ОПШТЕСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Моника РЕЈЧЕНБЕРГ1,

Кент ЛОВГРЕН2

 

1Оддел за едукација и специјална едукација, Универзитет во Гетеборг, Шведска

2Оддел за едукација, Универзитет „Умео“, Шведска

 

THE SOCIAL PRACTICE OF READING AND WRITING INSTRUCTIONIN SCHOOLS FOR INTELLECTUALLY DISABLED PUPILS

 

Monica REICHENBERG1,

Kent LÖFGREN2

 

1Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Sweden

2Department of Education, Umeå University, Sweden

 

Примено: 25. 04. 2013

Прифатено: 03. 06. 2013

UDK: 376.091-056.36(485)

 

 

 

Recived:25. 04. 2013

Accepted:03. 06. 2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Во Шведска, школувањето на децата со наод и мис­лење за интелектуална попреченост е ор­га­ни­зи­рано во специјални училишта наречени сар­ск­олани. Крајната цел на ова истражување е да се разгледа односот на наставниците кон оп­штествената практика за наставата по чи­та­ње и пишување во специјалните училишта. За­тоа, 40 наставници од северна Шведска беа зе­ме­ни како примерок во емпириското ис­тра­жу­ва­ње. Од наставниците беше побарано да по­пол­нат прашалник. Еден од заклучоците е дека наставниците имаат различен однос кон оп­штествената практика за наставата по чи­та­ње и пишување. Според другите добиени за­клу­чоци, пак, наставниците изјавуваат дека не прак­тикуваат документирање на по­теш­ко­тии­те при читање и пишување. Исто така, прак­ти­ка­та на водење документација е поврзана со струч­ната компетентност за подучување на веш­ти­ните за читање и пишување. Ис­тра­жу­ва­ње­то укажува дека описменувањето влијае на ста­вот на наставниците и на нивната практика за документирање.
Сепак, отвореноста кон ор­га­ни­зирано учење е поделена и, по­сле­до­ва­тел­но, создава потреба за промена. Според тоа, пот­ребни се повеќе истражувања за по­на­та­мош­но опишување и објаснување на ком­плекс­носта на сегашните заклучоци.

 

In Sweden, schooling for children who are regarded as intellectually disabled is organised in a special school, Särskolan. The overall aim of this article was to investigate the teachers’ attitudes towards the social practice of reading and writing instruction in Särskolan.Therefore, 40 teachers from Northern Swedenwere sampled for the em­pi­rical study. The teachers were asked to fill out a questionnaire. One of the findings was that the teachers reported different attitudes towards the social practice of reading and writing instruction. Another finding was that the teachers reported they did not practice the documentation of reading and writing difficulties. Furthermore, the practice of documentation was associated with professio­nal competence in reading and writing literacy. The study suggests that literacy educa­tion did have an effect on teachers’ attitu­des towards their practice of docu­men­ting.
However, the openness towards organizational learning was polarized, and consequently, it produced a threshold for change. Accordingly, more studies are necessary for further descrip­tion and explanation of the complexities of the present findings.

 


Citation: Reichenberg M, Löfgren K. The Social Practice of Reading and Writing Instruction in Schools for Intellectually Disabled Pupils. J Spec Educ Rehab 2013; 14(3-4):43-60. doi: 10.2478/JSER-2013-001010.2478

   

 

Клучни зборови:интелектуална по­пре­че­ност, описменување, професионализам, до­ку­мен­­ти­ра­ње

 

 

Keywords: intellectual disability, literacy, pro­fe­ssio­nalism, documentation

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Моника РЕЈЧЕНБЕРГ

Универзитет во Гетеборг

Пошт. број 300, 405 30 Гетеборг, Шведска

Телефон: 046-031-7862451,

мобилен: 0765520775

Е-пошта:monica.reichenberg@ped.gu.se; kent.lofgren@pedag.umu.se

 

Corresponding Address:

Monica REICHENBERG

The University of Gothenburg

Box300, 405 30 Gothenburg, Sweden

Telephone number 046-031-7862451,

mobile: 0765520775

E-mail:monica.reichenberg@ped.gu.se; kent.lofgren@pedag.umu.se

 
Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in