МЕРЕЊЕ НА САМОПОЧИТТА КАЈ ГЛУВИТЕ/НАГЛУВИТЕ СТУДЕНТИ

 

Јин ЖЕНГ

 

Институт за образовни науки,

Редовен универзитет Џенгџоу, Кина

Оддел за психологија,

Национален универзитет Гјеонгсанг, Кореја

 

MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF HEARING COLLEGE STUDENTS

 

Jin ZHENG

 

Institute of Educational Science,

Zhengzhou Normal University, China.

Department of Psychology,

Gyeongsang National University, Korea.

 

Примено: 13.09.2012

Прифатено: 21.11.2012

UDK: 159.923.2-056.263-057.87(519)

 

 

 

Recived: 13.09.2012

Accepted: 21.11.2012

Original Article

 

 

 

 

 

 

Вовед

 

Introduction

 

 

 

Глувите/наглувите лица се соочуваат со не­кои пре­дизвици зашто луѓето што слушаат теш­ко мо­жат да ги разберат. Неколкумина науч­ници за­бележуваат дека појавата на ни­зок степен на са­мопочитување е повисока ме­ѓу глу­ви­те/­на­гл­у­вите лица отколку меѓу лу­ѓе­то што слу­шаат (1, 2). Многу ис­тра­жу­ва­ња се оби­деле да го испитаат овој ком­плек­сен феномен за подобро да се разбере како вли­јае глу­воста на са­мо­почитувањето (1, 3). Mulcahy (4) иде­нт­ифи­кува не­кол­ку по­тен­ци­јал­ни со­ци­јал­ни­ фак­то­ри што мо­жат да влијаат на са­мо­по­чи­ту­ва­ње­то кај глу­ви­те лица: слаба ко­му­никација со ро­­ди­те­ли­те, неадекватно по­вр­зу­вање со мај­ка­та, чув­ство на недоверба по­ра­ди чувство на не­ра­м­но­правност и поради не­га­тивните ставови кон глувите луѓе, слабо стек­ну­вање на веш­ти­на­та за употреба на зна­ков­ни­от јазик (ЗЈ), не­дос­таток на соодветни при­мери за ими­ти­ра­ње, оп­штествена изо­ла­ци­ја, не­га­тив­на прет­става за те­лото, недостаток на силен кул­турен иден­ти­тет и отфрлање од чле­­н­о­ви­те на семејството и од општеството вооп­­што. Овие сознанија се под­држани и со дру­­ги ис­­­тр­­а­ж­увања (1, 2). Самопочитувањето кај глувите лица е по­вр­за­но со евалуацијата на со­ци­јал­ни­те фактори или со колективната са­мо­­по­чит (како што е спом­нато погоре). Се­пак, нив­ото на стиг­ма­ти­за­ција на една лич­ност во оп­штеството не вли­јае на ин­ди­ви­дуалното са­мо­по­читување, a од­но­сот меѓу са­мо­по­чи­ту­ва­ње­то и фа­во­ри­зи­ра­ње­то в­о гру­па, е нејасен (5).              

­Имплицитното самопочитување се однесува на способноста на една личност да се оцени се­­бе­си на еден спонтан, автоматски или нес­ве­сен начин, спротивно на експлицитното са­мо­по­чи­тување кое опфаќа посвесна и мис­лов­на са­мо­евалуација. Самопочитувањето вклу­чува им­плицитни и експлицитни фак­то­ри. Кога ста­ну­ва збор за самопочитувањето, се забележува дека веродостојноста и ва­лид­нос­та на некои им­пл­ицитни мерки се воз­не­ми­ру­вачки. Bosson и др. (6) го испитувале односот меѓу седум им­пл­иц­итни мер­ки на самопочитувањето, четири екс­­пли­цит­ни мерки на самопочитувањето и не­­кол­ку варијабли за коишто се предвидува дека ко­ре­лираат со мерките за са­мо­по­чи­ту­ва­ње. Тес­ти­рањето-ретестирањето на ве­ро­дос­тој­­нос­та на мерките за имплицитното са­мо­по­чи­­ту­вање покажа одлична варијабилност, со тоа што само две од мерките за имплицитно са­­мо­­по­чи­ту­ва­ње покажуваа прифатливо ниво на ве­ро­дос­тојност: тест за им­пли­цит­на асо­ци­ја­ци­ја (ТИА) за почитувањето и за­да­ч­ата за ева­луација - преферирање на соп­стве­ните ини­ци­јали (na­me­-letter task). Ве­ро­дос­тојноста на мер­ките за им­плицитно са­мо­по­чи­тување беше ре­видирана и беше ис­тра­же­на целата кон­зис­тен­тност и по­вре­ме­ната ста­билност на раз­лич­ни­те мерки за им­­пл­и­цит­но самопочитување (7). Ис­пи­та­ни­ци­те (N=101) одговорија двапати - со временско за­­д­оцнување од 4 недели на пет раз­лични за­да­чи: тестот на имплицитна асо­ци­ја­ција (ТИА), скра­те­ниот тест на имплицитна асо­­ци­ја­ци­ја (BIAT - Brief Implicit Association Test), за­да­чата за афективна подготовка (APT -  Affec­tive Pri­ming Task), Симоновата задача за над­­во­реш­но­то влијание на иден­ти­фи­ка­ци­ја­та (ID-EAST - the Identification-Extrinsic Affec­tive Simon Task) и задачата за пре­фе­ри­ра­ње на ини­ци­јалите (NLT - Name-Letter Task). Тестот на им­­пли­цит­на асоцијација за са­мо­почитување доби нај­ви­со­к коефициент на веродостојност.

