Assuming development is required, the following results were found.

THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS
ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИН ФОР МА ТИВ Н А СТ УД ИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕ СИМ БОЛ ИЧКА НУМЕРИЧКА МА ГНИ ТУ ДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРО ТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА Анелис СЕУЛЕМАНС 1 Том ЛОЈС 2 Карел ХОПЕНБРОУВЕРС 3 Анеми ДЕСУТЕ 4 1 Оддел за експериментална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2763-to-be-or-not-to-be-an-informative-non-symbolic-numerical-magnitude-processing-study-about-small-versus-large-numbers-in-infants
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
Authors instructions
Word PDF Authors instructions The Journal of Special Education and Rehabilita­tion . (JSER) ( ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilita­tion of the Faculty of Philoso­phy in Skopje, Macedonian...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authors-instructions
TEXTBOOKS FOR INITIAL READING AND WRITING FOR STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY INCLUDED IN INCLUSIVE EDUCATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВКЛУЧЕНИ ВО ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Славица ТОДОРОВА ПОУ „Иднина“ Скопје, Република Македонија TEXTBOOKS FOR INITIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/303-2016/2016-3-4-theses/2979-textbooks-for-initial-reading-and-writing-for-students-with-mild-intellectual-disability-included-in-inclusive-education
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 1-2, 2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 1-2, 2017
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/305-2017/2017-1-2-info/2993-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-18-issue-1-2-2017
THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Аленка ФИДЛЕР 1 Мајда ШМИДТ 2 1 Факултет за уметност УМ, Марибор, Словенија 2 Педагошки...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3031-the-factors-of-occupational-choice-of-persons-with-chronic-spinal-cord-injury-in-the-republic-of-slovenia
REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS
ОСЕТЛИВОСТ НА ПОТКРЕПУВАЊЕ КАЈ РЕЦИДИВИСТИ И НАСИЛНИ ПРЕСТАПНИЦИ Зоран КИТКАЊ1 Катерина НАУМОВА2 REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS Zoran KITKANJ1 Katerina NAUMOVA2 ВОВЕД Поврзаноста меѓу особините на личноста и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3082-reinforcement-sensitivity-in-reoffenders-and-violent-offenders
ASSESSMENT AND REHABILITATION OF FUNCTIONAL VISION IN LOW VISION CHILDREN abstract
span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1888-assessment-and-rehabilitation-of-functional-vision-in-low-vision-children-abstract
EARLY TREATMENT OF CHILDREN WHIT INTRACRANIAL HEMORRHAGES IN THE ADVISORY INSTITUTION FOR DEVELOPMENT IN BITOLA
Лилјана НАУМОВСКА, Марика СОТИРОВСКА-СИРВИНИ, Вангел ТОДОРОВ, Олгица НИКОЛОВСКА Ран третман на деца со интракранијално крвавење во советувалиштата за развој Во периодот од 1985-1995 година во Советовалиштето за развој во Битола, се третирани 38 деца со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2182-2009-08-11-19-14-04
DEVELOPMENTAL DISHARMONY OF PSYCHOTIC TYPE OVERVIEW FROM A NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT
Драгослав КОПАЧЕВ, Владимир ТРАЈКОВСКИ, Горан АЈДИНСКИ Развојна дисхармонија од психотичен тип согледана од Невропсихолошки аспект Вовед Развојната дисхармонија, ако ја дефинираме како невропсихолошки проблем, претставува растроено однесување на детето...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2228-2009-08-13-18-30-52
ACTING OF THE MEDICAL GENETIC ADVISORY CENTER IN THE EARLY DETECTION AND PREVENTION OF PERSONS WITH PSHYCHOPHYSICAL DISORDERS IN THEIR DEVELOPMENT
Мирјана ЌАЕВА-ПЕЈКОВСКА, Боро АПОСТОЛОСКИ Димитар ЕФИНСКИ, Снежана НИКОЛОВА УЛОГАТА НА МЕДИКО-ГЕНЕТСКОТО СОВЕТУВАЛИШТЕ СО ЦИТОГЕНЕТСКАТА ЛАБОРАТОРИЈА ВО РАНАТА ДЕТЕКЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ Вовед Генетското...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2338-2009-08-22-14-06-58
THERAPEUTIC PROCEDURES OF CHILDREN WITH DISHARMONIOUS DEVELOPMENT AT THE EARLY SCHOOL PERIOD IN CONDITIONS OF DAY CARE HOSPITAL
Драгослав КОПАЧЕВ, Петар НАСТОВ ТЕРАПИСКИ ПОСТАПКИ КАЈ ДЕЦА СО ЗАБАВЕН И ДИСХАРМОНИЧЕН РАЗВОЈ ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ ВО УСЛОВИ НА ДНЕВНА БОЛНИЦА Додека при нормалниот развој на децата констатираме прогресивна и хармонична кореспондентност во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2497-2009-08-25-11-53-53
MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL RETARDATION AND THEIR INFLUENCE ON PSYCHOMOTOR ORGANIZATION
МУЛТИПНИТЕ ОШТЕТУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА СО УМЕРЕНА И ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА НИВОТО НА ПСИХОМОТОРНАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ Тања МИШОВСКА-СТОЈКОВСКА ЈУ Специјален завод Демир Капија MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1870-multiple-disorders-in-people-with-mild-and-hard-mental-retardation-and-their-influence-on-psychomotor-organization-abstract
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 , Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1930-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia
A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD
Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА Софија М . АРНАУДОВА Филозофски факултет Институт за социјална работа...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1942-a-school-to-match-any-child
REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1986-realization-of-integration-of-children-with-special-needs-education-in-the-republic-of-macedonia

Results 281 - 300 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in