ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТАСО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ

 

Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР1

Даниела БРАТКОВИЌ1

Даниела МАМИЌ2

 

1Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб

2Центар за аутизам, Загреб

 

PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES

 

Ljiljana PINTARIC MLINAR1

Daniela BRATKOVIC1

Dragana MAMIC2

 

1Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb

2Centre for Autism, Zagreb

 

Примено: 03.06.2013
Прифатено: 08.08.2013
UDK:364-787.3:159.922.72

 

 

Recived: 03.06.2013
Accepted: 08.08.2011
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Веројатно уште од самиот почеток на човековата љубопитност, карактеристиките на нарушувањата, семејните вредности, структури, начини на чување, кругови на поддршка, сила и друго биле исто толку привлечни колку и самото дете или возрасен со нарушување. Како што потврдиле многу студии, пристапот на стручните лица кон родителите, добивањето соодветни информации за типот на третманот, претставува предизвик за семејствата со деца со развиено интелектуално нарушување и деца кај кои постои ризик да се развие нарушување. Главната цел на оваа студија е да го анализира задоволството на родителите со овие три главни карактеристики на поддршка во раниот третман на нивните деца со интелектуално нарушување. Примерокот се состоеше од 81 семејство со интелектуално нарушување од три града во Хрватска, кои добивале седум вида грижа. Резултатите беа анализирани со еднонасочна АНОВА, при што се споредуваше разликата во задоволството на родителите во четири групи формирани според нивото на интелектуалното нарушување. Методот откри значителна разлика меѓу групите во однос на задоволството на родителите за достапноста на третманите и нивната зачестеност.

 

Probably from the very beginning of the human curiosity in disability features for family’s values, structures, parenting styles, circles of support, strengths and others, have been just as appealing as the child or adult with disabilities themselves. As many studies confirmed, professionals' approach to parents, getting adequate information and type of treatment present a challenge to families of children with established developmental disabilities and those at risk for disability. The main purpose of this study was to analyze parents' satisfaction with these three main features of support in early treatment of their child with intellectual disability. The sample consisted of 81 families with intellectually disabled child, recruited from seven types of care provided in three towns in Croatia. Data were analyzed with one-way ANOVA comparing variety of parents satisfaction in four groups formed according to the level of intellectual disability. The method revealed a significant difference among groups in the variable referring to the parents satisfaction with treatment accessibility and its frequency provided.

 

 

 


Citation: Pintaric Mlinar Lj, Bratkovic D, Mamic D. Parent's Satisfaction with Some Features of Early Care Provisions for Children with Different Levels of Intellectual Disabilities. J Spec Educ Rehab 2013; 14(3-4):22-42. doi: 10.2478/JSER-2013-000910.2478

   

 

Клучни зборови: родители, деца со инте­лек­ту­ал­но нарушување, задоволство, пристап на стручни лица.

 

 

Keywords: parents, children with intellectual disabilities, satisfaction, professional’s app­ro­ach

 

 

 

Адреса за коресподенција:
Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР
Оддел за инклузивна едукација и рехабилитација,
Факултет за едукација и рехабилитација,
Универзитет Загреб
Боронгајска 83ф, 10000 Загреб
E-пошта: ljiljana@erf.hr;

 

Corresponding address:
Ljiljana PINTARIC MLINAR
Department of Inclusive Education and Rehabilitation
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
University of Zagreb
Borongajska 83f, 10000 Zagreb
E-mail: ljiljana@erf.hr;

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in