Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја при Фило­зоф­скиот факултет во Скопје и Сојузот на де­фек­то­ло­зите на Ма­кедонија. Во списанието се објавуваат из­вор­ни научни тру­­дови, клинички искуства, прикази на случаи, ре­виски тру­дови, дисертации, магистериуми и други прилози од сите облас­ти на дефектологијата, медицината, психо­логи­ја­та, пе­да­гогијата и сродните науки. Право на објавување има­ат сите де­фектолози, лекари, психолози, педагози и дру­ги вра­ботени во државните и приватните дефектолошки и здрав­стве­ни орга­низации во Република Македонија и над­вор од неа. Рако­пи­сите поднесени за објавување во ДТП ста­нуваат пос­тојана сопственост на Дефектолошка теорија и прак­ти­ка на Инс­ти­тутот за дефектологија при Фило­зоф­скиот фа­кул­тет во Скоп­је и не можe да бидат објавувани на дру­го место без пот­пи­шана дозвола од авторот и од спи­са­нието. Во ан­глис­киот текст имињата на авторите и нивните пре­зимиња за­дол­­жи­тел­но да бидат дадени според подолу да­дениот  пример за тран­скрип­ција на македонската кири­лица во англиска ла­ти­ни­ца (табела 1).

 

The Journal of Special Education and Rehabilita­tion. (JSER) (ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education AND Rehabilita­tion of the Faculty of Philoso­phy in Skopje and Macedonian Asso­cia­tion of Special Educators. The JSER supplies all kinds of sources of information such as scientific articles, clinical ex­peri­ences, sur­vey of cases, re­viewed articles, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other contri­butions from all the fields of special education, medicine, psychology, peda­gogy and the related sciences. Special educators, medical doctors, psychologists, pedagogists and other em­ployed in the public and private special schools, institutions and health departments in Re­public of Macedonia and outside have the right to publish. Scripts submitted for publication in the journal become permanent ownership of Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) in Skop­je and cannot be reproduced in any manner what­soever without written permission of the author and the publisher. The nаme(s) of the author(s) and the­ir surname(s) are obliged in the English text here­under of the Macedonian Cyrillic alphabet into the English Latin alphabet (Table 1).

 

 

 

Табела 1. Транскрипција на македонската кирилица во англи­ска латиница.

 

Table 1. Transcription of Macedonian cyrillic alphabet into English latin.

 

 

 

А а

А

а

Б б

В

b

В в

V

v

Г г

G

g

Д д

D

d

Ѓ ѓ

Gj

gj

Е е

Е

е

Ж ж

Zh

zh

3 з

Z

z

Ѕ ѕ

Dz

dz

И и

I

i

Ј ј

Ј

ј

К к

К

к

Л л

L

l

Љљ

Lj

lj

М м

М

м

 

 

Н н

N

n

Њ њ

Nj

nj

О о

O

o

П п

Р

p

Р р

R

г

С с

S

ѕ

Т т

T

т

Ќ ќ

Kj

кj

У у

U

U

Ф ф

F

f

Х х

H

h

Ц ц

Тѕ

Ч ч

Ch

ch

Џ џ

Dzh

dzh

Ш ш

Sh

ѕh

 

 

 

 

 

 

 

Редакциски начела за авторите

 

Editorial Policies for Authors

 

 

 

Секој автор би требало да учествува во работата со цел да  по­несе јавна одговорност за соодветни делови од содржината. Еден или повеќе автори треба да ја преземат одговорноста за точ­­носта на трудот во целина, од создавањето до обја­вува­ње­то на самиот труд.

Заслугата за авторството треба да се базира исклучиво врз (1) суш­­тинскиот придонес кон концептот и кон дизајнот, доби­ва­ње­то на податоци или анализата и интерпретацијата на пода­то­­ците; (2) составувањето на трудот или критичкото прег­ле­ду­вање на интелектуалната содржина и (3) конечното одоб­ру­вање за печатење на верзијата. Условите 1, 2, 3 мора да бидат исполнети.

 

Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. One or more authors should take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article. Authorship credit should be based only on (1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; and (2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and (3) final approval of the version to be published. Conditions 1, 2, and 3 must all be met.

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Редакциски одбор на ДТП

 

Editorial Board of JSER

Универзитет Св. Кирил и Методиј
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје
Р
епублика Македонија
jser@fzf.ukim.edu.mk

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation
Goce Delchev 9A, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
jser@fzf.ukim.edu.mk

.

