Assuming children is required, the following results were found.

CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT abstract
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1797-medical-views-abstract
FIRST GROUP HOME IN THE COMMUNITY FOR PEOPLE WITH INTELECTUAL DISABILITY
вести-информации news and information ПРВ ГРУПЕН ДОМ ВО ЗАЕДНИЦА ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија FIRST GROUP HOME IN THE COMMUNITY FOR PEOPLE WITH INTELECTUAL DISABILITY Olivera RASHIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1814-first-group-home-in-the-community-for-people-with-intelectual-disability
PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY ABSTRACT
ДРАМСКАТА АКТИВНОСТ КАЈ АДОЛЕС­ЦЕНТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY Suzana KRAJNC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1830-physical-disability-and-drama-activity
PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS abstract
ЛИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ГЛУВИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКА Катедра за психологија, Педагошки универзитет, Краков, Полска Катарцина Брдеј Специјално училиште и терепевтски центар за глуви, Краков, Полска PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS Joanna...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1838-personal-identity-in-deaf-adolescents
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD Irena DUMA VASOVSKA MarinaDAVCHEVA-CHAKAR Gabriela KOPACHEVA-BARSOVA Clinic of Ear, Nose and Throat Medical faculty-Skopje
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1849-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood-irena-duma-vasovska-marinadavcheva-chakar-gabriela-kopacheva-barsova-clinic-of-ear-nose-and-throat-medical-faculty-skopje
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS abstract
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS Goran AJDINSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1871-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools-abstract
CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА СО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1879-conditions-of-people-with-disabilities-employment-in-the-republic-of-macedonia
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1913-case-report-of-a-mentally-retarded-child-abstract
TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION
ВИДОВИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет - Скопје TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION Natasha ANGELOSKA-GALEVSKA Faculty of Philosophy-Skopje Вовед Introduction Научните истражувања во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1926-type-of-scientific-researches-in-special-education
WISE MORALS FOR GOOD LIVING
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот" , составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1944-wise-morals-for-good-living
EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY
НАУЧНО СТРУЧНА ПОСЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “LA SAPIENZA” ВО РИМ-ИТАЛИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет-Скопје Институт за дефектологија EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/219-2005/2005-3-4-news/1945-education-professional-visit-of-the-university-la-sapienza-in-rome-italy
CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СОСТОЈБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАСОКИ ВО РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1962-condition-organization-and-directions-in-solving-the-problem-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
AN OPEN AND BRAVE HEART
ОТВОРЕНО И ХРАБРО СРЦЕ Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија Скопје, Македонија AN OPEN AND BRAVE HEART Kiril TEMKOV Faculty of Philosophy Institute of Philosophy Skopje, Macedonia Од многуте сили кај човекот, срцето е најголема...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/225-2005/2005-1-2-reviews/1970-an-open-and-brave-heart
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1972-support-for-people-with-disabilities
FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER”
ПРВ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО СУРДОЛОГИЈА - „ ДА ЈА ПОБЕДИМЕ ТИШИНАТА ЗАЕДНО “ FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER” Александра КАРОВСКА Филозофски...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1977-first-congress-with-an-international-participation-for-the-surdology-students-let-us-overcome-the-quietness-together
FUNDAMENTAL ASPECTS AND FIRST RESULTS OF THE CLINICAL APPLICATION OF COMBINED ELECTRIC AND ACOUSTIC STIMULATION OF THE AUDITORY SYSTEM
ФУНДАМЕНТАЛНИ АСПЕКТИ И ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД КЛИНИЧКА ПРИМЕНА НА КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРО И АКУСТИЧНА СТИМУЛАЦИЈА НА АУДИТИВЕН СИСТЕМ Јан КИЕФЕР 1 Јохан ТИЛАЈН 2 Кристоф фон ИЛБЕРГ 1 Томас ФЕНИГДОРФ 1 Екхард СТИРЦЕБЕХЕР 1 Рајнер КЛИНКЕ 2 Волфганг ГШТЕТНЕР 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1994-fundamental-aspects-and-first-results-of-the-clinical-application-of-combined-electric-and-acoustic-stimulation-of-the-auditory-system
PEER INTERACTION IN CLASSES WHICH USE THE CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION abstract
ВРСНИЧКИ ИНТЕРАКЦИИ ВО ПАРАЛЕЛКИ СО ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Виолета АРНАУДОВА 1 Татјана ТАКАШМАНОВА-СОКОЛОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Филозофски факултет Институт за психологија 1 Институт за дефектологија 2 PEER INTERACTION INCLASSES...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1995-peer-interaction-in-classes-which-use-the-concept-of-inclusive-education-abstract

Results 1 - 20 of 729

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in