ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИМ­ПЛЕ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА­ТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ЗАСНОВАНА НА ВИДЕО­ЗАПИСИ ОД ПАКЕТОТ ТРЕТМАНИ СО САМОМОДЕЛИРАЊЕ, СО ЦЕЛ ДА СЕ НА­МАЛИ СТЕРЕОТИПНОТО ОД­НЕ­СУ­ВА­ЊЕ НА ПЛУКАЊЕ КАЈ ЕДНА МЛАДА ДЕ­ВОЈ­КА СО АУТИЗАМ

 

Синди НЕЛСОН-ХЕД,

Дорис АДАМС ХИЛ,

Маргарет ФЛОРЕС

 

Обурн универзитет, Одделение за специјална едукација, рехабилитација и со­ве­ту­вање

Обурн, Алабама, САД

 

CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM

 

 

Cindy NELSON-HEAD,

Doris ADAMS HILL,

Margaret FLORES

 

Auburn University, Department of Special Education Rehabilitation and Counseling

Auburn, Alabama, USA

 

Примено: 17.05.2012

Прифатено: 24.06.2012

UDK: 159.943.7: 616.89-055.25

 

 

 

Recived: 17.05.2012

Accepted: 24.06.2012

Best Practice Article

Апстракт

 

Abstract

 

 

 

Целта на ова истражување беше да се испита ко­ристењето на интервенцијата со ви­део­сним­ки преку самомоделирање, со цел да се на­мали навиката на плукање кај една уче­нич­ка со аутизам од предучилишна возраст за време на програмата на продолжена школ­ска година. Беше користен A-Б-A-Б ди­зајн со цел да се демонстрира функционална врс­ка помеѓу интервенцијата со ви­део­сним­ки од самомоделирање и намалувањето на на­виката на плукање. Резултатите покажаа де­ка навиката на плукање се намалува како ре­зултат на интервенцијата со ви­део­сни­ма­ње. Импликациите од овие резултати ќе би­дат истражувани.

 

The purpose of this study was to investigate the use of a video story-based intervention with self-modeling to decrease spitting behavior in a female pre-school student with autism during an extended school year ser­vices program. An A-B-A-B design was used to demonstrate a functional relation between a video story-based intervention with self-modeling and decreased spitting be­havior. The results showed that spitting behavior de­crea­sed as a result of the video-based in­ter­vention package. The implications of these re­sults will be explored.

 

 

 

Citation:Nelson-Head C, Adams Hill D, Flores M. Case Study on the Implementation of a Video Story-Based Interventi¬on with Self-Modeling Treatment Package to Reduce Stereotypical Spitting Behavior in a Young Girl with Autism. J Spec Educ Rehab 2012; 13(3-4):85-98. doi: 10.2478/v10215-011-0027-1

   

 

   

Клучни зборови: аутизам, однесување, дизајн за еден субјект, интервенции засновани врз приказни, видеомоделирање

 

Keywords: autism, behavior, single-subject design, story-based interventions, video modeling

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Дорис АДАМС ХИЛ

Обурн универзитет, Одделение за специјална едукација, рехабилитација и советување

Обурн, Алабама,

САД 36849

Е-пошта: hilldol@auburn.edu

 

Corresponding Author:

Doris ADAMS HILL,

Auburn University, Department of Special Education Rehabilitation and Counseling

Auburn, Alabama

USA 36849

E-mail: hilldol@auburn.edu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in