 

Сите автори, т.е. авторот за кореспонденција и секој коавтор, мора да го исполнат и достават Формуларот за авторство со потпишани изјави за (1) авторска одговорност, критериуми и при­донеси; (2) финансиско обелоденување, финансирање и поддршка. Од авторите се бара дополнително да ги иден­ти­фи­куваат нивните придонеси кон работата опишани во рако­пи­сот (види Формулар за авторство).

Авто­рите исто така мора да потврдат дека ракописот прет­ста­ву­ва валиден производ и дека ниту овој ракопис, ниту ракопис со суштински слична содржина, од нив како автори, не е обја­вен или се предвидува за публикација на друго место. До­кол­ку е потребно, авторите треба да бидат подготвени да обез­бе­дат податоци и мора да соработуваат во целост при доби­ва­ње­то и обезбедувањето на податоци на кои се базира рако­пи­сот за проверка од страна на уредниците или нивните на­зна­че­ни соработници.

Улогата на авторот за кореспонденција. Авторот за коре­с­по­нденција (или назначениот коавтор), во име на сите коавто­ри, ќе послужи како примарен кореспондент со уредничката кан­целарија во текот на доставувањето и процесот на пре­гледување. Авторот за кореспонденција ќе биде одговорен да по­тврди дека делот за Признание на ракописот е целосен. Признание е општиот термин за листата на придонеси, одоб­ру­вање и други информации вклучени на крајот на текстот на ракописот коишто се поместени пред делот со цитирана ко­рис­тена литература. Авторот за кореспонденција мора да го пот­пише делот со изјавата за Признание од Формулар за авторст­во.

Групно авторство. Доколку авторството е припишано на гру­па (единствено или во дополнение на 1 или повеќе инди­ви­дуални автори), сите членови на групата мора да ги испол­ну­ваат во целост критериумите и барањата за авторство како што е опишано погоре. Доколку тоа не е случај, групата мора да определи 1 или повеќе индивидуи како автори или чле­нови на работната група кои ги исполнуваат целосно кри­те­риу­мите и барањата за авторство. Другите членови на групата кои не се автори може да бидат набројани во Признание.

 

All authors (ie, the corresponding author and each coauthor) must complete and submit an Authorship Form with signed statements on (1) authorship responsibility, criteria, and contributions; (2) financial disclosure, funding, and support; In addition, authors are required to identify their contributions to the work described in the manuscript (see Authorship Form).

The authors also must certify that the manuscript represents valid work and that neither this manuscript nor one with substantially similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere. If requested, authors should be prepared to provide the data and must cooperate fully in obtaining and providing the data on which the manuscript is based for examination by the editors or their assignees.

Role of the Corresponding Author. The corresponding author (or co-author designee) will serve on behalf of all coauthors as the primary correspondent with the editorial office during the submission and review process. The corresponding author is responsible for ensuring that the Acknowledgment section of the manuscript is complete. “Acknowledgment” is the general term for the list of contributions, credits, and other information included at the end of the text of a manuscript but before the references. The corresponding author must sign the Acknowled­gment statement part of the Authorship Form.

Group Authorship. If authorship is attributed to a group (either solely or in addition to 1 or more individual authors), all members of the group must meet the full criteria and requirements for authorship as described above. If that is not the case, a group must designate 1 or more individuals as authors or members of a writing group who meet full authorship criteria and requirements. Other group members who are not authors may be listed in an Acknowledgment.

 

 

 

ПОТСЕТНИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ТРУД ЗА ОБЈAВУВАЊЕ

 

REMAINDER FOR APPLICATION OF PAPER FOR PUBLICATION

 

 

 

Општи забелешки

 

Notes

Трудовите доставени за објавување во Дефектолошка теорија и практика се поднесуваат двојазично - на македонски и на англиски јазик. Се поднесува една копија (вклучувајќи ги и сликите и табелите) и ЦД или се праќа на e-mail.

Ракописот се внесува со двоен проред на едната страна од 80-грамска бела хартија А-4 формат (21х29 см) со празен простор по 2 см од двете страни.

 

Papers submitted for publication in Journal of Spe­cial Education and Rehabilitation are prepared in Macedo­nian and English language (bilingual). One copy of the script (includ­ing the photographs and tables) and CD are submmited or sent by e-mail.

The script must be typed in double spacing on one side of 80 gr white paper, format A4 (21 x 29 cm) only with at least a 2 cm margin.

 

 

 

Првата страница

 

First side

Под насловот следуваат имињата на авторите (вклучувајќи ги ими­њата, средните имиња, презимињата без академските сте­пе­ни). Под нив се става кус наслов од најмногу 45 букви, (вклу­чувајќи ги и празните простори меѓу нив), без да се вне­су­ваат кратенки.

