ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

 

Моника РАЈЧЕНБЕРГ

 

Оддел за образование и специјална
едукација, Универзитет Готенбург

 

THE REPRESENTATIONS OF TYPE OF DISABILITY, ETHNICITY AND AGE AND HOW THESE ARE ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN TEXTBOOKS

 

Monica REICHENBERG

 

Department of Education and Special Education,
University of Gothenburg

 

Примено: 11.6.2017
Прифатено: 31.7.2017

 

 

Recived: 11.06.2017
Accepted: 31.07.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Учебниците се од големо значење за инклузивното образование. Го истражував начинот на кој се претставени лицата со попреченост низ 30 различни учебници по историја, религија, граѓанско општество и биологија.
Цел: Целта на ова истражување е да се открие дали учебниците ги претставуваат различните видови попречености според возраста, етникумот и учеството во заедницата. Ова истражување го согледува прашањето: Дали учебниците ги претставуваат различните видови попречености, возраста и етникумот според нивното учество во заедницата? Во однос на терминот учество во заедницата, го разгледувам начинот на кој учебниците ги претставуваат лицата со попречености во однос на (а) секојдневни активности надвор од институциите. Вклученоста во одредени активности како спорт, вработување, гласање, протестирање, поминувајќи го времето со семејството или пријателите или (б) гледајќи ги само во активности вклучени во институции.
Методи: Истражував три хипотези во однос на претставувањето на видот на попреченоста, етникумот и возраста и како овие фактори се поврзани со учеството во заедницата. Добиените податоци ги анализирав, користејќи комбинација на квалитативно кодирање на содржината, како и квалитативно компаративна анализа (ККА).
Резултати: Иако во најголем број од учебниците се спомнува терминот попреченост, лицата со попреченост, сепак, во најголем дел од случаевите остануваат невидливи, и само во помалку од половина од истражуваните учебници, лицата со попреченост се претставени како активни учесници во заедницата.
Заклучоци: Прво, демонстрирам дека телесната инвалидност е поврзана со активно учество во заедницата. Второ, демонстрирам дека попреченоста е најчесто поврзана со етникумот. Трето, демонстрирам дека учеството на лицата со попреченост е поврзано и со млади, но и со стари возрасни групи.

 

 

Introduction Textbooks matter for an inclusive education. I examined the way in which 30 textbooks in history, religion, civics, and biology represent disability-related issues.
Aim: The overall aim is to find out if textbooks represent the type of disability in association with age, ethnicity, and participation. Specifically, this research addresses the question: Are textbooks’ representations of the type of disability, age, and ethnicity associated with participation? By participation I refer to whether textbooks represent people with disabilities as (a) engaged in daily activities located outside of institutionalized residence. Engagement in activities may be indicated by sports, being a wage earner, voting, protesting, spending time with family or friends or (b) only being at their institutionalized residence/flat.
Methods: I examined three hypotheses regarding representations of type of disability, ethnicity, and age and how these are associated with participation. I analysed the data using a combination of qualitative coding of the content as well as qualitative comparative analysis (QCA).
Results: Although most textbooks do mention disability, people with a disability remain largely invisible, and less than half of the textbooks represent people with disabilities as active participants.
Conclusions: First, I demonstrate that physical disability is associated with active participation. Second, I demonstrate that disability is associated with ethnic majority. Third, I demonstrate that the participation of people with disabilities is associated with both young and old age groups.


Citation: Reichenberg M. The representations of type of disability, ethnicity and age and how these are associated with participation in textbooks. J Spec Educ Rehab 2017; 18(3-4):72-90. doi: 10.19057/jser.2017.27

   

Клучни зборови: попреченост, учебници, учество, различност

 


Keywords: disability, textbooks, participation, diversity


Адреса за кореспонденција:
Моника РАЈХЕНБЕРГ
Универзитет во Гетеборг
П.фах 300
405 30 Гетеборг
Шведска
Е-пошта: monica.reichenberg@ped.gu.se

 


Corresponding address:
Monica REICHENBERG
University of Gothenburg
Box 300
405 30 Gothenburg
Sweden
E-mail: monica.reichenberg@ped.gu.se

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in