За да им се помогне на глувите/наглувите сту­ден­­ти подобро да се интегрираат во оп­штес­тво­то, треба да се обрне големо вни­ма­ни­е на раз­­­војните карактеристики на нив­на­та са­мо­по­чит, кои се непосредно поврзани со нивната со­ци­­­јална интеракција. Сепак, до­се­га е извршено са­мо рудиментирано ис­тра­жу­вање на им­пли­ци­т­­но­то са­мо­по­чи­ту­ва­ње на глувите/наглувите сту­­­денти; тео­рет­ска­та анализа сѐ уште не е за­вр­­шена на ниво што задоволува. За ова ис­­т­ра­жу­­в­ање глу­ви­те­/наглувите студенти беа избрани да ги ис­тра­жат карактеристиките на нивното са­­­мо­­­по­чи­тување. Генерално, ниската са­мо­по­чит е тесно поврзана со депресијата. Ко­ре­ла­ци­ја­та меѓу депресијата и имплицитната са­мо­по­чит на глувите/наглувите студенти на фа­кул­тет е објаснета подолу.

 

Deaf/hard of hearing individuals face some challenges that the hearing world may find difficult to understand. Several scholars notice that the incidence of low self-esteem is higher among Deaf/hard of hearing individuals than among hearing individuals (1, 2). Many studies tried to examine this complex phenomenon for a better understanding of how deafness influences self-esteem (1, 3). Mulcahy (4) identifies some potential social factors that may influence a deaf individual’s self-esteem: poor parental communication skills, inadequate maternal bonding, feelings of mistrust due to a sense of inequality and negative attitudes toward deaf people, poor acquisition of sign language (SL) skills, lack of appropriate role models, social isolation, negative body images, lack of a strong cultural identity, and rejection from the family members and the society in general. These findings are supported by other studies (1, 2). The deaf individual’s self-esteem is correlated with evaluations of social factors or collective self-esteem (as mentioned above). However, the stigmatization level of one's social identity has no effect on personal self-esteem, and the relationship between self-esteem and in-group favoritism is unclear (5). 

Implicit self-esteem refers to a person's disposition to evaluate himself or herself in a spontaneous, automatic, or unconscious manner. It contrasts with explicit self-esteem, which entails more conscious and reflective self-evaluation. Self-esteem includes explicit and implicit factors. In the self-esteem domain, the reliability and validity of some implicit measures of self-esteem are found disturbing. Bosson et al. (6) investigated the relationship between seven implicit measures of self-esteem, four explicit measures of self-esteem, and several variables predicted to correlate with measures of self-esteem. The test-retest reliabilities of implicit self-esteem measures showed great variability, with only two of the implicit self-esteem measures showing reliably acceptable levels: the esteem Implicit Association Test (IAT) and the name-letter evaluation task. Reliability of implicit self-esteem measures was revisited and the internal consistencies and temporal stabilities of different implicit self-esteem measures (7) were investigated. Participants (N = 101) responded twice - with a time lag of 4 weeks - to five different tasks: the Implicit Association Test (IAT), the Brief Implicit Association Test (BIAT), the Affective Priming Task (APT), the Identification-Extrinsic Affective Simon Task (ID-EAST) and the Name-Letter Task (NLT). Self-esteem IAT got the highest reliability coefficients.

To help the Deaf/hard of hearing students to integrate better into society, one should pay greater attention to the development characteristics of their self-esteem which are closely related to their social interaction. However, there has only been rudimentary research on the implicit self-esteem of the Deaf/hard of hearing students; the theoretical analysis has still not been completed satisfactorily. For this study, Deaf/hard of hearing students were selected to explore the characteristics of their self-esteem. In general, low self-esteem is closely related to depression. The correlation between depression and implicit self-esteem of Deaf/hard of hearing college students is further discussed below.

 

 

 

Методологија на истражувањето

 

Method

 

 

 

Субјект

 

Subject

Испитаниците во ова истражување беа из­бра­ни од почетниот курс за култура на Од­де­лот за специјална едукација при Редовниот ун­иверзитет Џенгџоу. Добиен е примерок од 36 испитаници (19 женски, 17 машки), со про­сечно губење на слухот од 68 dB. Сите испитаници беа на возраст од (± СД) 19.4 (±0.9) и без какви било познати пси­хо­лош­ки проблеми. Сите се опишаа себеси како глуви или наглуви и тврдеа дека можат теч­но да комуницираат употребувајќи го ки­нес­ки­от знаковен јазик. Тројца беа ис­клу­че­ни зашто не ги следеа инструкциите.

 

Participants for this study were recruited from an introductory culture course at the Department of Special Education of Zhengzhou Normal University. A sample of 36 participants (19 female, 17 male), with an average hearing loss of 68 dB, was obtained. All the participants were aged (± SD) 19.4 (±0.9) and were free of any known psychological problems. They all identified themselves as Deaf or hard of hearing, and claimed they can communicate fluently using Chinese Sign Language. Three were excluded because they did not follow instructions.