Името и адресата на институцијата каде што е работен трудот (ако се повеќе, се означуваат со бројки исти како и за авто­ри­те). Се внесуваат и податоци дали е трудот некаде рефериран, ка­ко и тоа дали е финансиран од некаков проект или инс­ти­ту­ци­ја (со бројот на проектот и комплетниот наслов на инс­титу­ци­јата и местото).

До текстот: адреса за контакти - презиме, име (во заграда елек­тронска пошта) и полна адреса на која треба да се пратат се­па­ратите, заедно со телефонскиот број (домашен или на ра­бо­та) заради евентуални консултации.

 

Title, then the names, of the authors (including the names, middle names and surnames and the aca­demic degree). In addition to the full title of the pa­per, author should supply running title, no more than 45 letters, (with no abbreviations).

The name and address of the institution where the paper is prepared (if there are several, they are noted by numbers in the same order as for the au­thors. Data whether, if the paper is presented somewhere, as well as supported by some project or institution (with the number of the project and the full name of the institution and the place).

Close to the text: the address for the copies: first name, name (e-mail) and full address are given where the copies are to be sent, with telephone num­ber (pri­vate and at work) for eventual consulta­tion.

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Извадокот од 100 до 250 збора за трудовите и 50 до 100 збора за приказ на случаите се отчукува на засебен лист хар­тија, со двоен проред, како втора страница од трудот.

Содржината во извадокот треба да е суштинска и независна це­лина, а не да опишува што е изнесено во трудот.

(НЕ: изнесени се резултатите од коронарниот стрес-тест кај вра­ботените од текстилната индустрија..., ТУКУ:

мак­сималната кислородна потрошувачка кај вработените во текс­тилната индустрија изнесуваше 31,5 ± 6.2 мЛ.*кг-1.мин-1). Текс­тот се изнесува во трето лице, со активна глаголска форма.

Да не се внесуваат други кратенки, освен стандардните еди­ни­ци за мерките и нивните изведени единици.

Под резимето треба да има најмалку три клучни збора.

 

Abstract from 100 to 250 words for papers and 50 to 100 words for case reports must be typed in dou­ble spacing on a separate sheet of paper as second page.

Abstract contents should be presented as an essential and independ­ent еntity, it should not describe what is presented in the paper.

(“WRONG" the results of the coronary stress test of the workers 'in the textile industry are presented", but "the maximal oxygen con­sumption of the work­ers in the textile industry was 31,5 ± 6,2 mL*kg-1.min-1). The text is to be written in a passive form (not "we" or "our").

Abbreviation others than the standard units for meas­urement and their derived units should not be given.

At least three key words should appear under the abstract.

 

 

 

Подготовка на ракописот

 

Manuscript preparation

Статиите вообичаено се во текст од 3000 збора, почнувајќи со 500 збора на текст со референци кој се однесува на заднина на трудот (некое преклопување со резимето е при­фат­ливо), пред продолжување со концизен, фокусиран извештај на нао­ди­те, завршувајќи со еден или два параграфа со дис­ку­сија.

Текстот може да содржи неколку куси поднаслови (не повеќе од вкуп­но шест) и не повеќе од 40 карактери секој (помалку од една линија на текст во должина).

Статиите типично имаат 5 или 6 предмети за излагање (фи­гу­ри или табели).

1. Насловите не се поголеми од три печатени линии. Нас­ло­ви­те обично не вклучуваат бројки, акроними, кратенки или интерпункциски знаци. Тие треба да вклучат доволни детали со цел да можат да бидат индексирани, но треба да бидат до­вол­но општи за  читателите коишто не се дел од ова поле на ра­бота за да може да оценат за што станува збор во трудот.

2. Методи. Во секцијата Методи, треба да бидат вклучени дета­ли­те кои се однесуваат на материјалот, примероците, ме­то­дите и опремата користени во студијата, со цел некој друг да биде во можност да ја повтори работата. Изборот на учес­ни­ците во опсервацијата или експериментот (па­циен­ти или ла­бo­раториски животни, вклучувајќи ги и конт­рол­ни­те), тре­ба да бидат јасно наведени, вклучувајќи критериуми за ква­ли­фи­кација и исклучување и опис на изворната попу­ла­ци­ја. Следно, јасно треба да се напоменат периодот на истра­жува­ње и институцијата каде што е спроведено истражувањето. Статиите коишто го покриваат истражувањето на човечки или жи­во­тин­ски субјекти треба да содржат изјава која ја инди­ци­ра доз­во­ла­та за работа со пациентот издадена од страна на истра­жу­вач­киот институт или Комитетот за етика или Комитетот за експерименти со животни.

