РАЗВОЈ НА ФИНАТА МОТОРИКА И ВИЗУЕЛНО-МОТОРНАТА ИНТЕГРАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА НА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

 

Харис МЕМИШЕВИЌ,

Селмир ХАЏИЌ

 

Центар за едукација

и рехабилитација „Мједeница“

Сараево, Босна и Херцеговина

 

 

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR COORDINATION AND VISUAL-MOTOR INTEGRATION IN PRESCHOOL CHILDREN

 

Haris MEMISEVIC

Selmir HADZIC

 

Education and Rehabilitation

Center "Mjedenica"

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 04.02.2013

Прифатено: 28.02.2013

UDK: 159.922.6:159.943-053.4

 

 

 

Recived: 04.02.2013

Accepted: 28.02.2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Фините моторни вештини се предуслов за мно­гу секојдневни активности и се добри индикатори на подоцнежните академски ос­тва­ру­ва­ња на детето. Целта на ова ис­тра­жу­ва­ње е да се проценат влијанијата на воз­рас­та врз раз­вој­от на координацијата на фина­та моторика и ви­зуел­но-моторната ин­тег­рација кај децата на пре­дучилишна воз­раст. Примерокот на ова ис­тра­жу­вање се сос­тои од 276 предучилишни деца од Кантон Са­ра­ево, Босна и Херцеговина. Мо­торните веш­ти­ни на децата ги проценивме со Бе­рие­ви­от тест за визуелно-моторна ин­тег­ра­ци­ја и со Lafayette тестот со перфорирана таб­ла. По­да­тоците беа анализирани со ед­но­на­соч­на ана­ли­за на варијанти АНОВА, про­сле­де­на со пла­ни­раната споредба меѓу возрасните гру­­пи. Исто така, ја употребивме и ре­гре­сис­ка­та ана­лиза за да го процениме влијанието на воз­­раста и моторната координација над ви­зуел­но-моторната интеграција. Резултатите по­кажаа де­ка возраста има значаен ефект врз раз­војот на фи­ни­те моторни вештини. Освен тоа, резултатите покажаа дека постои мо­­жен сензитивен период кај пре­ду­чи­лиш­на­та воз­ра­ст во којшто развојот на фината мо­­то­рика е заб­рзан. Специјалистите за рана ин­­тервенција тре­ба темелно да ги ева­луи­ра­ат фините моторни веш­тини кај пре­ду­чи­лиш­ните деца и да нап­ра­ват програма за мо­тор­на (ре)хабилитација за де­ца­та кај коишто се јавува ризик во поглед на за­доц­нувањето во развојот на фината моторика.

 

 

Fine motor skills are prerequisite for many everyday activities and they are a good predictor of a child's later academic outcome. The goal of the present study was to assess the effects of age on the development of fine motor coordination and visual-motor integration in preschool children. The sample for this study consisted of 276 preschool children from Canton Sara­jevo, Bosnia and Herzegovina. We assessed children's motor skills with Beery Visual Motor Integration Test and Lafayette Pegboard Test. Data were analyzed with one-way ANOVA, followed by planned com­parisons between the age groups. We also performed a regression analysis to assess the influence of age and motor coordination on visual-motor integration. The results showed that age has a great effect on the development of fine motor skills. Furthermore, the results indicated that there are possible sensitive periods at preschool age in which the development of fine motor skills is accelerated. Early intervention specialists should make a thorough evaluations of fine motor skills in preschool children and make motor (re)habilitation programs for children at risk of fine motor delays.

 

Citation: Memisevic H, Hadzic S. Development of Fine Motor Coordination and Visual-Motor Integration in Preschool Children. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):45-53. doi: 10.2478/v10215-011-0032-4

   

 

   

Клучни зборови: развој на фината моторика, ви­зу­ел­но-моторна интеграција, предучилишни деца

 

Key words: fine motor development, visual motor integration, preschool children

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Харис МЕМИШЕВИЌ

Центар за едукација и рехабилитација „Мједеница“

Мједеница 34, 71000 Сараево

Босна и Херцеговина

Е-пошта: hmemisevic@gmail.com

Телефон: 00387-61-178-123

Факс: 00387-33-207-963

 

Corresponding author:

Haris MEMISEVIC

Education and rehabilitation center “Mjedenica”

Mjedenica 34, 71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

E-mail: hmemisevic@gmail.com

Telephone: 00387-61-178-123

Fax: 00387-33-207-963

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in