ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP

 

Филип ЈУРТОСКИ

 

Македонско научно здружение за аутизам,
Институт за дефектологија
Филозофски
факултет Скопје, Република Македонија

 

HOSTING THE FOURTH PARRENT TRAINING THROUGH THE PROJECT FOR POSITIVE PARENTING - ESIPP

 

Filip JURTOSKI

 

Macedonian Scientific Socitey for Autism
Institute for special education and rehabilitation
Faculty of Philosophy, Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 28.6.2017
Прифатено: 4.7.2017

 

 

Recived: 28.06.2017
Accepted: 04.7.2017

 

Во текот на изминатите две години, МНЗА одржа три обуки кои беа наменети за родители на деца со АСН преку учество во Еразмус плус проектот „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“. Првите три обуки беа спроведени од колеги од Англија и Кипар во училиштата ПОУ „Златан Сремец“ и ПОУ „Иднина“ во Скопје. Четвртата обука се одржа во ПОУ „Маца Овчарова“ – Велес каде за првпат тренерите беа од Република Македонија. Обуката се одржа на 18 и 19 јуни, со почеток во 10 часот. Тренери кои ја одржаа обуката беа д-р Јасмина Трошанска, Ана Шикалеска и Филип Јуртоски. За време на обуката беа предадени шест модули кои обработуваат различни тематики за децата со АСН. Овие теми беа одбрани преку претходно извршено истражување чија цел беше да се открие кои модули би сакале да ги посетуваат родителите на деца со АСН, да дознаат повеќе и да го зголемат своето знаење за своите деца. Беа присутни тринаесет родители.
Обуката ја отвори проф. д-р Владимир Трајковски, им се заблагодари на родителите за нивниот интерес и присуство и го претстави проектот и неговите цели. Д-р Јасмина Трошанска започна со обуката и започна да го предава првиот модул под наслов „Вовед во аутистичниот спектар на нарушување“. По кратка дискусија и пауза, Филип Јуртоски започна со вториот модул од обуката „Разбирање и справување со предизвикувачкото однесување“, а потоа по кратка пауза, Ана Шикалеска ја заврши сесијата со модулот за „Справување со сензорната чувствителност“. За време на обуката, родителите покажаа голем интерес за истите, беа константно активни и отворени за дискусија и споделуваа свои сопствени искуства како помеѓу себе така и со тренерите. Првиот ден сесијата заврши во 15:30 часот. На 19 јуни започна втората сесија од обуката во 10 часот. Втората сесија започна со предавањето на д-р Јасмина Трошанска за модулот „Комуникација и нејзиното влијание врз однесувањето“, по што Филип Јуртоски продолжи со вториот модул за втората сесија „Позитивни пристапи кон социјалниот развој и интеракција“, додека втората сесија ја заврши Ана Шикалеска со модулот за „Значењето на визуелната структура и нејзината имплементација“. За време на дискусијата, родителите го искажаа своето задоволство од обуките и ја искажаа својата благодарност за спроведувањето на истите во Велес. Исто така, изразија желба да се спроведуваат што е можно поголем број обуки од овој вид бидејќи навистина имаат потреба и секогаш сакаат да дознаат повеќе за своите деца. Тимот на ЕСИПП им се заблагодари за нивниот интерес и за пофалните зборови кои беа упатени до целиот тим. Тимот им соопшти дека ќе се одржат уште две вакви обуки, но во различи градови и во ноември ќе се одржи конференција во Скопје на која се сите поканети.

 

 

In the past two years MSSA through the active participation in the Erazmus plus project „Equity and social inclusion through positive parenting“ has held three parent trainings which were delivered to parents with children with ASD. The first three parent trainings were conducted by our colleages from England and Cyprus in the special school „Zlatan Sremec“ and „Idnina“ in Skopje. The fourth parent training session was held in the special school „Maca Ovcarova“ in Veles where for the first time the trainers were from Macedonia. The training session was held in the 18th and 19th of June each day and it started at 10 am. The trainers that held the parent training sessions were Phd Jasmina Trosanska, Ana Sikaleska and Jurtoski Filip. In this parent training session there were six modules that were presented to the parents across the two days of training and they are all consistent with different thematic about children with ASD. Thee modules were selected after an extensive research in which the aim was to find out which modules would the parents like to have training for so that they might find out more about their children. The training session started in 10 am on the 18th of June. There were more then ten attending parents in these sessions. The training session was opened by prof. d-r Vladimir Trajkovski, who thanked the parents for their interest and attendance and represented the ESIPP project and its goals. Phd Jasmina Trosanska began the training session with the first module titled „Introduction in Autism“ after a short break Jurtoski Filip began the second module for the day „Understanding and managing challenging behaviors“ and the third module was presented by Ana Sikaleska titled „Managing sensory sensitivity“. The parents during the training session on the first day showed great interest for the training, and were constantly active and open for discussion and sharing their experience amongst each other and with the trainers. The session ended in 15:30 pm. On the 19th of June the second session of the parent training began at 10 am. The second session began with the lecture of d-r Jasmina Trosanska titled „Communication and its influence on behavior“ after a short break Jurtoski Filip continued with the second module for the second session of the parent training titled „ Positive approaches towards social development and social interaction“, and the second session of the parent training was closed with the lecture of Ana Sikaleska titled „ The importance of visual structure and its implementation“. The second session and the overall parent training ended in 15:30. The parents during the discussion showed their gratitude for the trainings and for choosing Veles as the location to held the trainings and expressed to have more trainings from this type because they really feel the need and necessity to learn more about their children. The ESIPP team thanked them for their interest and words of praise. The team announced that there will be more trainings but in other cities and that soon in October or November we will have a conference in Skopje in which they are all invited to attend


Адреса за кореспонденција:
Филип ЈУРТОСКИ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
Бул. „Гоце Делчев“ 9а, 1000 Скопје
E-пошта: fillip_jurtoski@hotmail.com

 


Corresponding address:
Filip JURTOSKI
University of “Ss. Cyril and Methodius”
Faculty of philosophy, Institute of Special Education and
Rehabilitation
Bul. “Goce Delchev” 9a, 1000 Skopje
E-mail: fillip_jurtoski@hotmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in