СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО

 

Мохамад ХОЏАТИ1

Мохамад АБАЗИ2

 

1Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран

2Оддел за едукација, Универзитет „Шахид Чмаран“, Ахваз, Иран

 

COMPARISONS OF SELF-EFFICACY

AND HOPE AMONG STUDENTS

WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES

 

Mohammad HOJATI1

Mohammad ABBASI2

 

1Department of Education, Sahneh Branch, Islamic Azad University, Sahneh, Kermanshah , Iran.

2Department of Education, Shahid Chmaran University, Ahwaz , Iran.

 

Примено: 17.01.2013

Прифатено: 03.03.2013

UDK: 159.953-057.874-056.36(55)

 

 

 

Recived: 17.01.2013

Accepted: 03.03.2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Состојбата на потешкотии во учењето е до­жи­вот­на состојба што влијае на академското функ­ционирање, секојдневниот живот и на оп­штес­твениот начин на живеење. Учениците со по­те­шкотии во учењето често во академските и други подрачја постигнуваат под нивото, и нај­често со первазивни негативни последици. Ова истражување ја споредува са­мо­ефи­кас­нос­та и надежта на ученици со потешкотии во уче­њето во 30 основни училишта (шесто од­де­ле­ние) со 30 нивни врсници без потешкотии во уче­ње­то. Беше користен дизајнот екс пост-фак­тум. Примерокот за статистичка анализа ги оп­фаќа сите ученици од основните училишта (шес­то одделение) во Харсин, Иран, во текот на учебната 2012/2013 година. Учениците со по­тешкотии во учењето беа случајно избрани. Кај учениците со потешкотии во учењето, по­теш­ко­тиите во учењето беа дијагностицирани со помош на Прашалникот за потешкотии во уче­ње­то од Колорадо. Учениците ги по­пол­ни­ја Векслеровата мемориска скала, Генералната ска­ла за самоефикасност и Скалата за детска на­деж. Податоците беа анализирани преку ана­лиза на варијанса. За компјутерската об­ра­бот­ка на дескриптивната статистика и ана­ли­за­та на варијанти, беше употребен ста­тис­тич­ки­от пакет за општествените науки (SPSS 20). Беа забележани разлики меѓу групите во однос на самоефикасноста и надежта. Овој труд ја по­­­к­а­жува важноста на улогата на са­мо­ефи­кас­нос­та и надежта за учениците со потешкотии во учењето.

 

Learning disability is a life-long condition that can affect academic functioning, everyday life and social life. In multiple areas, academic and other, students with LD often underachieve, and often with pervasive negative consequences. This study compared self-efficacy and hope in 30 elementary school (sixth grade) children with learning disabilities (LD) and 30 their peers without LD. An ex post facto design was used. Statistical population comprised of all students in elementary schools (sixth grade) in, Harsin, Iran, during the 2012-2013 academic year. Students with learning disabilities were randomly selected. The students with LD had been diagnosed by Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ). The students completed the Wechsler Memory Scale, General Self-Efficacy Scale, and Children’s Hope Scale. Data were analyzed using analysis of variance. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20) was used for computing descriptive statistics and analysis of variance. Differences were found between the groups on the self-efficacy and hope. The study demon­strated the important role of self-efficacy and hope for students with LD.

 

 

 

Citation: Hojati M. Abbasi M. Comparisons of Self-Efficacy and Hope Among Students with and without Learning Disabilities. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):66-77. doi: 10.2478/v10215-011-0034-2

   

 

   

Клучни зборови: самоефикасност, надеж, потешкотии во учењето, Иран

 

Keywords: Self-efficacy, hope, Learning Disabilities, Iran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Мохамад ХОЏАТИ

Оддел за едукација, Сахнех Бренч,

Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран

Тел: (+98) 918-3875388

Е-пошта: naser.h63@gmail.com

 

Corresponding address:

Mohammad HOJATI

Department of Education, Sahneh Branch, Islamic Azad University, Sahneh, Kermanshah , Iran.

Tel: (+98) 918-3875388

Email: naser.h63@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in