 

 

 

Материјал

 

Material

 

Имплицитен тест: самоопишувачки, и не­са­мо­опи­шувачки, беа употребувани зборови за кон­цепти, атрибутивни зборови (на пр.: па­ме­тен, грд) и афективни зборови (на пр.: мир, отров) како елементи на позитивни или не­га­тив­ни атрибути. Сите зборови, пре­зен­ти­ра­ни во кинеска форма, беа избрани спо­ред кри­териумот на Green­wald  и Farnham (8).

Експлицитни мерки за самопочитување: ис­пи­та­ниците понатаму ја завршија верзијата лист и молив од експлицитните мерки за са­мо­почитување: семантички диференцијал за себе, термометар на чувствата за себе и Ро­сен­берговата скала за самопочитување (1965). При семантичкиот диференцијал, ис­пи­та­ниците се оценуваат себеси во однос на пет биполарни димензии: лош/добар, не­при­ја­тен/пријатен, грд/убав, глупав/паметен и гро­зен/прекрасен. Секоја димензија беше оце­не­та на скала од седум точки, почнувајќи од -3 (негативно) до +3 (позитивно). Тер­мо­ме­тарот на чувствата за себе беше составен од единствена точка на којашто ис­пи­та­ни­ци­те се оценуваа себеси рангирајќи од 0 (не­по­вол­но) до 100 (поволно). За Росенберговата ска­ла за самопочитување, испитаниците од­го­ва­раа на секоја точка на Ликертовата скала од 7 точки, рангирајќи од 1 (апсолутно несогласување) до 7 (апсолутно сог­ла­су­ва­ње). Ниво на нивната депресија: ис­пи­та­ни­ци­те исто така ја извршија експлицитната мер­ка на депресија инструментот - Скала за са­­мо­­ран­ги­ра­ње на депресијата (SDS - The Self-rating Dep­re­ssion Scale). ССД е широко упо­требуван пра­шалник за самопријавување на пси­хо­лош­ко нарушување и депресија; исто така, се употребува како дел од оце­ну­ва­ње­то хро­нич­на болка на пациенти и кај друга не­пси­хи­јатриска популација. Поради пре­­ве­ду­вач­ки­те бариери, се употребуваат по­веќе верзии на овој прашалник, а некаде не­кои од оп­ции­те не можат соодветно да се пре­ведат, што ре­зул­тира со девијации во ре­зул­татите од тес­тот. За прикладност на тес­ти­ра­њето, овој екс­перимент употребува по­пу­ла­рни и кванти­тативни изрази (SDS-R) и ме­тод на ос­тварување поени на суптилен на­чин за да се намалат грешките. Исто така, беше обез­бе­ден преведувачки сервис за ки­нес­киот зна­ко­вен јазик за делумно да им се олес­ни на ис­пи­таниците разбирањето на со­др­жи­ната на прашалникот.

 

 

Implicit Test: Self-descriptive, and not-self-descriptive words were used for the concepts, attributive words (e.g., smart, ugly) and affective words (e.g., peace, poison) as items for positive and negative attributes. All words, presented in Chinese form, were selected from the criterion of Greenwald and Farnham (8).

Explicit Measures of Self-esteem: the next participants completed paper-and-pencil versions of the explicit measures of self-esteem: a self-semantic differential, a self-feeling thermometer, and the Rosenberg (1965) Self-Esteem Scale. In the semantic differential, the participants rated themselves in terms of five bipolar dimensions: bad/good, unpleasant/pleasant, ugly/beautiful, foolish/ wise, and awful/nice. Each dimension was rated on a 7-point scale, ranging from –3 (negative) to +3 (positive). The self-feeling thermometer consisted of a single item on which the participants rated themselves ranging from 0 (unfavorable) to 100 (favorable). For the Rosenberg Self-Esteem Scale, the participants responded to each item on a 7-point Likert-type Scale, ranging from 1 (disagree strongly) to 7 (agree strongly).

Level of Their Depression: The participants also completed the explicit measure of depression: The Self-rating Depression Scale (SDS) instrument. The SDS is a widely-used questionnaire for self-reporting of psychological distress and depression; it is also used as part of the evaluation of chronic pain patients and other non-psychiatric populations. Owing to translation barriers, multiple versions of this questionnaire have been in use where some of the options could not be translated appropriately, resulting in the deviation of test results. For convenience of the testing, this experiment used a more popular and quantified expression (SDS-R) and the method of subtle points to reduce error. Also, Chinese Sign Language–translated service was provided partially to facilitate the participants understand the content of the questionnaire.

 

 

 

Процедура

 

Procedure

 

Измерено беше експлицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње на секој испитаник. На сите ис­пи­та­ни­ци им беа дадени прашалници што требаше са­мостојно да ги пополнат на самото место. Исто така, секој испитаник беше подложен на имплицитен тест, следејќи ги стан­дар­ди­те на IAT-процедурите, засновани на стан­дар­дите на IAT-парадигмата (9) со ми­ни­мал­ни модификации (табела 1). Инструкциите на испитаниците им беа дадени на кинескиот зна­ко­вен јазик за да им се олесни раз­би­ра­ње­то на IAT-процедурата.

