АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ

 

Зора ЈАЧОВА1
Александра КАРОВСКА2

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија 1
Последипломец на
Институтот за дефектологија 2

 

ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT

 

Zora JACHOVA1
Aleksandra KAROVSKA2

 

Faculty of Philosophy - Institute for Special Education and Rehabilitation 1
Postgraduate student on the Institute for Special Education and Rehabilitation 2

 

Примено 08-02-2009
Прифатено 16-03-2009
UDK: 376.353-053.5

 

 

Received 08-02-2009
Accepted 16-03-2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

Воспитно-образовниот систем во Македонија неминовно се насочува кон современите европски стандарди и модели на инклузивна едукација. Тоа се прави преку иницирање и применување иновации во самото образование.
Инклузијата на децата со оштетен слух не е поврзана само со нивно сместување во училиштата. Во едно инклузивно училиште квалитетно образование може да се обезбеди само во образовна средина која е пријателски расположена кон децата и процесот на учење и каде што различноста е прифатена и препознаена како процес на збогатување на сите вклучени индивидуи. Треба да бидат акцентирани социјалните аспекти на процесот на учење. Ова вклучува дијалог меѓу наставниците и другите наставници, наставниците и директорите на училиштата, меѓу наставниците и децата со оштетен слух и дијалог со родителите. Наставниците треба да бидат чувствителни за потребите и интересите на децата и треба да спроведуваат флексибилно менаџирање на училницата.

 

Клучни зборовидеца со оштетен слух, инклузивно училиште, наставници во инклузивните училишта.

 

 

 

The educational system in Macedonia is directed towards the modern European standards and models of inclusive education. This is done by initiation and implementation of the innovations in the education.
The inclusion of the children with impaired hearing is not connected only with their placement in the schools. In an inclusive school, quality education can be assured only in educational surrounding that is friendly towards the children and the learning process, where the difference is accepted and acknowledged as process for enrichment of all the persons involved. The social aspects of the learning process should be accentuated. This includes a dialogue between the teacher and the other teachers, the teacher and head masters of the schools, between the teacher and the children with impaired hearing and a dialogue with the parents. The teachers should take in consideration the children’s needs and interests and they should be able to conduct a flexible management of the classroom.

 

 

 

Key wordschildren with impaired 
hearing, inclusive school, inclusive school
 teachers.

 

Citation:Jachova Z, Karovska A. Analyses of the Teacher-Pupil Interaction Within the Inclusive Classroom-Case Study of a Child With a Cochlear Implant. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):7-22.

   

 

   

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Зора ЈАЧОВА

 

Zora JACHOVA

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков“ бб,
1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail: zorajacova@hotmail.com

 

“St Cyril and Methodius” University,
Faculty of Philosophy
Institute for Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
e-mail: zorajacova@hotmail.com

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in