УШЕРОВИОТ СИНДРОМ ВО ОБ­РА­ЗОВ­НA­ТAСРЕДИНА: ИЗВОРНИ СТРА­ТЕ­ГИИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА РАЗ­ВИЕ­НИ ВО ИНДИЈА

 

Гнанатикам Викторија НАОМИ

Чандран ХЕМАМБИГАЈ

 

Институт за домашна наука и високо об­ра­зо­ва­ние за жени „Авинашилингам“

Универзитет „Којмбаторе“, Тамил Наду, Индија

 

USHER SYNDROME IN EDUCATIONAL SETTINGS: INDIGENOUS IDENTIFICATION STRATEGIES DEVELOPED IN INDIA

 

 Gnanathicam  Victoria NAOMI

Chandran HEMAMBIGAI

 

Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women –

University, Coimbatore – Tamil Nadu,

India

 

Примено: 13.05.2013

Прифатено: 02.08.2013

UDK: 37.043.2-056.263-057.874(540-13)

 

 

Recived:13.05.2013

Accepted:02.08.2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

 

Abstract

Вовед: Повеќето од наставниците на уче­ни­ци со оштетување на слухот и видот треба уш­те да се запознаваат со преваленцијата и ка­ра­кте­рис­ти­ките на Ушеровиот синдром. Имај­ќи ја на ум потребата за  обрнување вн­им­ание на за­пос­тавената популација, сту­ди­ја­та беше соз­да­де­на и спроведена во Јужна Индија.

 

Introduction:most teachers of hearing and visually impaired children in India have to learn more about the prevalence and characteristics of Usher Syndrome. Keeping in mind the need to address this neglected population, the present study was designed and executed in South India.

Цели:Целта на студијата беше да се иден­ти­фи­куваат учениците со Ушеров синдром во об­разовните средини во кои се користат изворни техники, и да се развие и опише про­токол за идентификација на овие ученици.

 

Goals:the goals of the study were to identify students with Usher Syndrome in educational settings using indigenous techniques, and to develop and describe a protocol for identifying these students.

Методологија:Седумстотини ученици со ош­тетен слух од редовни и инклузивни учи­лиш­та од четири области од државата Та­мил Наду беа тестирани со помош на алатки кои вклучуваа тестирање за кратковидост и да­ле­ковидост, видно поле, адаптираност во мрак, блесок и чувствителност на контраст.

 

Methodology:seven hundred hearing impaired students studying in residential and inclusive schools in four districts of the State Tamil Nadu were screened using tools which included screening for distance and near vision, field of vision, dark adaptation, glare and contrast sensitivity.

Резултати:Кај 10 ученици на возраст од 14до 20 години постоеше ризик дека имаат Уше­ров син­дром. Кај 6 субјекти кај кои беше ди­јаг­нос­тиц­ирана ретинална пигментоза кли­нич­ки бе­ше идентификуван Ушеровиот синдром.

 

Results:ten students between the age of 14- 20 were found to be at risk of having Usher Syndrome. Finally, 6 subjects who had a diagnosis of retinitis pigmentosa were clinically identified with Usher Syndrome.

Заклучок: Овие стратегии за иден­ти­фи­ка­ци­ја ќе им помогнат на едукаторите и ре­ха­би­ли­таторите да го препознаат Ушеровиот син­дром за да можат да ги упатат овие деца на дијагноза и услуги за поддршка.

 

Conclusion:these identification strategies will assist special education and rehabilitation pro­fess­ionals in recognizing symptoms of Usher Synd­rome so that they will be able to refer these children for diagnostic and supportive services.


Citation: Naomi VG. Hemambigai C. Usher Syndrome in Educational Settings: Indigenous Identification Strategies Developed in India. J Spec Educ Rehab 2013; 14(3-4):115-132. doi: 10.2478/JSER-2013-001410.2478

   

 

Клучни зборови:Ушеров синдром, ретинал­напиг­ментоза, глуво-слепост, генетско на­ру­шу­ва­ње.

 

 

Keywords:Usher Syndrome, Retinitis Pigmen­to­sa, Deaf-blindness, Genetic Disorder.

 

Адреса за кореспонденција:

Гнанатикам Викторија НАОМИ

Оддел за специјална едукација, Институт за домашна наука и високо образование за жени „Авинашлингам“ - Универзитет „Којмбаторе“

641043, Тамил Наду, Индија

Телефон: 91- 9443269320; 91-422-2440241

Е-пошта: victoria.naomiadu@yahoo.in/gvnaomi@gmail.com

 

Correnspodence address:

Gnanathicam Victoria NAOMI

Department of Special Education, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women - University

Coimbatore – 641043,    Tamil Nadu, India

Telephone: 91- 9443269320; 91-422-2440241

e-mail: victoria.naomiadu@yahoo.in/gvnaomi@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in