Методите, апаратите (вклучувајќи го името на произ­води­те­лот и адре­сата во загради) и процедурите треба да бидат дадени во до­волни детали со цел да се овозможи репро­дук­ци­ја на резул­та­ти­те. Треба да се дадат референци за вос­пос­таве­ни­те методи, вклу­чу­вајќи и статистички методи; да се обез­бе­дат референци и крат­ки описи за методите кои се објавувани прет­ходно, но не се доб­ро познати; да се опишат новите или суш­тински модифи­цира­ните методи, да се дадат причини за нив­на употреба и да се ева­луи­раат нивните ограничувања. Да се идентификуваат прецизно си­те лекови и употребени хеми­калии, вклучувајќи генерички ими­ња, дози и начини на вне­сување.

Сек­цијата Методи не треба да содржи повеќе од 1000 збора текст. Секцијата Методи не смее да содржи слики или табели.

3. Резултати. Во оваа секција авторот треба да ги опише глав­­ни­те наоди во текстот како и поединечната статистичка зна­­чајност на податоците, и да го упати читателот на та­бе­ли­те и сликите, укажувајќи му дека деталите се прикажани та­му. Се препорачува информациите за значајноста и другите ста­тистички по­датоци да бидат дадени во табелите и сликите. Не ги ком­би­ни­рајте секциите Резултати и Дискусија во це­лос­ните верзии од текстовите.

4. Дискусија. Во овој дел не треба да се повторуваат резул­та­ти­­те. Секцијата за дискусија треба да ги дискутира наодите од истражувањето и да ги прикаже истите во контекстот на дру­ги обиди опишани во литературата обезбедувајќи докази за потврда или спротивставување. На овој начин се про­це­ну­ва точноста на резултатите и зна­чајноста на заклучоците за апли­кација во пона­та­мош­ните истражувања, земајќи ги пред­вид хипотезите, релевантноста на ме­то­дите, и значењето на опсервираните разлики.

5. Референци. Секоја референца треба да биде нумерирана, на­ре­дена секвенционално како што се појавуваат во текстот, ме­то­ди­те, табелите, сликите и легендите. Кога се цитира во текс­тот, бројките за референците се во загради.

Максималниот број на референци е 50 за трудови и 30 за крат­ки соопштенија. Само една публикација може да биде напишана за секој број.

Секоја табела, фотографија или литературен податок се ци­ти­ра во текстот со арапски бројки (редоследот на спо­мену­вање­то во текстот го определува нив­ни­от број). Ние ги следиме „Един­ст­­ве­ните барања за поднесените ракописи во био­меди­цин­­ските спи­санија“ (исто така наречен ванкуверски стил, одреден од меѓу­народниот комитет на уредници за био­меди­цин­ски спи­са­ни­ја и користен за списанијата во PubMed/ Medline списанијата. Првата референца во текстот треба да биде (1), следната (2) и та­ка натаму и потоа да биде напишана соод­ветно на крајот на тру­дот по дискусијата или по приз­нанијата.

 

Articles are typically 3,000 words of text, beginning with up to 500 words of referenced text expanding on the background to the work (some overlap with the summary is acceptable), before proceeding to a concise, focused account of the findings, ending with one or two short paragraphs of discussion.

The text may contain a few short subheadings (not more than six in total) of no more than 40 characters each (less than one line of text in length).

Articles typically have 5 or 6 display items (figures or tables).

1. Titles do not exceed three lines in print. Titles do not normally include numbers, acronyms, abbreviations or punctuation. They should include sufficient detail for indexing purposes but be general enough for readers outside the field to appreciate what the paper is about.

2. Methods. In the Methods section, details regarding the material, samples, methods and equipment used in the study should be included, so that another individual could repeat the work. The selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory animals, including controls) should be stated clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of the source population. Next, the period of research and the institution where it was conducted should be clearly mentioned. Papers covering research on human or animal subjects should contain a statement indicating patient permission and clearance by the institute research or ethics committee or animal experimentation committee.

The methods, apparatus (include the manufacturer’s name and address in parentheses), and procedures should be given in sufficient detail to allow reproduction of the results. Give references to established methods, including statistical methods; provide references and brief descriptions for methods that have been published but are not well known; describe new or substantially modified methods, give reasons for using them, and evaluate their limitations. Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of administration.

