ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ

               

 

Весна ЛАЗАРОВСКА
Живка ДИМИТРОВСКА

 

Клинички Центар-Скопје
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас

 

A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM

 

Vesna LAZAROVSKA
Zhivka DIMITROVSKA

 

Clinical Center, Skopje
An Institute for rehabilitation of hearing, speech and sound

 

 

 

Резиме

 

Summary

Аутизмот е најчест од групата на патолошки состојби, наречени "первазивни развојни нарушувања# (ПРН). Тој афектира три круцијални подрачја од развојот: вербалната и невербалната комуникација, социјалната интеракција и креативната или имагинативната игра. Ги погодува сите раси, етникуми и социоекономски подрачја.
Првите знаци на аутизам вообичаено се забележуваат до третата година од развојот. Аутизмот 3 до 4 пати почесто ги погодува машките отколку женските деца и со различен степен на интелигенција.
Околу 75% се со ниска интелигенција додека 10% може да демонстрираат висока интелигенција во специфични области како математика.
Иако причините за говорните и јазичните проблеми во аутизмот се непознати, повеќето експерти веруваат дека тешкотиите се предизвикани со различни состојби што се случуваат во пренаталниот, перинаталниот и постнаталниот период, погодувајќи го развојот на мозокот.

 

The autism is the most common out from the group of pathological conditions called pervasive developmental disorders (PDD). It affects three crucial parts of development: verbal and nonverbal communication, social interaction, and the creative, or the imaginative game. It affects all the races, ethnicities and socio-economic spheres.
The first signs of autism are 80% usually noticeable by the third year of the child’s development. The autism affects boys three to four times more than it does to girls with an equal level of intelligence.
Around 75% are of low level of intelligence, whereas 10% of them can demonstrate high level of intelligence in specific areas, such as mathematics.
Even if the reasons for speaking and language problems in autism are not known, most of the experts believe that the difficulties are caused by different conditions, present in the prenatal, natal, and the postnatal time period affecting the brain development.

 

 

 

Citation:Lazarovska V, Dimitrovska Zh. A Presentation of a Case of a Child Suffering From Autism. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):69-73.

   

 

   

Клучни зборови: аутизам, вербална комуникација, третман и импресивен и експресивен говор.

 

Key words: autism, verbal communication, treatment, and impressive and expressive speech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Весна ЛАЗАРОВСКА

 

Vesna LAZAROVSKA

Клинички Центар-Скопје
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас
1000 Скопје, Република Македонија
vesnalazarovska@yahoo.com

 

Clinical Center-Skopje
An Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice
1000 Skopje, Republic of Macedonia
vesnalazarovska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in