 

 

The explicit self-esteem of each subject was measured. All the participants were given the questionnaire forms to be completed independently on the spot. Also, each participant was subjected to IMPLICIT test following the standard IAT procedures, based on the standard IAT paradigm (9) with minor modifications (Table 1). Instructions to the participants were given in Chinese Sign Language to facilitate their under­stan­ding of the IAT procedure.

 

 

 

Табела 1 Процедурата јас - другите од IAT

 

Table 1. Procedure of the Self-Other-IAT

 

Блок */

Block *

Функција/ Function

Лево копче/

Left key

Десно копче/

 Right key

1

Вежба/Practice

Зборови со позитивна конотација (a)/

Positive trait words (a)

Зборови со негативна конотација (b)/

Negative trait words (b)

2

Вежба/Practice

Самоопишувачки зборови (a1)/

Self-descriptive words (a1)

Несамоопишувачки зборови (b1)/

Not-self-descriptive words (b1)

3

Вежба/Practice

a+a1

b+b1

4

Тест/Test

a+a1

b+b1

5

Вежба/Practice

b1

a1

6

Вежба/Practice

a+b1

b+a1

7

Тест/Test

a+b1

b+a1

 

* Нема пауза меѓу блокот 3 и 4 и меѓу 6 и 7.

* No break between block 3 and 4 and between block 6 and 7.

 

Резултати и дискусија

 

Results and Discussion

 

 

 

Податоците од петтемина испитаници со сте­пен на грешка повисок од 20% на  IAT беа отфрлени. IAT-податоците за анализа се до­биени само од собирањето на пробните по­да­тоци од блоковите 4 и 7 (табела 1). Беше след­ена стандардната процедура за ана­ли­зи­ра­ње на IAT-податоците (9).

Времето на одговор помало од 300 беше ре­ко­ди­рано на 300 мс, а ако е подолго од 3000 бе­ше рекодирано на 3000 мс. Времето на од­го­вор беше лог-трансформирано и за сите од­го­вори од секој блок беше определен про­сек. IAT-резултатот беше добиен со од­зе­ма­ње на просечното време на одговор во блок 4 од просечното време на одговор во блок 7. По­зитивните резултати укажуваат на по­зи­тив­ни асоцијации за себе (и/или негативни асо­ци­јации за другите), потоа негативни асо­ци­ја­ции за себе (и/или позитивни асоцијации за другите).

Првичната анализа ги испитува ефектите на два последователни IAT и два по­сле­до­ва­тел­ни блока на ефектите на IAT. Ниту ва­ри­ја­бли­те за противтежа немаат значаен ефект. Ис­питаниците побрзо одговараат кога се по­вр­зу­ваат со позитивни елементи (слика 1). IAT-мерката за самопочитување покажа по­зи­тивни резултати на почитување за двата: ат­ри­бутивен IAT, според Cohen d = 1.76, F (1, 24) = 42.64, p < 0.0001, и афективниот IAT, спо­ред Cohen d = 1.07, F (1, 24) = 15.87, p < 0.0001. Просечните ефекти на IAT од ат­ри­­бу­тив­ни­те ­и афективните мерки, не се зна­чај­но раз­лични F (1, 24) = 0.16, p =0.69. Се по­ка­жа дека машките испитаници имаат по­висок сте­­пен на самопочитување од жен­ски­те. Има­ше статистички значаен ефект во по­глед на по­лот при атрибутивниот IAT, t (26) = 2.37, p< 0.05. Полот ги ублажи ефек­ти­те на афек­тив­ни­от IAT, така што машките ис­пи­­та­ни­ци по­ка­жу­ваа повисоко имплицитно са­­мо­­по­чи­тување од женските. Во табелата 2 се при­ка­жани сре­дн­ите вредности на три екс­пли­­цитни мерки на са­мо­почитувањето, кла­си­­фи­цирани според по­лот. Ефектот на полот не беше значаен. Екс­пли­цитните мерки не ко­ре­­лираа значајно со ниед­на од IAT-мер­ки­те на самопочитувањето, про­сечно r = –0.17. Во овие податоци не пос­тои евиденција за ко­ре­ла­ција меѓу мерките на SDS-R и ат­ри­бу­ти­вни­от (r = 0.29) или афек­тив­ниот IAT (r = 0.22).

 

The data from five participants with error rates greater than 20% on IAT were discarded. IAT data for analyses were obtained only from the trial-data collection block 4 and 7 (Table 1). The standard procedure for analyzing IAT data was followed (9). Response times smaller than 300 were recoded to be 300 ms, and responses larger than 3000 were recoded to be 3000 ms. Response times were log-transformed, and all responses within each block were averaged. An IAT score was obtained by subtracting the average Block 4 response time from the average Block 7 response time. Positive scores indicate greater positive associations with self (and/or negative associations with other) than negative associations with self (and/or positive associations with other).

