ШТО ЗНАЕМЕ ЗА „НАРУШУВАЊАТА ВО ПРИВРЗУВАЊЕТО“?

 

ПАТРИЦИЈАВЕЛОТИ1,

СИМОНА ДИ ФОЛКО2,

ЏУЛИО ЧЕЗАРЕ ЗАВАТИНИ2

 

1Институт за образовни науки,

   Универзитет Џенова,

2Институт за динамична и клиничка

   психологија, Универзитет Сапиенца, Рим

 

WHAT WE KNOW ABOUT “ATTACHMENT DISORDERS” IN CHILDHOOD

 

Patrizia VELOTTI1,

Simona DI FOLCO2,

Giulio Cesare ZAVATTINI2

 

 1Department of Educational Sciences,

   Universityof Genova

2Department of Dynamic and Clinical

   Psychology, Sapienza University of Rome

 

Примено: 27.03.2013

Прифатено: 07.08.2013

UDK: 159.922.73-056.47

 

 

 

Recived:27.03.2013

Accepted:07.08.2013

Review Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Современата носологија опишува реактивно на­ру­шување во приврзувањето претставено од два различни видaнарушувања: реактивно на­ру­шу­вањена приврзувањето, што се ка­рак­те­ри­зи­ра со значително воздржано и емо­цио­нал­но повлечено однесување кон возрасните ста­ра­тели, минимално барање поддршка или ми­ни­мално реагирање на поддршката во време на вознемиреност, иневоздржано нарушување на социјалното вклучувањешто е претставено со неселективно социјално однесувањекое не е во рамките на конвенционалнатакултура и ги поминува социјалните граници во при­сус­тво на непознати возрасни лица. И двете на­ру­шу­ва­ња, без оглед на нивните различни фе­но­ти­пи, се предизвикани од патогената средина на растење, повторливи промени на облиците за приврзување, социјално запоставување и ли­шу­вање во првите години од животот.

Оваа студија ги испитува современите ди­јаг­нос­тички критериуми наведени во ли­те­ра­ту­ра­та што ги споредува дијагностичките кла­си­фи­ка­ци­и и се обидува да ја разбере етиологијата на нарушувањето. Постојат нерешени пра­ша­ња во современата носологија, што значи дека ква­ли­тетот на доказите што ги подржуваат ди­јаг­ностичките критериуми треба да се по­доб­ри. Овој труд заклучува дека, и покрај дос­тап­ни­те современи дијагностички класификации, тре­ба да се направат понатамошни лон­ги­ту­дал­ни студии за да се разбере еволуцијата на реактивното нарушување на приврзувањето и да се одделат неговите карактеристики од останатите психопатологии.

 

Current nosology describes reactive attachm­ent disorder as represented by two distinct disorders: reactive attachment disorder, characterized by markedly inhibited and emotionally withdrawn behavior toward adult caregivers, minimally seeking comfort or minimally responding to comfort in time of distress, and disinhibited social engagement disorder, which is represented by an indiscriminate social behavior, sanctioned from culture and which crosses social boundaries, in the presence of unfamiliar adults. Both disorders, despite their different phenotypes, are caused by a pathogenic caregiving environment, repeated changes of attachment figures, social neglect and deprivation in the first years of life.

The article examines recent diagnostic criteria reported in the literature comparing diag­nostic classifications and attempting to understand the etiology of the disorder. Unresolved questions exist in current nosology, which means that the quality of the evidence supporting the diagnostic criteria needs to be improved. This review concludes that, despite the currently available diagnostic classifications,   future   longitudinal   studies should be conducted to assess the evolution of reactive attachment disorder over the time and to discriminate its features from other psychopathologies.

 

 

 

 


Citation: Velotti P, Di Folco S, Zavantini CG. What we Know About "Attachment Disorders" in Childhood. J Spec Educ Rehab 2013; 14(3-4):61-77. doi: 10.2478/JSER-2013-001110.2478

   

 

Клучни зборови:реактивно нарушување на приврзувањето (РНП), дијагностички кри­те­ри­уми, приврзување

 

Keywords:Reactive attachment disorder (RAD), diagnostic criteria, attachment

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Патриција ВЕЛОТИ,

Институт за образовни науки, Универзитет Џенова, Корсо Подеста, 2, 16128 Џенова, Италија

Е-пошта: patrizia.velotti@unige.it

 

Corresponding Address:

Patrizia Velotti

Department of Educational Sciences, University of Genoa,

Corso Podestà, 2, 16128 Genoa, Italy

E-mail: patrizia.velotti@unige.it

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in