The Methods section should not exceed 1,000 words of text. The Methods section cannot contain figures or tables.

3. Results. In this section the author should describe the main findings in the text as well as the particular statistical significance of the data, and refer the reader to the tables and figures, implying that details are shown there. Information on significance and other statistical data should preferably be given in the tables and figures. Do not combine the Results and Discussion sections for full-length papers.

4. Discussion. This section should not repeat results. The discussion section should discuss study findings, and interpret them in the context of other trials reported in the literature providing evidence or counterevidence. In this way the validity of the results and the significance of the conclusions for the application in further research are assessed, with respect to the hypothesis, relevance of methods, and significance of differences observed.

5. References. Each reference should be numbered, ordered sequentially as they appear in the text, methods, tables, figure, and legends. When cited in the text, reference numbers are in parenthesis.

The maximum number of references is 50 for Articles and 30 for brief communications. Only one publication can be listed for each number.

Each table, photograph or literature data are cited in the text in Arabic numerals (they should appear in the text by number only in the order in which they occur). We follow the "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" (also called the Vancouver style, determined by the International Committee of Medical Journal Editors and used for PubMed/Medline journals. The first reference in the text should be (1) and the next (2) and so forth and then listed accordingly at the end of the paper after discussion or after acknowledgements.

 

 

 

Видови ракописи

 

Manuscript Types

Видовите ракописи се: уреднички, писмо до уредникот, ори­­ги­нал­ни статии (истражувачки или теоретски); истра­жу­вач­ки апстрак­ти, базирани на докази, најдобра практика, или кли­­нич­ки практични упатства во оригинални трудови или апстракти; прикази на случаи; преглед на книги; најави за нас­­та­ни/конференции; и магистерски и докторски тези. Авто­ри­те мо­ра да го специфицираат видот на ракопис за секоја при­јава, во за­висност од содржината и фокусот. Пријавите за кои типот на ра­кописот не е специфициран, ќе бидат определени од уредникот.

Уреднички. Едиторијалите ќе бидат пишувани од уредникот или од член на Уредничкиот одбор кој ќе биде одобрен од уред­­никот. Авторите заинтересирани за пишување на едито­ри­­ја­ли мора да добијат одобрение од уредникот. Се охраб­ру­ва испраќањето на пис­ма до уредникот.

Оригинални статии. Истражувањата или теоретските статии мо­ра да соодветствуваат со AПA - упатствата. Текстот, табе­ли­те, фи­гурите, и илустрациите мора да соодветствуваат на AПA - пре­по­рачаните упатства. Секој оригинален напис мора да вклучува насловна страница (наслов на трудот, име, кре­ди­ти­ви, одредување на потеклото и контакт информации за првиот автор), апстракт, текст со ра­ко­пи­сот и листа со рефе­рен­ци. Апстрактот мора да има 250 збо­ра или помалку. Должината на оригиналните трудови не треба да надминува 20 страници.

Истражувачки соопштенија. Целта на истражувачките соопш­те­нија е да се обезбеди брзо информирање за момен­тал­ните истра­­жувачки наоди или краток приказ на тековните и неодам­нешните издадени истражувачки трудови. Истра­жу­вач­­ки­те соопштенија обезбедуваат наративен приказ на мо­мен­­тал­ни­те истражувачки наоди, специфично детализирајќи ги истра­жу­вачките прашања, дизајнот, колекцијата на по­да­то­ци, наодите и препораките. Должината на истражувачкото соопштение не тре­ба да биде поголема од 3 страници.

Оригинални статии или резимеа или упатства за кли­нич­ка практика базирани на докази и најдобра практика. Се охра­бруваат написите со синтеза на оригинална литература или на­чела за најдобра практика со препораки за практика ба­зи­рана на докази за човековите здравствени проблеми. На­че­лата за прак­тика базирана на докази или клиничка практика кои се обја­ве­ни во друг медиум може да бидат ре­зимирани во JSER до­кол­ку се добијат соодветни одобренија од при­мар­ната авторска аген­ција. Должината на ориги­нал­ни­те трудови не треба да над­ми­ну­ва 20 страници а должината на ре­зимеата не треба да надминува 30 страници.

Прикази на случаи. Приказите на случаи опишуваат инди­ви­­дуал­ни клинички ситуации или настани кои имаат поши­ро­ко влијание врз здравјето на човекот и егземпларната прак­тика. Авто­рите мора да одржуваат индивидуална приватност и довер­ли­вост при презентирањето на клинички ситуации. Рако­писите со извештаи за случаи мора да соодветствуваат на AПA - фор­ма­тот. Прифатени ќе бидат трудовите со нај­мно­гу 6 страници.

