„ДРУГИОТ“ ВО СВЕТЛОТО НА ИНТЕГРАЦИЈАТА И ИНКЛУЗИЈАТА ВО ИЗРАЕЛСКИОТ ЕДУКАТИВЕН СИСТЕМ И ВО ИЗРАЕЛСКОТО ОПШТЕСТВО: НАВИСТИНА „ЗНАЧАЕН ДРУГ“?

 

Зафи ТИМОР

 

Факултет за едукација,
Колеџ за едукација, технологија и уметност,
„Кибуцим“, Тел Авив, Израел

 

"THE OTHER" IN THE LIGHT OF INTEGRATION AND INCLUSION IN THE ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM AND SOCIETY: A "SIGNIFICANT OTHER" INDEED?

 

 

Tsafi TIMOR

 

Faculty of Education
The Kibbutzim College of Education,
Technology and the Arts, Tel-Aviv, Israel

 

Примено: 26.02.2013
Прифатено: 15.04.2013
UDK: 316.4.063.4:37.043.2– 056.26/.36–057.874(569.4)

 

 

Recived: 26.02.2013
Accepted: 15.04.2013
Review article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

Оваа статија го проучува концептот на „дру­ги­от“, повеќе во смисла на „различниот“ отколку на „оној што не сум јас“, во светлото на ин­те­гра­ци­јата и инклузијата во израелскиот еду­ка­ти­вен систем и во израелското општество. За таа цел беа воведени два нови концепта: „раз­ли­чен друг“и „значаен различен друг“. Од ана­ли­зата на литературата се покажа дека, спо­ред моделот за интеграција и идејата за нор­мализација, обраќањето со „другиот“ како чо­вечко суштество, наместо со „лице со по­себ­ни потреби“, е минимизирано, додека ос­нов­на­та идеологија на инклузијата се совпаѓа со хо­лис­тичкиот и плуралистичкиот поглед што ја под­држуваат уникатноста на „различниот друг“ и го насочува кон живот што има зна­че­ње. Анализата на примери од израелското оп­штес­тво покажува дека, и покрај напреднатата ле­ги­слатива и свесноста за лицата со посебни по­треби, моменталната ситуација не ги ис­пол­ну­ва критериумите на инклузија. Реалноста во образованието покажува дека не постои реор­га­ни­зација на системот, како клучен кри­те­ри­ум за инклузија, иако веќе се спроведени прин­ци­пите за рана идентификација, ин­тер­вен­ција и следење. Општиот впечаток што прои­злегува од оваа статија е дека, и покрај стре­межот за рам­но­прав­­ност и еднаквост во за­ко­нодавството, тре­ба да се вложат напори за убед­ување на јав­нос­та дека „различен друг“ е, прво и основно, чо­­ве­чко суштество, па оп­штес­твото е должно по­­ве­ќе да го доживува ка­ко „значаен раз­ли­чен друг“ отколку како „раз­лич­ен друг“.

 

 

The article examines the concept of "The Other" bearing the meaning of "different", rather than the meaning of "whoever is not myself", in the light of Integration and Inclusion in the Israeli Educational System and Society. For this sake two new concepts have been coined: "different-other" and "significant different-other". The literature analysis indicates that according to the Integration Model and the idea of Normalization, the reference to "The Other" as a human being rather than "a special needs person" is minimized, while the ideological basis of Inclusion matches a holistic and pluralistic view which encourages the uniqueness of the "Different-Other" and leads him towards a meaningful life. The analysis of examples in the Israeli society yields that despite advanced legislation and awareness towards individuals with special needs, the current situation does not meet the criteria of Inclusion. The educational reality indicates that no restructuring of the system, as a major criterion of Inclusion, has taken place, although the principles of early identification, intervention and monitoring are already implemented. The overall insight from the article is that despite the strive towards equity and equality in legislation, efforts should be channeled to persuade the public that the "Different-Other" is first and foremost a human being, and it is the duty of the society to view him as a "Significant Different-Other" rather than a "Different-Other".


Citation: Timor T. "The Other" in the Light Of Integration and Inclusion in the Israeli Educational System and Society: a "Significant Other" Indeed? J Spec Educ Rehab 2013; 14(3-4):99-114. doi: 10.2478/JSER-2013-001310.2478

   

 

Клучни зборови: инклузија, интеграција, нор­ма­ли­зација, посебни потреби, „различен друг“

 

 

Keywords: inclusion, integration, nor­ma­li­za­ti­on,special needs, "different-other"

 

Адреса за коресподенција:
Зафи ТИМОР
Факултет за едукација, колеџ за едукација,
технологија и уметност „Кибуцим“
5 Андерсон, Тел Авив, Израел 69107
E-пошта: tsafi.timor@gmail.com;

 

 

Corresponding address:
Tsafi TIMOR
Faculty of Education, The Kibbutzim College,
of Education, Technology and the Arts,
5 Anderson Street, Tel Aviv, Israel 69107
E-mail: tsafi.timor@gmail.com;

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in