Initial analysis examined the effects of order of the two IATs and order of the two critical blocks on IAT effects. Neither counterbalancing variable had a significant effect. Subjects responded much more rapidly when associating self with positive items (Figure 1). IAT self-esteem measures revealed positive esteem scores for both the Attributive IAT, Cohen's d = 1.76, F (1, 24) = 42.64, p < 0.0001, and the Affective IAT, Cohen's d = 1.07, F (1, 24) = 15.87, p < 0.0001. The mean IAT effects for the attributive and affective measures did not significantly differ, F (1, 24) = 0.16, p =0. 69. Males were found to have higher esteem scores than females. There was a statistically significant effect of gender on the Attributive IAT, t (26) = 2.37, p< 0.05. Gender had moderate effects on Affective IAT, such that males tended to report higher implicit self-esteem than females. Means for the three explicit measures of self-esteem are given in Table 2, classified by gender. The effect of gender was not significant. The explicit measures of self-esteem failed to correlate significantly with any of the IAT measures of self-esteem, average r = –0.17. In these data, there was no evidence for a correlation between the measures of SDS-R and either the Attributive IAT (r = 0.29) or the Affective (r = 0.22).

 

 

 

Табела 2 Три експлицитни мерки кла­си­фи­ци­ра­ни според полот

 

Table 2. Three explicit Measures Classified by Sex

 

 

Машки/Male

Женски/Female

Росенбергов SES a/ Rosenberg SES a

M± SD

4.85±0.62

4.79±0.53

Семантички диференцијалb/ Semantic differentialb

Средна вредност ± СД / Mean±SD

0.61±0.98

0.46±0.65

Термометарc /Thermometerc

Средна вредност ± СД / Mean±SD

70.71±11.05

71.79±7.98

 

Забелешка: Вкупно N = 28. Мерки: Росенбергов SES, 1-7; Семантички диференцијал за себе, -3-+3; Термометар, 0-99; ефекти на полот: pa = .77; pb = .62; pc = .77.

Note: Total N = 28. Ranges of measures: Rosenberg SES, 1-7; Self-Semantic differential, -3-+3; Thermometer, 0-99; gender effects: pa = .77; pb = .62; pc = .77.

 

05-slika1

 

Слика 1. Време на одговор за критичните бло­ко­ви на два теста за имплицитна асоцијација.

 

Figure 1. Response times for critical blocks for the two Implicit Association Tests (IATs) .

 

Забелешка: Времето на IAT не беше лог-трансформирано, така што тоа е прикажано на оригиналната скала. N =28.

Note: IAT times have not been log-transformed so that they are presented on the original scale. N =28.

 

Стандардната интерпретација на IAT за по­чи­тта ја прикажува асоцијацијата што ја има един­ката за себе. Доколку личноста има мно­гу позитивни асоцијации и неколку не­га­тив­ни за себе, тогаш јас + позитивни или при­јатни задачи ќе биде многу лесно и вре­ме­то на одговор на овие испитувања би тре­ба­ло да биде брзо. Наспроти тоа, јас + не­га­тив­ни или непријатни задачи ќе биде многу по­тешко и времето на одговор за ова ис­пи­ту­ва­ње би требало да биде бавно. Како ре­зул­тат, испитаниците со доминирачка по­зи­тив­на асоцијација за себе ќе имаат позитивен ре­зултат на IAT за почитувањето.

Резултатите покажуваат дека имплицитното са­мо­почитување кај глувите/наглувите сту­ден­ти е позитивно. Врската меѓу поимот јас и зборовите за позитивна евалуација е блис­ка; со други зборови, ставот кон себе, ав­то­мат­ски активиран со поимот јас, е позитивен и потврден. Неколкумина истражувачи (8, 19) покажуваат дека луѓето („глуви/наглуви“ во ова истражување) имаат значаен ефект на им­плицитното самопочитување и сугерираат дека моделите со одделни имплицитни и екс­плицитни фактори се посупериорни од мо­де­лите со единствен фактор. Со други зборови, имплицитното и експлицитното са­мо­почитување имаат различни конструкции. Ре­зултатот од ова истражување исто така по­со­чу­ва дека не постои значајна врска меѓу им­плицитното самопочитување и екс­пли­цит­ното самопочитување кај глу­ви­те­/на­глу­ви­те студенти. Несомнено, бројот на при­ме­ро­ко­т за испитување е мал (N = 36), ниската ко­ре­лација што се добива овде меѓу екс­пли­цит­нит­е и имплицитните мерки укажува на нив­на­та добра дискриминација на ва­лид­нос­та и дека мерките се со различна кон­струк­ци­ја. Резултатите засновани на поголем број ис­пи­таници, исто така, укажуваат дека им­пли­цитното самопочитување и екс­пли­цит­но­то самопочитување се различни кон­струк­ции (r = -0.17, N=145, во истражувањето на  Greenwald и Farnham). Резултатите од анализата на два потврдувачки фактора постојано води кон тоа имплицитното и експлицитното са­мо­почитување да се интерпретираат како раз­лични конструкции.

Генерално, одвојувањето на имплицитното са­мо­почитување од експлицитното са­мо­по­чи­ту­вање е релевантно за психолошкото здра­вје и за бихевијоралните проблеми. При­ме­на­та на повеќе признанија, љубезност и гри­жа, помалку груби казни во образовниот мо­де­л има големо значење за кон­зис­тент­нос­та на имплицитното и експлицитното са­мо­по­чи­тување кај глувите/наглувите студенти.

