10 делови со испитувачки прашања и има сигурност од 0,69. Собраните податоци беа анализирани со употребата на Пирсонова корелација и мултипна регресија.
Резултати: Со помош на резултатите се утврдија релативните придонеси од некои од вештините за оформување на животот врз социјалната приспособеност на учениците кои имаат нарушување на слухот. Се постигнаа меѓусебни придонеси од независните варијабли со зависните варијабли, додека најмногу придонесе донесувањето на одлуките.
Заклучок: Ова истражување ја проучува врската помеѓу вештините за оформување на животот и социјалната приспособеност на учениците кои имаат нарушување на слухот со цел да се обезбедат соодветни советодавни служби. Беше утврдено дека постои врска помеѓу вештините за градење на животот и социјалната приспособеност на учесниците што тогаш бара активни советодавни служби во рамките на училиштата.

 

 

Introduction Hearing impairment contributes greatly to social and psychological deficits of the affected individuals, which can affect their interpersonal relation. The inability to hear and communicate effectively results in adjustment problem that leads to social isolation.
Objectives: The objective of this study is to examine the relationship between life building skills and social adjustment of students with hearing impairment.
Methods: The study employed descriptive survey research design. The samples consisted of 150 students with hearing impairment purposively selected from two inclusive schools in Lagos state, Nigeria. The samples comprised of 65 boys and 85 girls with age range between 15 and 18 years in the Senior Secondary School. The instruments used for data collection were Life building skills inventory (adapted) with reliability of 0.80 and Social adjustment scale (Self developed). The instruments consisted of two sections namely: A&B. Section A of Life building skills contained bio- data of the respondents, while B contained 3 subscales: Self-efficacy inventory adapted from Schwarzer and Jerusalem 1995 with reliability of 0.85, Decision-making inventory adapted from Rowe 1997 with reliability of 0.75, Assertiveness inventory adapted from Aberti and Emmons 1995 with reliability of 0.80. The self-constructed Social Adjustment scale contained 10 items probing questions with reliability of 0.69. Data collected was analysed using Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression.
Results: The results revealed relative contributions of some life building skills to social adjustment of students with hearing impairment. There were joint contributions of the independent variables to dependent variable, while decision-making contributed mostly.
Conclusion: This study examined relationship between life building skills and social adjustment of students with hearing impairment with a bid to provide adequate counseling services. It was found that relationship exists between life building skills and social adjustment of the participants which then calls for active counseling services in schools.


Citation: Adeniyi OS, Anyama CS. Relationship between life building skills and social adjustment of students with hearing impairment: implications for counseling. J Spec Educ Rehab 2017; 18(3-4):24-43. doi: 10.19057/jser.2017.24

   

Клучни зборови: Вештини за градење на животот, социјална приспособеност, ученици со нарушен слух.

 


Keywords: Life building skills, Social adjustment, Students with hearing impairment.


Адреса за кореспонденција:
Самуел О. АДЕНИЈИ
Сектор за образовни фондации
Унвиерзитет Лагос, Нигерија
Е-пошта: safeadeniyi@yahoo.com

 


Corresponding address:
Samuel O. ADENIYI
Department OF Educational Foundations
University of Lagos, Nigeria
E-mail: safeadeniyi@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in