ПСИХОСОЦИЈАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ОШТЕТУВАЊЕТО НА СЛУХОТ ВРЗ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИТЕ ОДНОСИ НА МЛАДИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО ДРЖАВАТА ОЈО, НИГЕРИЈА

 

Осисанија АЈО1,

Адениј Сам ОЛУФЕМИ2,

Удо Годвин ГРЕГОРИ1

 

1Оддел за специјална едукација при Универзитетот во Ибадан, Нигерија

2Оддел за образовна психологија при Федералниот колеџ за едукација (Т) Акока

 

PSYCHOSOCIAL INFLUENCE OF HEARING IMPAIRMENT ON THE INTERPERSONAL BEHAVIOR OF YOUTHS WITH HEARING IMPAIRMENT IN OYO STATE, NIGERIA

 

Osisanya AYO1,

Adeniyi Sam OLUFEMI2,

Udoh Godwin GREGORY1

 

1 Department of Special Education University of Ibadan, Nigeria

2 Department of Educational Psychology Federal College of Education (t) akoka, Nigeria

 

Примено: 15.01.2013

Прифатено: 06.03.2013

UDK: 316.627:159.922.8-056.263(662.6)

 

 

 

 

Recived: 15.01.2013

Accepted: 06.03.2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Лицата со оштетен слух се соочуваат со мно­гу проблеми поради нивната состојба. Тоа не­га­тивно влијае на нивната социјална и пси­хо­лошка добросостојба, а уште повеќе ги по­го­дува интерперсоналните односи. Затоа, ова истражување го испитува пси­хо­со­ци­јал­но­то влијание на оштетувањето на слухот  врз ин­терперсоналните односи на младите со ош­те­тен слух.

 

Individuals with hearing impairment are confronted with a lot of problems due to the condition of their disability. This has a negative impact on their social and psychological well-being with multiplying effect on their interpersonal relationship. Therefore, this study investigated the psycho-social influence of hearing impairment on interpersonal behavior of youths with hearing loss.

Методологија

 

Methodology

Истражувањето е реализирано со примена на анкета. Примерокот од 211 учесници со оштетен слух беше одбран од Федералниот колеџ за едукација (спе­ци­јал­на) во Ојо, Нигерија. Применет е пра­шал­ни­кот од Скалата за психосоцијална ком­пе­тен­ција (Psycho-social Competence Scale - PCS) за прибирање податоци, со коефициент на веродостојност 0,72.

 

The study adopted a survey research design. A sample consisting of 211 participants with hearing loss were purposively selected from the Federal College of Education (Special) Oyo, Nigeria. A questionnaire, part of Psycho-social Competence Scale (PCS), was used for data collection with reliability coefficient of 0.72.

Резултати

 

Results

Резултатите покажаа дека оштетувањето на слу­хот кај младите влијае на со­ци­јал­на­та ин­те­ракција, на нивната емоционална до­б­ро­сос­тојба и дека се чувствуваат ин­фе­риор­ни во присуство на лица без ош­те­ту­ва­ње на слу­хот. Според тоа, се препорачува домашната сре­ди­на да биде пријателска, треба да се со­ве­ту­ва­ат младите со оштетен слух да ја прифатат сво­ја­та загуба и да се соочат со пре­диз­ви­ци­те за постигнување подобри крајни ре­зул­та­ти, а општеството треба да се преориентира кон вистински став и доверба во младите со ош­тетен слух.

 

 

 

The findings revealed that hearing impairement affects social interaction of youths with hearing impairment, hearing loss affects emotional well-being of youths with hearing impairment and youths with hearing impairment feel inferior in company of persons without hearing impairment. Based on this, it was recommended that a friendly home environment should be made and youths with hearing impairment should be advised to accept their loss and take it as a challenge that can be used to achieve a better end and the society should have right attitude and beliefs toward youths with hearing impairment.

Citation: Ayo O, Olufemi SA, Gregory GU. Psychosocial Influence of Hearing Impairment on the Interpersonal Behavior of Youths with Hearing Impairment in Oyo State, Nigeria. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):33-44. doi: 10.2478/v10215-011-0031-5

   

 

   

Клучни зборови: психосоцијален, оште­ту­ва­ње на слухот, интерперсонално однесување

 

Keywords: Psychosocial, Hearing impairment, interpersonal behavior

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Адениј Сам ОЛУФЕМИ

Федерален колеџ за едукација (Т) Акока

Поштенски број 269, Јаба, Лагос, Нигерија

Е-пошта: safeadeniyi@yahoo.com

 

Address for correspondence:

Adeniyi Sam OLUFEMI

Department of Educational Psychology

Federal College of Education (T) Akoka

Box 269, Yaba, Lagos, Nigeria

E-mail: safeadeniyi@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in