Илустрациите и фотографиите мора да бидат придружени со на­пи­шана дозвола за употреба со отстранување на  пре­поз­нат­ли­ви­те индивидуални црти. Прифатени ќе бидат тру­до­ви­те со најмногу 6 страници.

Прегледи на книги. Се охрабруваат описните прегледи на книги за човековите здравствени проблеми со цел да се обез­бе­­ди свесност за професионалните и лаичките публикации кои се однесуваат на човековото здравје. Приказите на книги тре­ба да обезбедат описен преглед/пресек на книгата, содржин­­ски приказ, критика, и препораки во однос на чи­та­ње­то. Дол­жи­на­та на прегледите на книги треба да биде огра­ни­чена на 4 стра­ници.

Најави за идни настани/конференции за прашањата за чо­ве­­ковото здравје ќе бидат објавувани со соодветна информација во однос на насловот, место/локација, време и контакт инфор­­ма­ција.

Магистерските и докторските тези треба да бидат под­го­т­ве­ни како оригинални истражувачки извештаи и треба да вклу­чат дел во кој ќе го пишува датумот, местото и ко­ми­си­јата одго­вор­на за евалуација на тезата. Магистерските и док­­торските те­зи подлежат на процес на оценување по успеш­ното завршу­ва­ње на јавната одбрана.

 

Manuscript types are: editorial; letter to editor; original articles (research or theoretical); research briefs; evidence-based, best practice, or clinical practice guideline original articles or summaries; case reports; book reviews; announcements of upcoming events/conferences; and Master of science thesis and PhD thesis. Authors must specify a manuscript type for each submission, depending on its content and focus. Submissions for which a manuscript type is not specified will be decided by the Editor.

Editorial. Editorials will be written by the Editor or a member of the Editorial Board as approved by the Editor. Authors interested in writing an editorial must receive approval by the Editor. Letters to the Editor are encouraged.

Original Articles. Research or theoretical articles must comply with APA guidelines. Text, tables, figures, and illustrations must comply with APA recommended guidelines. Each original article must include a title page (article title, name, credentials, affiliations, and contact information for primary author), abstract, manuscript text, and reference list. The abstract must be 250 words or less. The length of original articles should not exceed 20 pages.

Research Briefs. The purpose of a research brief is to provide an expedited dissemination of current research findings or a brief overview of current and recently published research articles. Research briefs provide a narrative summary of current research findings, specifically detailing the research question(s), design, data collection, findings, and recommendations. The length of a research brief should not exceed 3 pages.

Evidence-based, Best Practice, or Clinical Practice Guideline Original Articles or Summaries. Original literature synthesis articles or best practice guidelines with recommendations for evidence-based practice on men's health issues are encouraged. Evidence-based practice or clinical practice guidelines that are published through another medium can be summarized in JSER provided appropriate approvals are obtained from the primary copyright holder. The length of original articles should not exceed 20 pages and the length of summary articles should not exceed 30 pages.

Case Reports. Case reports describe individual clinical situations or events that have broader implications for men's health and exemplary practice. Authors must maintain individual privacy and confidentiality in presenting clinical situations. Case report manuscripts must comply with APA format. A maximum of 6 pages will be accepted.

Illustrations and photographs must be accompanied by written permission for utilization with distinguishing individual features eliminated. A maximum of 6 pages will be accepted.

Book Reviews. Descriptive book reviews on men's health issues are encouraged to provide an awareness of the professional and lay publications regarding men's health. Book summaries should provide a descriptive overview/outline of the book, a content summary, critique, and recommendations regarding reading. The length of book reviews should be limited to 4 pages.

Announcements of Upcoming Events/Conferences on men's health issues will be published with the appropriate information regarding, title, place/location, time, and contact information.

Master of Science thesis and PhD thesis should be prepared as an original research report and should include a section stating the date, place and the commission responsible for the evaluation of the thesis should be included. The Master of Science thesis and the PhD thesis are enrolled in the peer-review process only after the public defense has been successfully accomplished.

 

 

 

Литература

 

Literature

Личните преписи, ракописите при приготвувањето и другите необјавени податоци не се цитираат во литературата, но можe да се споменат во текстот во заграда. Литературните по­да­то­ци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста ли­ни­­ја со текстот. Литературата се пишува на посе­бен лист хар­ти­ја, со единечен проред, според ре­дос­­ле­дот на спо­ме­ну­ва­ње­то во текстот.

