ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРЕКУ ПСИХО-СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Амелија ФАРНЕСЕ1,
Вивијана ЛАНГЕР2

 

дипломиран психолог,
Универзитет „Сапиенца“ во Рим1,
Универзитет  „Сапиенца“ во Рим2,
Оддел за клиничка психологија на факултетот за психологија

 

THE DE-INSTITUTIONALIZATION OF PSYCHIATRIC PATIENTS THROUGH PSYCO- SOCIAL REHABILITATION

 

 

Amelia FARNESE1,
Viviana LANGHER2

 

graduate in Psychology
at Rome University “Sapienza” 1,
professor at the at “Sapienza” University2,
Department of Clinical Psychology
at Faculty of Psychology

 

Примено: 15. 12. 2009
Прифатено: 29. 01. 2010
UDK: 364.622-53:616.89

 

 

Received: 15. 12. 2009
Accepted: 29. 01. 2010
Best practice article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Започнувајќи од внимателни историски истражувања на деинституционализацијата на психијатриските болници во Европа, презентираниот труд своето внимание го фокусира на италијанската територија, подетално на законот бр. 180 од 1978 година, од психијатриската реформа, кој доведе до затворање на менталните институции, како и создавање на нови, комплетно заменски институции, Одделот за ментално здравје, кој има за цел да се грижи за психијатриските пациенти во нивниот животен контекст.  Терапијата веќе не е организирана како „решение-оздравување“ туку подобро, како комплексен ентитет – дневен и елементарен – на индиректни и мултидисциплинарни стратегии насочени кон социјално рехабилитирање на пациентите заболени од психички растројства.  Во тој однос, институционалните структури за надворешните пациенти, полустанбените структури и станбените структури со преземањето
на одговорноста за пациентот за време на психолошките  и  фармаколошките  терапии, се вклучуваат во полето на заштитната работа и помагањето на семејствата на пациентите. Трудот детално ќе ги опише активностите на надворешните пациенти и полустанбените активности воспоставени од Одделот за ментално здравје во италијански град со над еден милион жители. Во некои случаи ќе бидат предложени алтернативни претпоставки за интервенција, во корелација со оние кои веќе постојат.

 

Beginning with the careful historical examination of the de-institutionalization of psychiatric hospitals in Europe, this work focuses its attention on the Italian territory and Law 180 of 1978 on psychiatric reform, which has led to the closure of mental institutions and the creation of replacement institutions such as the Mental Health Departments that are present throughout the Italian territory for every certain number of inhabitants. Mental Health Departments have the goal of caring for psychiatric patients within their context of life. Therapy is not organized anymore as a “solution-cure,” but rather as a complex entity – while also daily and elementary – of indirect and multidisciplinary strategies geared toward socially rehabilitating the patient affected by psychic disturbances. In this regard, out-patient institutional structures, semi-residential structures, and residential structures with the objecttives of being responsible for the patient during his or her psychological and pharmacological therapies,  insertion  in  a  protected  work  field, and in helping the patients’ families. In particular, this article will describe the out-patient activities and semi-residential activities put into action by a mental health department in an Italian city with the population of over a million people. In some cases, alternative hypotheses for intervention will be proposed in lieu of those already existent.

 

 

 

 

Citation:Farnese A, Langher V. The De-Institutionalization of Psychiatric Patients Through Psyco- Social Rehabilitation. J Spec Educ Rehab 2010; 11(1-2):87-102.

   

 

   

Клучни зборови: деинституционализација, Оддел за ментално здравје, психо-социјална рехабилитација.

 

Key words:De-institutionalization, Department of Mental Health, Rehabilitation Psycho-social

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Corresponding Address:

Амелија ФАРНЕСЕ

 

Amelia FARNESE

улица Рим, бр. 352,
Помиглиано Д’Арко
(Наполи), 80038, Италија
email: ameliafarnese@libero.it

 

Roma street, n. 352,
Pomigliano D’Arco
(Napoli), 80038, Italy
e-mail: ameliafarnese@libero.it

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in