 

The standard interpretation of the esteem-IAT is that it measures the associations one has with the self. If a person has many positive associations and few negative associations with self, then self + positive or pleasant tasks will be very easy and response times to these trials ought to be fast. Likewise, self + negative or unpleasant tasks will be more difficult and response times to this stage ought to be slow. As a result, participants with predominantly positive self associations will have a positive score on the esteem-IAT.

  The results show that implicit self-esteem of Deaf/hard of hearing students is positive. The relationship between self-term and positive evaluation words is close; in other words, self-attitude, automatically activated by self-term, is positive and affirmative. Several researchers (8, 19) demonstrated that people (“Deaf/hard of hearing students” in this study) have significant implicit self-esteem effect and suggest that models with separate implicit and explicit factors are superior to single-factor models. In other words, implicit and explicit self-esteem are distinct constructs. The results of this study also indicate that there is no significant relationship between the implicit self-esteem and explicit self-esteem of Deaf/hard of hearing students. Admittedly, the sample size in this study is small (N=36), the low correlation obtained here between explicit and implicit measures indicates their good discriminant validity, and that the measures are distinct constructs. Results based on a larger sample size also indicate that implicit self-esteem and explicit self-esteem are distinct constructs (r = -0.17, N=145, in Greenwald and Farnham’s study). The results of two confirmatory factor analyses consistently led to interpreting implicit and explicit self-esteem as distinct constructs.

    Generally speaking, the separation of implicit self-esteem from explicit self-esteem is relevant to psychological health and behavioral problem, more recognition, kindness and concern with less severe punishment in educational mode, has vast importance to the consistence of implicit and explicit self-esteem of Deaf/hard of hearing students.

 

 

 

Општа дискусија

 

General Discussion

 

 

 

Изненадувачки, кај IAT-мерките на са­мо­по­чи­ту­вање, резултатите се повисоки за маш­ки­те отколку за женските испитаници, но не­ма значајна разлика во експлицитните мер­ки. Овие резултати се различни од прет­ход­ни­те истражувања на почитувањето со IAT во тоа што немаше значајна разлика меѓу ре­зул­та­тите од IAT за почитувањето за маш­ки­те и женските испитаници кои слушаат (6, 8, 9). Понатаму, резултатите од IAT за по­чи­ту­ва­њето беа незначително повисоки за жен­ски­те отколку за машките испитаници (10). Мож­но објаснување за ефектите на им­пл­и­цит­­ното, но не и експлицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње е дека експлицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње ­кај глувите/наглувите студенти секогаш е ош­те­тено од социјалното влијание на спо­ред­би­те и од негативната евалуација и од­но­сот на другите. Сепак, постои позитивна ка­рак­те­ризација на ставот кон себе во нивната ав­то­претстава. Ова најверојатно е затоа што лич­ностите имаат јасни повратни слики од дет­ството, исто како што 5-месечно бебе се­ко­гаш претпочита насмеано наместо се­риоз­но лице (11). Ова укажува дека луѓето се ра­ѓа­ат со позитивна и потврдна са­мо­ориен­та­ци­ја, која постои во раната адолесценција сѐ до 13-тата година. По 13-тата година, са­мо­ева­лу­ацијата започнува постепено да слабее како резултат на криза на сопствениот иден­те­­ти­тет (12, 13). Во текот на овој период, по­зи­­тивното ­јас, формирано во раното детство, ста­­ну­ва авто­матско и интернализирано во прет­­ставата за себе поради прекумерна практика. Според тоа, иако тенденцијата на ин­ди­ви­дуа­та за са­мо­а­фир­ма­ција не е свесно очи­глед­на како ре­зул­тат на растењето, сепак се ре­флек­тира на еден ав­то­матски, несвесен и им­пли­цитен начин, кој­што покажува многу им­пли­цитни фе­­но­ме­ни за са­мо­по­чи­ту­ва­ње­то. Затоа, про­це­сот на формирање позитивна са­мо­­евалуација кај глувите/наглувите сту­ден­ти кој започнува во детството, постепено се ин­те­рнализира во нив­ната претстава за себе по пу­бертетот, и та­ка влијае на нивното од­не­су­ва­ње.

Резултатите исто така ги откриваат раз­ли­ки­те според полот кај глувите/наглувите сту­ден­ти при имплицитното самопочитување. Ре­ле­вантни истражувања сугерираат дека лич­ни­те особини на глувите/наглувите сту­ден­ти исто така се различни во однос на по­лот (14, 15). Според овие истражувања, по­ве­ќе­то машки се екстровертни и аван­ту­рис­ти, додека повеќето женски се интровертни и анксиозни со нестабилни емоции (16). Овие разлики во личните особини можат да вли­јаат на нивната експлицитна са­мо­ева­луа­ци­ја. Особините на личноста на машките се ре­ла­тивно постабилни; по долгорочно ис­кус­тво, оваа експлицитна самоевалуација пос­те­пе­но и незабележливо ќе влијае на нивната им­п­лицитна самоевалуација. Затоа им­пли­цит­ното самопочитување на глувите/наглуви маш­­ки е различна од слично поставените жен­ски. Згора на тоа, логичен заклучок е дека креи­ра­њето инфериорно, имплицитно са­мо­по­чи­ту­вање кај женските се должи на на­мет­на­ти­те ограничувања на нејзината уло­га во ки­нес­ко­то општество, како и на ос­ла­бе­ни­те ко­му­ни­кациски вештини. Од друга стра­на, и по­крај ослабените комуникациски веш­ти­ни кај маш­ко­то, неговата иницијатива, ре­шителноста и социјалната супериорност му даваат по­сил­но имплицитно са­мо­по­чи­ту­ва­ње.