Спи­санијата содржат страници на трудот, a кни­ги­те содржат кон­кретен број на страницата.

Апстрактите се означуваат со кратенката апстр., а пис­мата со озна­ката писмо во мала заграда.

Кратенките на списанијата се во согласност со тие цитирани во Ин­декс Медикус, Национална меди­цин­ска библиотека на Аме­­­­ри­ка. Начинот на цитира­ње­то е даден на долните при­ме­ри.

 

Personal copyrights in the preparation of an arti­cle and other unpublished information are not quot­ed under literature, but rather, they could be men­tioned in the text of the article in brackets. The literature index is quoted with Arabic numbers in brackets, parallel with single spacing and its given order should be according to the order referred to in the text.

The journal contains the pages of the article;

whereas the books contain a specific page number.

The abstract are market with the abbreviation (absts.), whilst the letter are market with (letter) in small brackets.

The abbreviations of the journals are accordance with those quoted in the Index Medicus, National Medical Library of America. The way of quoting is given in the example below.

 

 

 

Списанија

 

Journals

Се цитираат сите автори ако се шест или помалку; за повеќе автори се цитираат првите три автора и се додава и сор. за македонскиот текст, et al. за англискиот текст; не се употребуваат точки по иници­ја­лите и кратенките на списанијата.

1.   Каранфилоски А, Трајковски В. Сексуална едукација на лицата со ментална ретардација. Дефек­то­­лошка тео­ри­ја и практика 2008;1-2:55-66.

 

All authors are quoted whether there are 6 or less; if there are more authors, the first three authors are quoted and sor is added at the end of a Macedonian text, and et al. at the end of an English text; do not put stops after the initials and the abbreviations of the journal).

1.   Karanfiloski A, Trajkovski V. Sexual education for persons with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation 2008;1-2:55-66.

 

 

 

Заглавие во книга

 

Heading in a book

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplas­mic forms of the estrogen receptors in hu­man breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Vol­mer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

 

Книга (еден или повеќе автори).

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

 

 

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capac­ity of cytoplas­mic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

 

Book (one or more authors)

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

Истражувачки извештај

 

Research report

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

 

 

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

Непублицирана теза

 

Unpublished thesis

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Он лајн списанија (трудови во списанија) на Интернет

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. BMJ. 2007; 334:733. http://www.bmj. com/cgi/content/full/334/7596/733. Accessed April 12, 2007.

 

 

Online Journals (journal article) on Internet

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. BMJ. 2007; 334:733. http://www.bmj. com/cgi/content/full/334/7596/733. Accessed April 12, 2007.

Интернет материјал

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration Web site. http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm. Accessed April 7, 2007.

 

 

Internet material

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration Web site. http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm. Accessed April 7, 2007.

Стил на пишување

1.Трудовите треба да бидат напишани на англиски (спе­лува­ње­­то треба да биде според Oxford English Dictionary), и ма­ке­дон­­ски јазик, двоен проред, употреба на правилно по­рам­ну­ва­ње, фонт Times New Roman, и тип 12-pt. Вклучувајќи го нас­ловот на трудот, апстрактот не треба да биде повеќе од 250 збора, и 3 до 5 клучни збора. Кириличните имиња тре­ба да бидат преда­дени со македонска транслитерација (види табела 1)

2. Наместете ги сите маргини на 2 цм.

3. Форматот треба да биде А4.

4. Ве молиме не ги пишувајте сите зборови со исти букви - сите големи или сите мали букви.

5. Ставете ги сите фигури во посебен фајл. Нагласете го местото на табелите и сликите во текстот со болдирање, ста­ве­ни во аглести загради, на посебна линија.

На пример: <Сл. 1 тука>

6. Ве молиме употребете го вашето tab копче и функциите за цен­трирање за да го направите главното порамнување, густина на параграфот, итн. НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО КОПЧЕТО ЗА ПРОС­ТОР

7. Употребувајте крајни забелешки најмалку што можете. Ну­ме­рирајте ги со арапски бројки почнувајќи со еден и про­дол­жу­вајќи до крајот на трудот, на пример:

„(Види забелешка 1)“. Не употребувајте фусноти.  

 

 

Writing Style

1. Articles should be written in English (spellings as in the Oxford English Dictionary), and Macedonian language, double spaced, using justify alignment, Times New Roman font, and 12-pt. type. Include the title of the paper, an abstract of no more than 250 words, and 3 to 5 keywords. Cyrillic names should be transliterated for Macedonian transliteration see: (Table 1)

2. Set all margins to 2 cm.

3. Format for A4 paper.

4. Please type all copy upper and lower case—do not use all capitals or small capitals.

5. Place all figures and tables in a separate file. Indicate the location of tables and figures in text in boldface, enclosed in angle brackets, on a separate line.

