ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

 

Аленка ФИДЛЕР1
Мајда ШМИДТ2

 

1Факултет за уметност УМ, Марибор, Словенија
2Педагошки факултет УМ, Марибор, Словенија

 

THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

 

Alenka FIDLER1
Majda SCHMIDT2

 

1University of Maribor, Faculty of Arts, Republic of Slovenia
2University of Maribor, Faculty of Arts, Faculty of
Education, Republic of Slovenia

 

Примено: 1.2.2017
Прифатено: 29.5.2017

 

 

Recived: 01.04.2017
Accepted: 29.05.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Во минатото голем дел од лицата со хронична повреда на ’рбетниот столб (ПРС) се повлекуваат од пазарот на трудот, но денес овие лица се доста активни на пазарот на трудот. Можностите кои ги нуди средината, расположливите ресурси и социјалниот контекст на живеење придонесуваат за зголемување на самосвесноста и кон различните можности за развој на кариерата на индивидуите со ПРС.
Цели: Целта на ова истражување е да се утврдат ефектите кои се добиваат од изборот на професија кај лицата со ПРС.
Методи: Истражувањето е поткрепено на дескриптивни и каузални не експериментални методи на емпириско педагошко истражување. Примерокот се состои од 127 испитаници со генетска и стекната ПРС на возраст од 19 до 70 години.
Резултати: Резултатите од истражувањето индицираат кон тоа дека опишаната професија е недостапна за скоро половина од испитаниците заради ПРС. Изборот на професијата е проследен со важен фактор, а тоа е дека лицата со ПРС успешно би ги постигнале академските вештини. Исто така, постојат фактори кои се поврзани со пристапноста и со приспособувањата на образовните институции и работните места. Од факторите на социјализација кои влијаат на изборот при запишување во образовна институција или при изборот на професија е прифаќањето на нивната попреченост, почитта за потребните приспособувања од страна на професорите, наставниците, соучениците или колегите, поддршката на нивните семејства, како и можноста за персонален асистент за да ги надминат архитектонските препреки.
Заклучок: Доколку сакаме да го зголемиме вработувањето на лицата со ПРС, потребно е да извршиме имплементација на прирачници или совети за кариерно насочување која ја истакнува личноста, животните ситуации и можностите за иднината.

 

 

Introduction In the past, most persons with chronic spinal cord injury (SCI) retired, but today these persons enter the labor market largely. The opportunities offered by the environment, the available resources and the social contexts of living contribute to self-awareness and to the various career opportunities of an individual with chronic SCI.
Objectives: The purpose of the research was to determine the effects on the choice of the occupation of the people with chronic SCI.
Methods: The study relies on descriptive and causal-non-experimental methods of empirical pedagogical research. The sample consists of 127 persons with genetic and acquired SCI aged 19 to 70.
Results: The research findings indicate that the desired occupation is inaccessible for almost half of the respondents due to the SCI. The occupational choice is affected by an important fact that persons with SCI would accomplish the education successfully. However, there are also factors related to the accessibility and adjustment of an educational institution and a workplace. Among the socialization factors that influence the choice of enrolment in an educational institution or in occupational choice is the acceptance of their disability, the respect for the necessary adjustments by teachers and peers, the support of their families and the possibility of an assistant to overcome their architectural barriers.
Conclusion: If we want to increase the employment of people with SCI, the implementation of modern career guidance which emphasis one’s personality, life situation and its prospects for the future is necessary.


Citation: Filder A, Schmidt M. The factors of occupational choice of persons with chronic spinal cord injury in the Republic of Slovenia. J Spec Educ Rehab 2017; 18(3-4):5-24. doi: 10.19057/jser.2017.23

   

Клучни зборови: образование, професија, попреченост, повреда на ’рбетен столб.

 


Keywords: education, occupation, disability, spinal cord injury


Адреса за кореспонденција:
Аленка ФИДЛЕР
Шолска улица 12, 2310 Словенска Бистрица,
Република Словенија
Телефон: 00386 31 625 729
Е-пошта: alenka.fidler@gmail.com

 


Corresponding address:
Alenka FIDLER
Solska ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica,
Republic of Slovenia
Phone number: 00386 31 625 729
E-mail: alenka.fidler@gmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in