Greenberg и сор. (17) велат дека са­мо­по­чи­ту­ва­њето е продукт на ин­ди­ви­дуалната адап­та­ци­ја во културната сре­ди­на, која има убла­жу­вачки ефект на ан­ксиоз­носта. Генерално, личноста со по­ви­со­ка самопочит покажува по­добар статус на мен­талното здравје. Мно­гу истражувања по­ка­жу­ваат дека не е тесна врс­ката меѓу им­пли­цитното самопочитување и екс­пли­цит­но­то самопочитување, така што не­кои ге­не­рал­но претпочитаат да веруваат дека им­пли­цит­но­то самопочитување и екс­пли­цитното са­мо­по­читување се независни, што е во со­глас­ност со механизмот на двоен однос. Исто така, многу истражувања доа­ѓа­ат до за­клу­чок дека е поверојатно на им­пли­цит­ното са­мо­почитување да влијаат над­во­реш­ни фак­то­ри, а имплицитното и екс­пли­цит­ното са­мо­по­читување предвидуваат дис­крет­но би­хе­вијорално изразување на ин­ди­ви­дуите. На при­мер, истражувачите доаѓаат до заклучок дека имплицитното са­мо­по­чи­ту­ва­ње не е по­вр­за­но со нивото на анксиозност при­­јавено од страна на индивидуите, туку дека на ан­ксиоз­ниот статус влијае не­вер­бал­но­то од­не­су­ва­ње (18). Слично, авторите не нао­ѓаат ко­ре­ла­ција меѓу мерењата со SDS-R и со IAT, што значи дека индексот од IAT не е по­вр­зан со резултатот од SDS-R. Ова су­ге­ри­ра дека односот меѓу нивото на им­пли­цит­но са­мо­почитување и депресијата кај глу­ви­те­/на­глу­ви­те лица не е значајно.

 

Surprisingly, on IAT measures of self-esteem, scores are higher for males than for females, but there are no significant differences in explicit measures. This result differs from that of previous esteem-IAT research in that there was no significant difference between esteem-IAT scores for hearing males and females (6, 8, 9). Further, the esteem-IAT scores were marginally higher for women than for men (10). A possible explanation for the effect on implicit, but not explicit self-esteem, is that the explicit self-esteem of Deaf/hard of hearing students is always damaged by social comparison influence and the negative evaluations and attitudes of others. However, there were still positive self-attitude characterizations in their self-schema. This is probably because individual subjects have clear preferences to active feedback since childhood, just like a 5-month-old infant always prefers a smiling face rather than a non-smiling face (11). This indicates that humans are born with positive and affirmative self-orientation, which persists into early adolescence until they are 13 years old. After the age of 13, self-evaluation begins to weaken gradually as a result of self-identity crisis (12, 13). During this period, the positive self, formed in early childhood, becomes automatic and internalized into a self-schema because of excessive practice. This, although the individual tendency of self-affirmation is not obvious in consciousness as a result of aging, is still reflected in an automatic, unconscious and implicit way, which shows many implicit self-esteem phenomena. Therefore, the formation process of positive self-evaluation in the Deaf/hard of hearing students, which commences in childhood, gradually internalizes into their self-schema after puberty, and this affects their behavior.

The results also reveal gender differences in Deaf/hard of hearing students’ implicit self-esteem. Relevant studies suggest that the Deaf/hard of hearing students’ personality traits have gender differences as well (14, 15). According to these studies, most of the males are outgoing and adventurous, while most of the females are introvert and anxious with unstable emotions (16). These personality traits differences may impact their explicit self-evaluation. Male personality traits are relatively stable; after a long-term experience, this explicit self-evaluation will gradually and imperceptibly impact their implicit self-evaluation. Therefore, the implicit self-esteem of Deaf/hard of hearing males is different from that of similarly placed females. Moreover, the logical deduction is that the creation of inferior, implicit self-esteem in the female is due to the limitations imposed on her role in Chinese society, as also her impaired communication skills. On the other hand, despite male’s impaired communication skills, his initiative, resolve and social superiority have all given him stronger implicit self-esteem.

Greenberg et al. (17) interpret that self-esteem is a product of individual’s adaptation to culture environment, which has a buffering effect on anxiety. Generally, a person with higher self-esteem also shows a better mental health status. Many studies have found that the relation between implicit self-esteem and explicit self-esteem is not close; so, one generally tends to believe that implicit self-esteem and explicit self-esteem are independent, which is in agreement with the mechanism of the double attitude mode. Also, many studies find that implicit self-esteem is most likely to be affected by external factors, and implicit and explicit self-esteem predict discrete behavioral expressions of individuals. For example, researchers find that implicit self-esteem is not related to the level of anxiety reported by the individual, but to the anxiety status reflected by nonverbal behaviour (18). Similarly, the authors find no correlation between the measures of the SDS-R and the IAT, which means that the IAT index is not related to the scores in the SDS-R. This suggests that the relationship between the Deaf/hard of hearing students’ level of implicit self-esteem and depression is not significant.