Example: <Fig. 1 here>

6. Please use your tab key and centering functions to do head alignment, paragraph indents, etc. DO NOT USE THE SPACE BAR.

7. Use endnotes as sparingly as possible. Number them with Arabic numerals starting with 1 and continuing through the article; for example:

“(See Note 1).” Do not use footnotes.

Уметничка работа

Сликите мора да се обезбедат готови за продукција. Не упо­тре­бу­вај­те рулери или штиклирање помало од еден поен за големина. При­фат­ливи електронски формати за фигури од друга уметност се: TIFF, EPS, Word, или Excel. Доколку имате проблеми со работата со Excel фај­ловите, направете copy/paste во Word документ. Скенирањата мо­ра да бидат најмалку 300 dpi. Скенирањата направени со помала резо­луција ќе имаат многу лош квалитет за принтање дури и ако изгле­даат јасни на ласерскиот принтер.

Сè поголем број на читатели преферираат да читаат написи на Интер­нет. Заради оваа причина вие мора да визуелизирате како ва­шиот труд ќе изгледа на Интернет, не само на хартија. Треба да се обидете да ги употребите предностите на Интернет - изда­вашт­вото како и лин­ко­вите до други извори на информации, до­пол­нителни фотографии, слики, табели или понекогаш дури и кратко видео.

 

 

Artwork

Figures must be provided as production-ready. Do not use rules or tick marks smaller than 1 point in size. Acceptable electronic formats for figures or other art are: TIFF, EPS, Word, or Excel. If you have trouble loading Excel files, copy and paste them into a Word document. Scans must be at least 300 dpi. Scans done at lower resolutions will have a very poor print quality even if they look crisp and clear on a laser printout.

Increasingly many readers prefer to read articles on the web. You therefore need to visualize how the article will look on the web, not just on paper. You should try to use the many advantages of web publishing such as links to other sources of information, extra photographs, figures, tables, or sometimes even a short video.

Табели

Табелите се даваат на засебен лист со двоен про­ред, со бројот на табелите и насловот над нив, а об­­јас­нувањето под нив. Бро­јот на табелите се оз­на­чува со арапски бројки и се редат според ре­до­с­ледот на текстот. Текстот со насловот, колоните, редовите и објасну­ва­њата под табелите да се пи­шу­ваат дво­јазично на ма­ке­донски и на англиски.

 

 

Tables

The tables are typed out on a separate sheet of paper in double spacing with the number and the name of the table, whereas the explanations should be given below the table. The number of the table should be market with Arabic numbers and conse­quently given in the same order as they are men­tioned in the text. The contens of the heading, the columns, the lines as well the explanations must be given in both Macedonian and English.

Заглавието на колоните да се даде во куса форма, а да се дооб­јас­ни под табелата. Редоследот на објаснувањата под та­бе­­ла­та е спо­ред азбуката во македонскиот дел (или абецедата во англи­скиот текст) за сите кратенки во табелата.

Табелите се сами по себе доволни и не треба да содржат по­да­то­­ци што веќе се изнесени во текстот или графиконите. Да се избегнуваат табе­ли од само еден ред или колона и да се вне­су­ваат са­мо во текстот.

Хоризонталните и вертикалните линии да се све­дат на неоп­ход­­на мерка, а безначајните децимал­ни места да се избегну­ваат.

На табелите задолжително да се назначи статис­тич­ката мерка на варијација (стан­дард­на деви­ја­ци­ја, стандардна грешка и дру­го).

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Редакциски одбор на ДТП

Универзитет Св. Кирил и Методиј
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје
Р
епублика Македонија 
jser@fzf.ukim.edu.mk

 

 

The heading of the columns should be given in abbreviated form, and an explanation of it under the table. The order of their explanation should be according to the Macedonian alphabeth (or the abc of the Englich text) for all the abbreviations in the table.

The tables themselves are quite clear, therefore, there is no need to contain information already given in the text or in the graphs. Tables with just one line should be avoided.

The horizontal and the certial lines should be brought to an indispesable measure, whilst the insignificant decimal places to be avoided.

It is indispesable to give the statistical measures of varation (standard deviation, standard error, etc.)

 

 

 

 

 

Coresponding Address:

Editorial Board of JSER

“Ss Cyril and Methodius” University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

Goce Delchev 9A, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
jser@fzf.ukim.edu.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in