НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ

 

Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

Скопје, Македонија

 

 

INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM

 

Vladimir E. TRAJKOVSKI

 

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Уште нема специфични лекови во третманот на аутизмот. Голем број методологии биле искористени во евалуацијата на безбедноста и ефикасноста на фармаколошките третмани кај децата и возрасните со аутизам. Во студиите се особено значајни два параметра, а тоа се постоење "слепи" и контролни групи. Студиите со највисок квалитет ги користат двете-"слепа" и контролна процедура подеднакво. Тие треба да бидат изведени во повеќе места и да содржат голем број субјекти.
Истражувањата што ги проценуваат лековите, предложени во третманот на аутизмот, постојано се во пораст. Забележливо е забрзано истакнување на потребата од тестирање на лековите и подобра информација за третманите, која треба да биде побрзо достапна отколку во минатото. Во овој труд ќе бидат дискутирани следните видови лекови и видови терапии: можни идни третмани со лекови-како што се окситоцин, тетрахидробиоптерин и ампакините, хормонска терапија, антигабична терапија, витаминските терапии, диметилглицинот, алфа липоичната киселина и терапиите со диета.

 

There is no specifically marked medicine for the treatment of autism. A number of approaches have been used in evaluating the safety and efficiency of pharmacological treatments of both children and adults with autism. Two study parameters are particularly important, the presence of “blind” and control groups. The highest quality studies utilize equally “blind” and control procedures as well. They have to be performed at multiple sites with a large number of subjects.
Research evaluating medicine proposed for treatment of autism, is on the increase. There is accelerated emphasis on medicine testing and better information on treatments should be more available than in the past. In this article, the following classes of medicine and therapies will be discussed: possible future medicine treatments - such as oxytocin, tetrahydrobiopterin and ampakines, hormone therapies, anti-yeast therapies, vitamin therapies, dimethylglycine, alpha lipoic acid and diet therapies.

 

 

 

Citation:Trajkovski EV. The News in Therapy of Autism. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):43-56.

   

 

   

Клучни зборови: аутизам, терапија, студии.

 

Key words: autism, therapy, studies.   

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ

 

Vladimir E. TRAJKOVSKI

Универзитет Св. Кирил и Методиј
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, РМ vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

University St. Cyril and Methodius
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb, 1000 Skopje, RM
vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in