ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 

Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ

 

Центар за едукација и рехабилитација на
фи­зички хендикепирани деца и младинци
Камник, Словенија

 

 

REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME

 

Suzana KRANJC JOLDIKJ

 

Centre for Education and Rehabilitation of Physically Handicapped Children and Adolescents Kamnik, Slovenia

 

Резиме

 

Abstract

Заводот за оспособување на деца и младинци со физичка попреченост, Камник (понатаму во тек­с­тот ЗУИМ) изведува верификувана или одо­­­брена од државата практична програма за рехабилитација. Програмата е наменета на сите млади луѓе кои завршиле основно образование, но не  можат да го продолжат редовното шко­лу­­вање по програмите за средно образование. Програмата содржи неколку еквивалентни де­ло­ви: образование, практична работа, обука за работа, здравство, терапевтски, психолошки и други активности. За секој почетник во првиот месец на образованието, членовите на опера­тив­­ниот тим креираат индивидуализирана прог­ра­ма која вклучува индивидуализирана учи­лиш­­на работа, индивидуализирана програма за обука и други експертски активности. Програ­ма­та може да трае максимум 6 години, меѓутоа мо­же да заврши порано, кога оперативниот тим ќе смета дека обуката не е веќе потребна. На­пре­докот на еден млад човек е најважната ра­бо­та, па ако нема напредок, обуката се прекинува. Обуката на младите луѓе во практичната про­гра­ма за рехабилитација е само почеток. Земја­та ќе треба да размислува за социјалните прет­при­јатија кои ги има низ целиот свет, на при­мер во скандинавските земји и во САД.

 

Centre for Education and Rehabilitation of Physi­cally Handicapped Children and Adolescents Kamnik (Zavod za usposabljanje invalidne mlad­ine Kamnik; hereinafter: ZUIM) perform verified or state-ap­proved programme the Rehabilitation practical pro­gramme. The programme is intended for all those young people, who have completed primary school education, but cannot continue regular schooling in secondary school pro­grammes. The programme con­sists of several equivalent parts: education, practical work, train­ing work, health, therapeutic, psychologi­cal, and other activities. For every beginner in the first month of education members of the operative team create an individualized programme, which in­cludes individualized school work, individualized training programme, and other expert activities. The programme can last for 6 years maximum, it can however be completed earlier, when the op­erative team feels the training is no longer neces­sary. Pro­gress of a young person is what matters the most, and if there is no progress, the training is brought to an end. Training of young people in the Rehabilitation practical programme is only the be­ginning. The country will have to start considering social enter­prises, which are found elsewhere in the world, for example in Scandinavian countries and in the USA.

 

 

 

Citation:Kranjc Joldikj S. Rehabilitation Practical Programme. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):47-52.

   

 

   

Клучни зборови практична програма за реха­би­­ли­та­ција, деца и мадинци со оштетувања на мо­то­­ри­ка­та и со хронични болести, индиви­дуа­лизирана про­­грама

 

Key words: Rehabilitation practical programme, children and young people with mobility impair­ments and with chronic illnesses, individualized programme.

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ

 

Suzana KRANJC JOLDIKJ

Шешќе 78/а 
3312 Преболд, Словенија
Е-mail: suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Šešče 78/a
3312 Prebold, Slovenia
Е-mail: suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in