ПОДГОТОВКА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

 

Маја ФИЛИПОВСКА

 

Mагистер по специјална едукација и рехабилитација

 

PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”

 

Maja FILIPOVSKA

 

Master of Arts in Special Needs Education and Rehabilitation

 

Примено: 20.08.2013

Прифатено: 21.08.2013

UDK:376-056.26/.36 (497.771) (062)

 

 

 

Recived:20.08.2013

Accepted:21.08.2013

 

Оваа година Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет прославува ју­би­леј 20 години од започнувањето на сту­дии­те по дефектологија. По тој повод се ор­га­ни­зира конференција на тема„Современи ас­пекти на специјалната едукација и ре­ха­би­ли­та­ција на лицата со инвалидност“. Кон­фе­рен­ци­јата е од меѓународен карактер и е чет­вр­та од ваков вид организирана од страна на Ин­ститутот. Меѓународната конференција ќе се одржи во хотелот „Метропол“во Ох­рид, во периодот од 17 до 19 oктомври оваа го­ди­на. Од конференцијата ќе бидат пуб­ли­ку­ва­ни и зборник на резимеа и зборник на тру­до­ви, со тоа што зборникот од пре­зен­ти­ра­ни­те трудови ќе биде публикуван по одр­жу­ва­њето на конференцијата. Трудовите се по­де­лени во 4категории:

 

This year, the Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy in Skopje, celebrates the anniversary “20 years from the beginning of special education and rehabilitation studies”. On that occasion, the Institute is organizing a conference with the main topic “Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities”. The Conference has an international character and it is fourth of this kind. The International conference will take place in the hotel “Metropol” in Ohrid, during the period from 17th -19th  October. A book of abstracts and a book of papers, and the book of the presented papers will be published after the Conference. The papers are divided into 4categories:

1. Рехабилитација:

§  превенција,

§  епидемиологија,

§  детекција и дијагностика,

§  функционална проценка и поддршка на семејството.

2. Едукација:

§  специјално образование,

§  инклузивно образование,

§  асистивна технологија,

§   едукативни функционални проценки и

§  професионална ориентација и оспособување.

 

 

1. Rehabilitation          

§  Prevention,

§  Epidemiology,

§  Detection and diagnosis,

§  Functional assessment, support of the family.

2. Education

§  Special education,

§  Inclusive education,

§  Assistive technology,

§  Educative functional assessments,

§  Professional orientation and training.

 

 

 

3. Квалитет на животот:

§  форми на живеење,

§  ментално здравје и стареење,

§  оспособување за живот и самозастапување,

§  вработување и правни и етички пра­ша­ња.

4. Нарушувања во однесувањето:

§  социјална прифатеност на учениците со АДХД, социовоспитни и емо­цио­нал­ни проблеми,

§  обем, динамика и структура на прес­тап­ничкото однесување,

§  проценка на нарушувањето во од­не­су­ва­њето и

§  ресоцијализација и социјална ин­тег­ра­ци­ја на децата и младите со нарушено од­не­сување.

 

 

3. Quality of life

§  Forms of living,

§  Mental health and aging,

§  Training for life and self advocacy,

§  Employment,

§  Legal aspects and ethic considerations.

4. Behavioral disorders                                        

§  Social inclusion of pupils with ADHD, social-educational and emotional problems,

§  Span, dynamics and structure of deviant behavior,

§  Assessment of behavior disorders,

§  Resocialization and social integration of children and youths with attitude disorders.

 

Меѓународната конференција ќе биде збо­га­те­на со присуство на еминентни домашни про­фесори и гости од странство кои имаат да­де­но свој придонес во основањето и развојот на Институтот. Покрај размената на струч­на­та мисла која ќе придонесе за збогатување и уна­предување на дефектолошката теорија и прак­тика, присутните ќе имаат можност да ужи­ваати во убавините кои ги нуди Охрид, гра­дот под заштита на УНЕСКО. На кон­фе­рен­ци­јата се очекува да присуствуваат повеќе од 150 врвни дефектолози, доктори по ме­ди­ци­на, психолози, педагози и социјални ра­бот­ни­ци од земјата и Европа. Конференцијата тре­ба да ја отвори и да ги поздрави при­сут­ни­те гости министерот за образование и наука на Република Македонија, господинот Спиро Рис­товски.

Програмата за претстојната конференција е веќе изготвена и истата, заедно со другите пот­ребни информации може да се најде на офи­ци­јалната веб-страница на Кон­фе­рен­ци­ја­та:http://maser.fzf.ukim.edu.mk. За сите до­пол­ни­те­лни информации можете да се обратите на Институтот за дефектологија на телефон: +389 2 3116 520 локал 247, факс: +389 2 3118 143 или е-маил: international.conference.mkd@gmail.com.

Организаторите на Конференцијата ве по­ка­ну­ваат да ја искористите оваа единствена мож­ност да учествувате на истата и да го збо­га­тите вашето професионално искуство со ин­тересни теми.

 

The international conference will be enriched by the presence of eminent host professors and guests from abroad, who have contributed in the establishment and development of the Institute. Despite the exchange of professional experiences, which will improve the special education and rehabilitation theory and praxis, the attendants will have an opportunity to enjoy the natural beauties of Ohrid, the city protected by UNESCO. More than 150 top special educators and rehabilitators, doctors of medicine, psychologists, pedagogues and social workers from Macedonia and Europe are expected to attend the Conference. The Conference will be opened and the attendants will be welcomed by the Minister for Education and Science of the Republic of Macedonia Spiro Ristovski.

The conference program has been already prepared and it can be found on the Conference official website, together with other important information: http://maser.fzf.ukim.edu.mk. For additional information you can contact the Institute, by telephone: +389 2 3116 520 ext. 247, Fax: +389 2 3118 143 or e-mail: international.conference.mkd@gmail.com.

The organizers are inviting You to use this unique opportunity and to take part in the Conference in order to enrich Your professional experience with interesting topics.

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Маја ФИЛИПОВСКА

Бул. „Јане Сандански“ 77 1-9

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-пошта: m_filipovska@hotmail.com

 

Corresponding Address:

Maja FILIPOVSKA

BLVD.Jane Sandanski 77 1-9

1000 Skopje, R. Macedonia

E-mail: m_filipovska@hotmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in