ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „СОВРЕ­МЕ­НИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“

 

Ирена НОВАЧЕСКА

 

Студент на постдипломски студии

Филозофски факултет

Институт за дефектологијa

 

ORGANIZATION OF INTERNATIONAL CONFERENCE: MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

 

Irena NOVACHESKA

 

Postgraduate student

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

 

 

Примено: 01.03.2013

Прифатено: 02.03.2013

UDK: 376-056.26/.36(497.771) (062) (049.3)

 

 

 

 

 

 

Recived: 01.03.2013

Accepted: 02.03.2013

 

Институтот за дефектологија при Фи­ло­зоф­ск­и­от­ факултет во Скопје, во 2013 година про­сла­вува јубилеј 20 години од за­поч­ну­ва­ње­то на студиите по дефектологија и по тој повод ја организира својата Четврта ме­ѓу­народна конференција на тема „Со­вре­ме­ни апекти на специјалната едукација и ре­ха­билитација“. Конференцијата ќе се одр­жи во периодот од 17-19 октомври 2013 го­ди­на, во Охрид, градот на УНЕСКО, познат и како балкански и европски Ерусалим. Од Кон­ференцијата ќе бидат публикувани збор­ник на резимеа и зборник на трудови (само од оние трудови кои ќе бидат пре­зен­ти­ра­ни). Едно лице може да се јави како ав­тор на најмногу еден труд, а коавтор на нај­мно­гу три труда. Резимеата треба да се дос­та­ват најдоцна до 31. 03. 2013 година, а це­ли­те трудови најдоцна до 31. 05. 2013 го­ди­на. Ре­зимеата и трудовите пристигнати по да­де­ната временска рамка нема да бидат раз­гле­дувани и прифатени во програмата на Kон­­ференцијата и во предвидените збор­ни­ци.

Трудовите ќе бидат поделени во пет ка­те­го­ри­и:

 

1.Рехабилитација:

-        превенција;

-        епидемиологија;

-        детекција и дијагностика;

-        функционална проценка и поддршка на семејството.

 

The Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy in Skopje, in 2013 year celebrates the anniversary “20 years from the beginning special education and rehabilitation studiesand in that occasion it is organizing the 4th International Conference with the main topic “Modern aspects of the special education and rehabilitation of persons with disabilities”. The Conference will be held from 17th until 19th of October in Ohrid, the city of UNESCO, also known as Balkan and European Jerusalem. A Book of abstracts and a Book of papers (only from the papers which will be presented) will be published from the Conference. One person can be an author of maximum one paper, and a co-author of maximum three papers. The deadline for submission of the abstracts is 31st of March, 2013 year and the deadline for submission of the whole paper is 31st of May, 2013 year. Abstracts and papers received after the deadline will not be considered and included in the Conference program and in the Book of abstracts and the Book of papers.

Papers will be divided into five categories:

 

1.Rehabilitation

-        prevention,

-        epidemiology,

-        detection and diagnostic,

-        functional assessment, support of the family.

 

 

 

2.Едукација:

-        специјално образование;

-        инклузивно образование;

-        асистивна технологија;

-        едукативни функционални проценки и

-        професионална ориентација и ос­по­со­бу­вање.

3.Квалитет на животот:

-        форми на живеење;

-        ментално здравје и стареење;

-        оспособување за живот и са­мо­зас­та­пу­ва­ње;

-        вработување и

-        правни и етички прашања.

4.Нарушувања во однесувањето:

-        социјална прифатеност на учениците со АДХД, социовоспитни и емо­цио­нал­ни проблеми;

-        обем, динамика и структура на прес­тап­ничкото однесување;

-        проценка на нарушувањето во од­не­су­ва­њето и

-        ресоцијализација и социјална ин­тег­ра­ци­ја на децата и младите со нарушено од­несување.

5.Друго.

 

Актуелноста на темата ќе придонесе за осо­вр­е­м­е­нување на системот на специјална еду­ка­ција ­и рехабилитација на лицата со по­пре­че­ност, како и размена на искуства, знаења и ста­во­ви, со што би се подобрил квалитетот на животот на овие лица и нивните се­меј­ства.

Сите информации поврзани со Кон­фе­рен­ци­ја­та, надоместоците и сместувањето се дос­тап­ни на веб-страницата: http://maser.fzf.ukim.edu.mk 

 

2.Education

-        special education,

-        inclusive education,

-        assistive technology,

-        educative functional assessments,

-        professional orientation and training.

3.Quality of life

-        forms of living,

-        mental health and aging,

-        training for life and self advocacy,

-        employment,

-        legal aspects and ethic considerations.

4.Behavioral disorders

-        social inclusion of pupils with ADHD, social-educational and emotional problems,

-        span, dynamics and structure of deviant behavior,

-        assessment of behavior disorders,

-        resocialization and social integration of children and youths with attitude disorders.

5.Other.

 

The relevance of the topic will contribute to the modernization of the system of special education and rehabilitation of persons with disabilities, as well as to the exchange of experiences, knowledge and attitudes, which would improve the quality of life for these individuals and their families.

All information related to accommodation and conference’s fees are available on the website: http://maser.fzf.ukim.edu.mk


Адреса за кореспонденција:
Ирена Новаческа
Втори август 5
7500 Прилеп, Р. Македонија
Е-пошта: irena_novaceska@yahoo.com
 
Corresponding Address:
Irena Novacheska
Vtori Avgust 5
7500 Prilep, R. Macedonia
E-mail: irena_novaceska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in