СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНСКОTO НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ И РОТАРИ КЛУБОТ СКОПЈЕ – „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

 

Ана ПЕТКОВСКА

 

Студент на постдипломски студии

Институт за дефектологија

Филозофски факултет

 

COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM AND ROTARY CLUB SKOPJE - CYRIL AND METHODIUS

 

Ana PETKOVSKA

 

Master’s degree student

Institute of Special Education and Rehabilitation

Faculty of Philosophy

 

Примено: 09.01.2013

Прифатено: 11.01.2013

 

UDK: 061.235:616.89(497.7) (083.94)

364-32-7:616.89 (497.7) (083.94)

 

 

 

 

Recived: 09.01.2013

Accepted: 11.01.2013

 

На 22 декември 2012 година Македонското науч­но здружение за аутизам (МНЗА) заедно со Ротари клубот Скопје Кирил и Ме­то­диј“ организираше предновогодишна забава за децата со аутистичен спектар на на­ру­шу­ва­ње. Забавата се одржа во игротеката „Астера“ во Скопје, населба Тафталиџе и  траеше око­лу 2 часа. На забавата присуствуваа 34 деца со аутистичен спектар на нарушување заедно со нивните браќа и сестри. Бидејќи по­го­ле­ми­от дел од децата се на безглутеинска диета, за нив беа направени пакетчиња со богат еду­ка­ти­вен материјал и со специјализирани иг­рач­ки­ токму за нив, а за нивните браќа и сестри се обезбеди пригоден број пакетчиња со слич­­­на содржина. Како дел од програмата бе­ше­ и неодминливиот Дедо Мраз, кој според сце­на­риото, се појави во одреден момент и им ги делеше пакетчињата на децата.

Од разбирливи причини, како персонални така технички и просторни, на самата про­сла­ва немаше можност да бидат присутни ме­диу­ми со фото и видеокамери. Тоа е ис­то­вре­ме­но и во интерес на запазување на желбата за анонимност на поголемиот број родители. Но, Ротари клубот обезбеди видео и фо­то­до­ку­ментирање кои се веќе поставени на дос­тап­ни интернет платформи (Facebook, Youtube, веб-страницата на МНЗА: www.mssa.org.mk). Овде треба да се напомене дека Ротари клубот Скопје – „Кирил и Методиј“ спроведува проект за помагање и социјализација на децата со аутизам во Р. Македонија. Целиот проект, од самиот почеток се спроведува во целосна соработка и координација со членовите на МНЗА.

Овој проект опфаќа неколку фази и тоа:

  1. Првата фаза се одржа вогодина со ор­га­низација на мини ликовна ра­бо­ти­лн­и­ца за деца со аутизам. На овој настан беа при­сутни околу 10 деца со аутизам. Колку за споредба бројката на децата оттогаш до­се­га се зголеми за три и полпати.
  2. Како резултат од ликовната работилница цр­те­жите на децата се преточија во ори­ги­нал­ни новогодишни честитки, што всуш­ност претставуваше втора фаза од овој про­ект.
  3. Во третата фаза честитките се нудеа на фир­ми и поединци, а собраните средства се насочија за повеќе цели и тоа: но­во­го­диш­на забава во игротека со пригодна про­гра­ма за родители и деца, обезбедување на па­кетчиња со богат едукативен материјал и донација на средства за здружението МНЗА.
  4. Како последна или четврта фаза од овој про­ект е праќањето на членови од МНЗА на специјализирани едукативни посети во дру­ги држави за дообука и спе­ци­ја­ли­за­ци­ја за работа со деца со аутистичен спектар на нарушување.

 

On 22nd of December 2012 the Macedonian Scientific Society for Autism (MSSA) together with the Rotary Club Skopje - Cyril and Methodius organized a New Year party for children with autistic spectrum disorder. The party was held in the playground Astera in Skopje, Taftalidze, and lasted for about 2 hours. The party was attended by 34 children with autistic spectrum disorder together with their siblings. Because the majority of children were on gluten free diet, there were packets with extensive educational material and specialized toys for them and a convenient number of packets with similar content was provided for their siblings. As a part of the program was the inevitable Santa who, according to the scenario, appeared at one point of time and gave the packets to the children.

From obvious reasons, personal, technical and spatial, there was no opportunity for the media with photo and video cameras to be present at the celebration. It is also in the interest of fulfilling the parents’ desire for anonymity. But Rotary Club provided video and photo documentation already set available on online platforms ("Facebook" "Youtube" the website MSSA: www.mssa.org.mk). It should be noted that the Rotary Club Skopje - Cyril and Methodius conducts a project for aiding and socialization of children with autism in the Republic of Macedonia. The entire project, from the outset is conducted in full cooperation and coordination with the members of the MSSA.

This project includes several phases:

  1. The first phase took place in 2011 with the organization of mini art workshop for children with autism. The event was attended by about 10 children with autism. For comparison, the number of children from then until now increased by three and a half times.
  2. As a result of the children's art workshop, the childrens’ drawings were transformed into original New Year postcards, actually they represented the second phase of this project.
  3. Further, the postcards were offered to business companies and individuals, and the collected funds were directed for: New Year party for parents and children, providing packages with extensive educational material and donated funds for the association MSSA.
  4. As final or fourth stage of this project is sending members of MSSA to specialized educational visits to other countries for additional training and specialization in working with children with autistic spectrum disorder.

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Ана ПЕТКОВСКА

Ул. Моша Пијаде бр. 119, Куманово

Република Македонија

Е-пошта: ana.petkovska@defektologija.org

 

Corresponding Address:

Ana PETKOVSKA

Mosha Pijade Str. No.99, 1300 Kumanovo

Repubilc of Macedonia

e-mail: ana.petkovska@defektologija.org

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in