МЕРЕЊЕ НА САМОПОЧИТТА КАЈ ГЛУВИТЕ/НАГЛУВИТЕ СТУДЕНТИ

 

Јин ЖЕНГ

 

Институт за образовни науки,

Редовен универзитет Џенгџоу, Кина

Оддел за психологија,

Национален универзитет Гјеонгсанг, Кореја

 

MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF HEARING COLLEGE STUDENTS

 

Jin ZHENG

 

Institute of Educational Science,

Zhengzhou Normal University, China.

Department of Psychology,

Gyeongsang National University, Korea.

 

Примено: 13.09.2012

Прифатено: 21.11.2012

UDK: 159.923.2-056.263-057.87(519)

 

 

 

Recived: 13.09.2012

Accepted: 21.11.2012

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Ова истражување ги проучува им­пли­цит­но­то ­и екс­­плицитното самопочитување кај глу­ви­те и на­г­лувите студенти, со триест и шест суб­јекти на воз­­раст од 18 до 21 година (воз­раст ± СД, 19.4±0.9).

Во продложение се дадени резултатите од ова ис­­тра­жу­ва­ње: исто како и студентите што слу­шаат, глу­ви­те/наглувите студенти имаат зна­чаен ефект на имплицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње; ниту една од наб­љу­дуваните ко­ре­ла­ци­и со екс­пли­цит­но­то по­чи­ту­вање не е зна­чај­на ниту за атри­бу­тив­ниот тест за им­пл­иц­ит­ни асоцијации (IAT - Implicit Associ­a­ti­on Test) ниту за афективниот IAT; им­п­ли­ци­тното самопочитување е повисоко кај ис­­пи­та­ниците од машки пол отколку кај ис­пи­­та­ни­ците од женски пол; не постојат зна­чај­ни ко­­ре­лации помеѓу имплицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње и нивото на депресија. Социјалните споредби, не­­га­­тивните оценки и однесувањето на другите се­­ко­­гаш се со тен­денција да му наштетат на екс­пли­­цит­но­то самопочитување кај глу­ви­те­/на­глу­ви­те сту­денти. Сепак, сѐ уште постои позитивно ка­­­рак­теризирање на однесувањето кон себе во нив­­ната претстава за себе.

 

This study examines Deaf/hard of hearing college students' implicit and explicit self-esteem, with thirty-six 18 to 21 year old (Age ± SD, 19.4±0.9) subjects. Following are the results of this study: Just as hearing students, Deaf/hard of hearing students also have significant implicit self-esteem effect; none of the observed correlations with explicit esteem is significant for either attributive IAT or the affective IAT;  Implicit self-esteem of males is higher than that of females; No significant correlation exists between implicit self-esteem and the level of depression. Social comparisons and negative evaluations and attitudes of others always tend to damage explicit self-esteem of Deaf/hard of hearing students. However, positive self-attitude characterizations still exist in their self-schema.

 

 

 

Citation: Zheng J. Measuring Self-Esteem of Deaf/Hard of Hearing College Students. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):55-65. doi: 10.2478/v10215-011-0033-3

   

 

   

Клучни зборови: глуви/наглуви, имплицитно са­­мо­почитување, претстава за себе, екс­пли­цитно самопочитување.

 

Keyword: Deaf/hard of hearing; implicit self-esteem; self-schema; explicit self esteem

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Д-р Јин ЖЕНГ,
Институт за истражување на образовните науки,
Редовен универзитет Џенгџоу,
Бр. 6, Јингцаи Рд (Yingcai Rd), Џенгџоу 450044, НР Кина

Оддел за психологија

Национален универзитет Гјеонгсанг

900 Gajwa-dong, Jinju 660-701, Р. Кореја

Е-пошта: jinzheng@gnu.ac.kr

 

Corresponding Address:

Dr. Jin ZHENG,
Research Institute of Educational Science,
Zhengzhou Normal University,
No.6, Yingcai Rd, Zhengzhou 450044, PR China

Dept.of Psychology

Gyeongsang National University

900 Gajwa-dong, Jinju 660-701, RO Korea

E-mail: jinzheng@gnu.ac.kr

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in