Assuming legislation is required, the following results were found.

BASICS OF DEFECTOLOGY
Приказ на книга O СНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Горан Ајдински, Зоран Киткањ, Љупчо Ајдински Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија A review of a book BASICS OF DEFECTOLOGY Goran Ajdinski, Zoran Kitkanj, Ljupcho Ajdinski Kiril TEMKOV Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1884-basics-of-defectology
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE LAST SIX MONTHS
АКТИВНОСТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 6 МЕСЕЦИ Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1973-activities-of-the-association-of-the-organizations-for-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-for-the-last-six-months
REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1986-realization-of-integration-of-children-with-special-needs-education-in-the-republic-of-macedonia
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES abstract
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1990-early-intervention-of-children-with-disabilities-abstract
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1991-early-intervention-of-children-with-disabilities
PEER INTERACTION IN CLASSES WHICH USE THE CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION
ВРСНИЧКИ ИНТЕРАКЦИИ ВО ПАРАЛЕЛКИ СО ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Виолета АРНАУДОВА 1 Татјана ТАКАШМАНОВА-СОКОЛОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Филозофски факултет Институт за психологија 1 Институт за дефектологија 2 Скопје, Македонија PEER...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1996-peer-interaction-in-classes-which-use-the-concept-of-inclusive-education
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH IN FIELD OF PEDIATRICS
ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНЦИОНИРАЊЕТО, ПОПРЕЧЕНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА ПЕДИЈАТРИСКО ПОЛЕ 1 (Нацрт верзија на Светската здравствена организација) Драгослав КОП АЧ ЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2032-implementation-of-international-classification-of-function-disability-and-health-in-field-of-pediatrics
CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON
ОБЉУБА ВРЗ НЕМОЌНО ЛИЦЕ, КРИВИЧНО ПРАВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ТЕРМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ Крсте МАЉАНОВСКИ ФК “Вардар" - Скопје, Македонија CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON Krste MALJANOVSKI FC “Vardar” –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2034-criminal-legal-social-and-terminological-aspects-sexual-intercourse-with-a-disabled-person
COORDINATED ATTITUDES FOR USE OF EQUAL TERMINOLOGY FOR DISABILITY PERSONS
Величко АНДРЕЕВСКИ Velichko ANDREEVSKI УСОГЛАСЕНИ СТАВОВИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА ЕДНАКВА ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА COORDINATED ATTITUDES FOR USE OF EQUAL TERMINOLOGY FOR DISABILITY PERSONS На 9 јуни 2004 година Националното координативно тело за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2047-coordinated-attitudes-for-use-of-equal-terminology-for-disability-persons
EDUCATION OF PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SLOVENIA
Дора ЈЕЛЕНЦ, Егидија НОВЉАН ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛИЦА СО СПЕЦИЈАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО СЛОВЕНИЈА 1. Нашата земја Република Словенија е сместена меѓу Алпите, Панонската низина и Медитеранскиот регион. Таа зафаќа површина од 20,256 километри квадратни. Со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2073-2009-08-06-23-25-20
STRUCTURE OF BODY DEFORMATIES AMONG PERSONS WITH MENTAL RETARDATION
СТРУКТУРА НА ТЕЛЕСНИТЕ ДЕФОРМИТЕТИ КАЈ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Благоја ГЕШОСКИ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје STRUCTURE OF BODY DEFORMATIES AMONG PERSONS WITH MENTAL RETARDATION Blagoja GESHOSKI Faculty of Philosophy,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/129-2010/2010-1-2-thesis-abstracts/2608-structure-of-body-deformaties-among-persons-with-mental-retardation
ATTITUDES AND OPINIONS OF EMPLOYERS, EMPLOYEES AND PARENTS ABOUT THE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (full text)
СТАВОВИ И РАЗМИСЛУВАЊА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ, ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Тања СТАНКОВА ¹ Владимир ТРАЈКОВСКИ ² невработен дефектолог¹ Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2612-attitudes-and-opinions-of-employers-employees-and-parents-about-the-employment-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-full-text
BARRIERS THAT YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES FACE IN REPUBLIC OF MACEDONIA
БАРИЕРИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ МЛАДИТЕ ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НИЗ СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ Марија ЦАКИЌ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје Марија Цакиќ го одбрани својот ма­гис­терски труд на 01.10. 2012 година на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/96-2013/2013-1-2-thesis-abstracts/2731-barriers-that-young-people-with-disabilities-face-in-republic-of-macedonia
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION abstract
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТАСО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2745-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education-abstract
THE ROLE OF SUPPORT GROUPS IN THE COOPERATION BETWEEN PARENTS OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND PROFESSIONAL STAFF
ul.dash > li:before{ content:"-"; margin-left:-1.3em; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } .circle{ list-style-type:circle; } .contentpaneopen{ width:100% !important; } УЛОГАТА НА ГРУПИТЕ ЗА ПОДДРШКА ВО СОРАБОТКАТА МЕЃУ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2862-the-role-of-support-groups-in-the-cooperation-between-parents-of-people-with-intelectual-disabilities-and-professional-staff-full-text
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 , Даниела БРАТКОВИЌ 1 , Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2779-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-full-text
INFLUENCE OF SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS’ WORK IN REGULAR SCHOOL ON PEER RELATIONSHIP AMONG STUDENTS WITH DELAYED COGNITIVE DEVELOPMENT
ВЛИЈАНИЕТО НА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВРЗ ОДНОСОТ СО ВРСНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЗАДОЦНЕТ РАЗВОЈ Милена НИКОЛИЌ, Медина ВАНТИЌ-ТАЊИЌ, Алма ДИЗДАРЕВИЌ Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2717-influence-of-special-educators-and-rehabilitators-work-in-regular-school-on-peer-relationship-among-students-with-delayed-cognitive-development
INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS - Full Text
ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ Ирена НОВАЧЕВСКА 10cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Илинка ДИМЧЕВСКА 1 Сашка ПАВЛОВСКА 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 2mso-ansi-language:MK">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2648-inclusive-culture-in-pre-school-institutions-full-text
ATITUDES OF ISRAELI AND SLOVAK STUDENT – TEACHER TOWARDS THE INCLUSION OF STUDENTD WITH SPECIAL NEEDS IN MAINSTREAM EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY
СТАВОВИ НА ИЗРАЕЛСКИТЕ И СЛОВАЧКИТЕ СТУДЕНТИ-НАСТАВНИЦИ ВО ОДНОС НА ИНКЛУЗИЈАТА НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА Цафи ТИМОР 1 Јана ХАРТАНСКА 2 1 Кибуцов колеџ за образование, технологија и уметност, Тел Авив,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2757-atitudes-of-israeli-and-slovak-student-teacher-towards-the-inclusion-of-studentd-with-special-needs-in-mainstream-education-a-comparative-study
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 49

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in