ПРИМЕНА НА МЕТОДИ ЗА УЧEЊЕ ПОМОГНАТО ОД СОУЧЕНИЦИ ВО УЧИЛИШНИОТ СЕКТОР ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО НОВ ЗЕЛАНД

 

CONSIDERING PEER ASSISTED LEARNING METHODS IN NEW ZEALAND’S SPECIAL NEEDS EDUCATION SECTOR

 

Дона ИЈЕР

 

Open Polytechnic

Велингтон, Нов Зеланд

 

 

Donna IYER

 

Open Polytechnic

Wellington, New Zealand

 

 

Примено:29.06.2011

Прифатено:24.07.2011

UDK: 364-787.7-056.26-053.26-053.2(931)

          

 

 

 

Recived: 29.06.2011

Accepted: 24.07.2011

Review article

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Поради намалувањето на финансиското тро­ше­ње во јавниот сектор, кое се пренесе и на уче­ни­ците со посебни потреби, секторот за ран развој на децата и јавниот училишен сис­тем во Нов Зеланд се под голем фи­нан­сис­ки притисок. Насекаде во светот, ме­то­дите на под­учување од страна на соученици, се по­ка­жа­ле како економични инструменти со до­ка­жан резултат во подобрување на еду­ка­тив­ни­те и социјалните способности кај де­ца­та со преч­ки во развојот. Во Нов Зеланд, овие ме­то­ди на подучување се прифаќаат  ре­лативно бав­но. Целта на овој труд е да пред­ложи ме­то­ди на подучување од страна на соученици кои може да се земат пред­вид и да се при­ме­нат од страна на секторот за ран развој на де­цата во Нов Зеланд, со цел да се даде под­дрш­ка на децата со пречка во раз­војот. Преку пре­глед на меѓународната ли­тература, како реал­ни опции се јавуваат ту­торството од стра­на на соученици, како и ме­тодите на ту­тор­ство низ старосни гра­ни­ци. Согледано е дека подучувањето од стра­на на соученици како метод може да ги на­до­полни кон­вен­цио­нал­ните методи на поду­чу­вање.

 

 

 

With the cuts to the public spending in the education sector extending to even students with special needs, the early childhood education sector and the public school system in New Zealand are under significant financial pressure. Elsewhere in the world, peer assisted learning methods have been identified as cost effective instruments with proven efficacy in improving the educational and social outcomes of children with disabilities. In New Zealand, peer assisted learning methods have been relatively slow on the uptake. The aim of this paper is to suggest peer assisted learning methods that can be potentially considered and utilised by the New Zealand’s early childhood education sector to support students with special needs. Based on a review of the international literature, peer tutoring and cross-age tutoring methods appear viable options. It is observed that peer assisted learning methods can complement conventional teaching methods.

Citation:Iyer D. Considering Peer Assisted Learning Methods in New Zealand’s Special Needs Education Sector. J Spec Educ Rehab 2011; 12(3-4):91-101. doi: 10.2478/v10215-011-0014-6

   

 

   

Клучни зборови: учење потпомогнато од соученик, зона на проксимален развој, интерсубјективност, Нов Зеланд

 

Key words: peer assisted learning, special needs, zone of proximal development, inter-subjectivity, New Zealand.

 

Адреса за кореспондеција:

Дона ИЈЕР

PO Box 5727, Lambton Quay,

Велингтон 6145, Нов Зеланд.

Е-пошта: iyerd@ymail.com

 

Corresponding Address:

Donna IYER

PO Box 5727, Lambton Quay,

Wellington 6145, New Zealand.

Email: iyerd@ymail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in