ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА

 

Рам ЛАКХАН

 

Одделение за посебни потреби

Општинска училишна област во Јазу Сити

САД

 

INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND

MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA

 

Ram LAKHAN

 

Office of Exceptional Needs

Yazoo City Municipal School District

USA

 

Примено: 05.01.2013

Прифатено: 10.02.2013

UDK: 376-056.31(540)

 

 

 

Recived: 05.01.2013

Accepted: 10.02.2013

Original Article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Вовед: Инклузијата на децата со ин­те­лек­туал­на попреченост (ИП) и со ком­би­ни­ра­ни пречки (КП) во редовните училишта во Ин­ди­ја е на крајно ниско ниво. Една од клуч­ни­те цели на рехабилитацијата заснована во заед­ни­цата (РЗЗ) е да ги вклучи децата со ИП и КП во редовните училишта. Ова истражување се обидува да ја открие поврзаноста на воз­рас­та, тежината на ИП, нивото на сиромаштијата, по­лот, образованието на родителите, по­пу­ла­ци­ја­та, комбинираните пречки коишто содржат едно или повеќе нарушувања: церебрална па­ра­ли­за, епилепсија и психијатриски на­ру­шу­ва­ња, со инклузијата на 259 деца во Барвани Блок во областа Барвани во државата Мадја Пра­деш, Индија.

 

Background: Inclusion of children with intellectual disabilities (ID) and multiple disabilities (MD) in regular schools in India is extremely poor. One of the key objectives of community-based rehabilitation (CBR) is to include ID & MD children in regular schools. This study attempted to find out association with age, ID severity, poverty, gender, parent education, population, and multiple disabilities comprising one or more disorders cerebral palsy, epilepsy and psychiatric disorders with inclusion among 259 children in Barwani Block of Barwani District in the state of Madhya Pradesh, India.

Цел: Инклузија на децата со интелектуални и ком­би­нирани пречки во редовните училишта пре­ку РЗЗ-пристапот во Индија.

 

Aim: Inclusion of children with intellectual and multiple disabilities in regular schools through CBR approach in India.

Резултат: Инклузијата беше овозможена за гра­нични случаи 2 (66,4%), лесни 54 (68,3%), уме­ре­ни 18 (18,2%) и на возраст од 5 до 12 го­ди­ни 63 (43%); на 63 (30,6%) деца што живеат во сиромашни семејства, несиромашни 11 (18,9%); од необразовани родители 52 (26%), со основно образование 11 (65%), со средно учи­лиште 10 (48%), со гимназиско об­ра­зо­ва­ние  0 (0%) и дипломирани 1 (7%); женски 34 (27,9%), машки 40 (29,2%), племенски 40 (28,7%), неплеменски 34 (28,3%); со ком­би­ни­ра­ни пречки со церебрална парализа 1 (1,2%), епи­лепсија 3 (4,8%) и психијатриски на­ру­шу­ва­ња 12 (22,6%) им беше овозможено ин­клу­зив­но образование. Забележана е значајна раз­ли­ка во инклузијата меѓу ИП-категориите (c2= 99,8 p < 0,001), нивото на сиромаштија  (c2=3,37 p 0,044), образованието на родителите (c2=23,7, p < 0,001), КП со ЦП (c2=43,9 p < 0,001) и со епилепсија (c2=22,4 p < 0,001).

 

Result: Inclusion was possible for borderline 2(66.4%), mild 54(68.3%), moderate 18(18.2%), and age range from 5 to 12 years 63 (43%). Children living in poor families 63 (30.6%), not poor 11(18.9%), parental edu­ca­ti­on none 52 (26%), primary level 11 (65%), midd­le school 10 (48%) high school 0 (0%) and bachelor degree 1(7%), female 34 (27.9%), male 40 (29.2%), tribal 40 (28.7%), non-tribal 34(28.3%) and multiple disabled with cerebral palsy 1(1.2%), epilepsy 3 (4.8%) and psychiatry disorders 12 (22.6%) were able to receive inclusive education. Sig­ni­ficant difference in inclusion among ID ca­te­gories (c2=99.8, p < 0.001), poverty (c2=3.37, p 0.044), parental education (c2=23.7, p < 0.001), MD CP (c2=43.9, p < 0.001) and epilepsy (c2=22.4, p < 0.001) were seen.

Заклучок: Инклузијата остварена преку РЗЗ е мож­на и прифатлива во сиромашните рурални сре­ди­ни во Индија. РЗЗ може да ја олесни ин­клу­зи­јата на децата од категоријата на гра­нич­ни­те случаи, од лесната и умерената ка­те­го­ри­ја со вклучување на нивните родители, на нас­тав­ниците и претставниците на заедницата.

 

Conclusion: Inclusion through CBR is feasible and acceptable in poor rural settings in India. CBR can facilitate inclusion of children with borderline, mild and moderate categories by involving their parents, teachers and community members.

 

 

 

Citation: Lakhan R. Inclusion of Children with Intellectual and Multiple Disabilities: a Community-Based Rehabilitation Approach, India. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):79-97. doi: 10.2478/v10215-011-0035-1

   

 

   

Клучни зборови: интелектуална поп­ре­че­ност, комбинирани пречки, инклузија, кое­фи­ци­ент на интелигенција, церебрална парализа, епил­епсија, психијатриски нарушувања, ре­ха­би­ли­тација заснована во заедницата, Индија

 

Keywords: Intellectual Disability, Multiple Disability, Inclusion, Intelligence Quotient (IQ), Cerebral Palsy, Epilepsy, Psychiatric Disorders, Community-based Rehabilitation, India

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Рам ЛАКХАН

Одделение за посебни потреби

Општинска училишна област во Јазу Сити,

1133 Calhoun Avenue, Yazoo City,

MS - 39194, USA

Телефон: (662) 746-2125, fax: (662) 746-5062

E-пошта: ramlakhan15@gmail.com

 

 

Correnspodence address:

Ram LAKHAN

Positive Behavior Specialist and Exceptional Need Instructor

Office of Exceptional Needs,

Yazoo City Municipal School District, 1133 Calhoun Avenue, Yazoo City, MS - 39194, USA

Phone: (662) 746-2125, fax: (662) 746-5062

Email: ramlakhan15@gmail.com

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in