 

 

 

Понатамошни истражувања

 

Future research

 

 

 

IAT, како мерка на самопочитувањето, има не­колку потенцијално проблематични ка­рак­те­ристики. Тоа не е само мерка за са­мо­по­чи­ту­ва­њето, тоа е заедничка мерка за са­мо­по­чи­ту­вањето и за почитувањето на другите. Лич­носта што има високо самопочитување и ви­со­ко почитување кон другите се разликува од личноста што има ниско самопочитување и низок степен на почитување на другите. По­на­тамошните студии би требало да се спро­ведат со поголема и поразновидна по­пу­ла­ци­ја глуви/наглуви за да се споредат нив­ни­те развојни карактеристики со оние на лич­ностите што слушаат.

 

IAT, as a measure of self-esteem, has several potentially problematic properties. It is not simply a measure of self-esteem; it is a joint measure of self-esteem and other-esteem. A person who has high self-esteem and high other-esteem is indistinguishable from a person who has low self-esteem and low other-esteem. Future studies should be conducted with larger and more diverse Deaf/hard of hearing populations in order to compare their developmental characteristics with those of hearing individuals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation: Zheng J. Measuring Self-Esteem of Deaf/Hard of Hearing College Students. J Spec Educ Rehab 2013; 14(1-2):55-65. doi: 10.2478/v10215-011-0033-3

   

Article Level Metrics

 
   

Литература/References

 

 

 

 

 

1. Bat-Chava Y. Diversity of deaf identities. Am Ann Deaf 2000; 145(5):420-428.                   

2. Schlesinger H S A developmental model applied to problems of deafness. J Deaf Stud Deaf Educ 2000; 5(4):349-361.

3. Munoz-Bell I M, Ruiz M T. Empowering the deaf. Let the deaf be deaf. Journal of Epidemiological Community Health 2000; 54:40-44.

4. Mulcahy R T. Cognitive self-appraisal of depression and selfconcept: Measurement alternatives for evaluating affective states. Unpublished doctoral dissertation. Gallaudet University.12.Swann WB, Schroeder DG. The search for beauty and truth: a framework for understanding reactions to evaluations Personality and Social Psychology Bulletin 1995; 21(12): 1307-1318.

5. Abrams D, Hogg MA. Comments on the motivational status of self-esteem in social identity and intergroup discrimination. European Journal of Social Psychology 1988; 18:317-334.

6. Bosson JK, Swann WB, Jr, Pennebaker J W. Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: the blind men and the elephant revisited?. J Pers Soc Psychol 2000; 79(4): 631-643.

7. Krause S, Back MD, Egloff B, et al.. Reliability of implicit self-esteem measures revisited. European Journal of Personality 2011; 25:239-251.

8. Greenwald AG, Farnham SD. Using the implicit association test to measure self-esteem and self-concept. J Pers Soc Psychol 2000; 79(6):1022-1038.

9. Greenwald AG, McGhee, DE, Schwartz J L. Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. J Pers Soc Psychol 1998; 74(6):1464-1480.

10. Karpinski A. Measuring self-esteem using the implicit association test: the role of the other. Pers Soc Psychol Bull 2004; 30(1): 22-34.

 

 

11.       Swann WB, Schroeder DG. The search for beauty and truth: a framework for understanding reactions to evaluations Personality and Social Psychology Bulletin 1995; 21(12):1307-1318.

12. Baumeister RF. Esteem threat, self-regulatory breakdown, and emotional distress as factors in self-defeating behavior. Review of General Psychology 1997; 1:145-174.

13. Bushman BJ, Baumeister RF. Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: does self-love or self-hate lead to violence?. J Pers Soc Psychol 1998; 75(1):219-229.

14. Garstecki DC, Erler SF. Older adult performance on the Communication Profile for the Deaf/hard of hearing: gender difference. J Speech Lang Hear Res 1999; 42(4):785-796.

15. Bailly D, Dechoulydelenclave MB, Lauwerier L. Hearing impairment and psychopathological disorders in children and adolescents. Review of the recent literature. Review. Encephale 2003; 29(4 Pt 1):329-337.

16. Crowe TV. Self-esteem scores among deaf college students: an examination of gender and parents' hearing status and signing ability. J Deaf Stud Deaf Educ 2003; 8(2): 199-206.

17. Greenberg J, Solomon S, Pyszczynski T, et al. Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. J Pers Soc Psychol 1992; 63(6):913-922.

18. Egloff B, Schmukle SC. Predictive validity of an Implicit Association Test for assessing anxiety. J Pers Soc Psychol 2002; 83(6): 1441-1455.

19. Koole SL, Dijksterhuis A, Van Knippenberg A. What's in a name: Implicit self-esteem and the automatic self. Journal of Personality and Social Psychology 2001; 80:669–685.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in