ДОСТИГНУВАЊE И ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (ПОП)

ВО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

Маркус ГЕБХАРД,

Сузан ШВАБ,

Матијас КРАМЕР,

Клицпера Барбара ГЕСТЕЈГЕР

 

Универзитет во Грац

Сектор за образование

Единица за посебно образование

 

ACHIEVEMENT AND INTEGRATION OF STUDENTS WITH AND WITHOUT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN)

IN THE FIFTH GRADE

 

Markus GEBHARDT,

Susanne SCHWAB,

Mathias KRAMMER,

Klicpera Barbara GASTEIGER

 

University of Graz

Department of Education

Special Education Unit

 

Примено: 05.02.2012

Прифатено: 28.05.2012

UDK: 376:37.091.212.7

 

 

 

Recived:05.02.2012

Accepted:28.05.2012

Original Article

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Во Штаерска 77.3% од сите ученици со по­себ­ни потреби се образовани во инклузивни учил­ници. Во моментот не е многу познато ни­ту за успехот на овие ученици во учи­лиш­та­та или нивниот престој во одделенијата. Ова ис­тражување испита 230 петто-од­де­лен­ци од кои 43 со и 187 ученици без посебни об­разов­ни потреби (ПОП). Многу е важно да се за­бе­ле­жи дека достапните податоци од ова ис­тра­жу­вање претставуваат прв бран на по­го­лемо лон­гитудинално истражување. Учи­лишниот ус­пех на учениците со ПОП беше рангиран за едно стандардно от­ста­пу­ва­ње подолу од ниво­то на учениците без ПОП. Сите ученици се по­чув­ствуваа емо­тив­но добро интегрирани во учи­лиштето, ме­ѓу­тоа, разликата во степенот на социјалната ин­теграција беше евидентна. Всуш­ност, уче­ни­ци­те со ПОП се изјаснија дека поретко се сло­жуваа добро со нивните соуче­ници,  за раз­лика од учениците без ПОП.

 

In Styria 77.3% of all students with special needs are educated in integrated classrooms. Currently, it is not known much either about the school performance nor the active class participation of these students.  This study examined 230 fifth grade students – 43 with and 187 students without special educational needs (SEN). Moreover, it is important to acknowledge that the available data for this study represents the first wave of larger longitudinal study. The school performance of the students with SEN ranged one standard deviation below the level of the students without SEN. All students felt emotionally well integrated in the school settings, but the differences in the degree of social integration were evident. In fact, the students with SEN mentioned that they got along well with their classmates less frequently than the students without SEN.

 

 

 

Citation: Gebhardt M, Schwab S, Krammer M, Gasteiger BK. Achievement and Integration of Students with and without Special Educational Needs (Sen) in The Fifth Grade. J Spec Educ Rehab 2012; 13(3-4):7-19. doi: 10.2478/v10215-011-0022-6

   

 

   

Клучни зборови: посебни потреби, училиш­тен успех, интеграција.

 

Keywords: Special Needs, School Performance, Integration

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Маркус ГЕБХАРД

Merangasse 70 II, 8010 Грац, Австрија

E-пошта: markus.gebhardt@uni-graz.at

 

Corresponding address:

Markus GEBHARDT

Merangasse 70 II, 8010 Грац, Австрија

E-mail: markus.gebhardt@uni-graz.at

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in