ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Нели ВАСИЛЕВА

 

Универзитет „Св. Климент Охридски“,

Софија, Бугарија

 

DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM

 

Neli VASILEVA

 

University "St. Kliment Ohridsky"

Sofia, Bulgaria

 

Примено: 03.06.2012

Прифатено: 08.08.2012

UDK: 616.89:159.943-053.2

 

 

 

Recived: 03.06.2012

Accepted: 08.08.2012

Review article

 

 

 

Апстракт

 

Abstract

 

 

 

Трудот открива невообичаено испитувани ас­­пек­­ти кои се однесуваат на специфичниот мо­то­­­рен развој кај децата со аутистичен спектар на нарушувања и проблемите по­вр­зани со нив­на­та дијагноза и терапија. Опи­шана е ана­ли­тич­ка теорија на аутистичен спектар на на­ру­шу­ва­ња, којашто го по­врзува ау­тиз­мот со на­ру­шу­вања од ос­нов­но­то ниво на ефек­тивната би­хејвиорална ре­гу­ла­ција. Трудот вклу­чува кла­сификација на групи­­те деца аутис­ти, од кои секое де­мон­стри­ра спе­ци­фич­ни моторни дис­функции. По­натаму, трудот ги ана­лизира и пре­по­ра­чу­ва методолошки прис­та­пи кон мо­тор­ната те­ра­пи­ја, со цел да се раз­ви­јат раз­лич­ни мо­тор­ни вештини.

 

The paper reveals uncommonly examined aspects concerning the specifics of the motor de­velopment in the children with autistic spectrum disorders and the problems regarding their diagnostics and the­ra­py. An analytical theory of the autistic disorders is des­cribed, connecting autism with disorders in the ba­sic levels of affective behavioral regulation. The re­port in­cludes a classification of the groups of autis­tic children, each of which demonstrates spe­ci­fic motor dysfunctions. Furthermore, the paper ana­ly­zes and recommends methodo­lo­gi­cal approaches to motor therapy which will help improve the de­ve­lop­ment of different motor skills.

 

 

 

Citation: Vaslieva N. Diagnosis and Therapy of Motor Disturbances in Children with Autism. J Spec Educ Rehab 2012; 13(3-4):55-68. doi: 10.2478/v10215-011-0025-3

   

 

   

Клучни зборови: деца со аутизам, групи со дет­ски аутизам, моторно нарушување, дија­гнос­тички критериуми, упатства за терапии.

 

Key words: children with autism, groups of childhood autism, motor disturbances, diagnostic criteria, therapy guidelines.

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Нели ВАСИЛЕВА

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија

2 Prof. Aleksander Foll Str., Студентски град

1700 Софија, Бугарија

Е-пошта: vasnel@abv.bg

 

Corespondent address:

Neli VASILEVA

Sofia University St. Kliment Ohridsky,

2 Prof. Aleksander Foll Str., Studentsky grad

1700 Sofia, Bulgaria

E-mail: vasnel@abv.bg

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in