Assuming social is required, and state is required, the following results were found.

REVIEW OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMS IN JORDAN: CURRENT PRACTICES, CHALLENGES, AND PROSPECTS
ol li p{ padding-left:20px; margin-top:0px; } ol > li:before { content: attr(data-letter) '.'; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } ul { list-style-type: none; } ul > li:before { content: "–"; position: absolute; margin-left:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2866-review-of-special-education-programs-in-jordan-current-practices-challenges-and-prospects-full-text
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ ( HIKIKOMORIAN ) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА ( HIKIKOMORI )valign="top" width="23"> A CASE STUDY OF A CHINESE ‘ HIKIKOMORIAN ’ IN CANADA –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2706-a-case-study-of-a-chinese-hikikomorian-in-canada-theorizing-the-process-of-hikikomorization
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил, Кентаки, САД 2 Одделение за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2698-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
INCLUSIVE EDUCATION SUPPORTING CHILDREN WITH BEHAVIORAL PROBLEMS AND THEIR REFERENCE PERSONS IN LOWER PRIMARY SCHOOL (GRADES 1-3) abstract
ПОДДРШКА НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА СО ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И НА НИВНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ЛИЦА ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1-3 ОДД.) Улрике БЕКЕР Универзитет во Потсдам, Факултет за хуманистички науки Германија INCLUSIVE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2758-inclusive-education-supporting-children-with-behavioral-problems-and-their-reference-persons-in-lower-primary-school-grades-1-3-abstract
BARRIERS THAT YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES FACE IN REPUBLIC OF MACEDONIA
БАРИЕРИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ МЛАДИТЕ ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НИЗ СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ Марија ЦАКИЌ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје Марија Цакиќ го одбрани својот ма­гис­терски труд на 01.10. 2012 година на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/96-2013/2013-1-2-thesis-abstracts/2731-barriers-that-young-people-with-disabilities-face-in-republic-of-macedonia
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
THE STRUCTURE OF MOBILITY AND SKILLS AMONG DEAF CHILDREN (full text)
СТРУКТУРАТА НА МОБИЛНОСТА И ВЕШТИНИТЕ КАЈ ГЛУВИТЕ ДЕЦА Хуснија ХАСАНБЕГОВИЌ ¹ Сенад МЕХМЕДОВИЌ ² Есад Х. МАХМУТОВИЌ ³ Факултет за образование и рехабилитација, Универзитет во Тузла 1 , Институт за човечка рехабилитација 2 , Центар за образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2627-the-structure-of-mobility-and-skills-among-deaf-children-full-text
TOWARDS LIVING IN THE COMMUNITY: The actual conditions and future challenges
КОН ЖИВЕЕЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА: Актуелни состојби и идни предизвици Оливера РАШИЌstyle="mso-bidi-font-style:normal"> Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологијаmso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2640-towards-living-in-the-community-the-actual-conditions-and-future-challenges
HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE DEPRESSION
НАГЛУВОСТА И ОШТЕТУВАЊЕТО НА ВИДОТ КАКО ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ДОЦНА ДЕПРЕСИЈА Роза Насте КРСТЕСКА Психијатриска болница Скопје , Оддел за психогеријатрија, Скопје, Македонија HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2678-hearing-and-visual-impairments-as-risk-factors-for-late-life-depression
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3011-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE BUILDING SKILLS AND SOCIAL ADJUSTMENT OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT: IMPLICATIONS FOR COUNSELING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ Самуел О. АДЕНИЈИ Стела Ц. АНИМАМА Сектор за образовни фондации Универзитет Лагос,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/312-2017/2017-3-4-abstracts/3029-relationship-between-life-building-skills-and-social-adjustment-of-students-with-hearing-impairment-implications-for-counseling-abstarct
PARENTAL ACCEPTANCE / REJECTION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG ADOLESCENTS WITH AND WITHOUT DELINQUENT BEHAVIOR
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РОДИТЕЛСКОТО ПРИФАЌАЊЕ / ОТФРЛАЊЕ И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ СО И БЕЗ ДЕЛИКВЕНТНО ОДНЕСУВАЊЕ Орхидеја ШУРБАНОВСКА Зоран КИТКАЊ Наташа РИСТОВСКА Универзитет Св. Кирил и методиј, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3034-parental-acceptance-rejection-and-emotional-intelligence-among-adolescents-with-and-without-delinquent-behavior
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia
Editorial Board
Editorial Board Olivera Rashikj -Canevska, PhD – Editor-in-Chief Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University "Ss Kiril and Metodij", Skopje, Republic of Macedonia. oliverarasic@ fzf.ukim.edu.mk Olivera Rashikj...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-board
CELEBRATION OF DECEMBER 3RD – THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ – МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија CELEBRATION OF DECEMBER 3 RD – THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES Maja FILIPOVSKA Institute of special edukaction and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/319-2018/2018-1-news/3059-celebration-of-december-3rd-the-international-day-of-persons-with-disabilities
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ДОМУВАЊЕ Даниела ТАМАШ Санела СЛАВКОВИЌ QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING Daniela TAMAŠ Sanela SLAVKOVIĆ Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3071-quality-of-life-of-people-with-intellectual-disability-in-different-types-of-housing
TEXTBOOKS FOR INITIAL READING AND WRITING FOR STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY INCLUDED IN INCLUSIVE EDUCATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВКЛУЧЕНИ ВО ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Славица ТОДОРОВА ПОУ „Иднина“ Скопје, Република Македонија TEXTBOOKS FOR INITIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/303-2016/2016-3-4-theses/2979-textbooks-for-initial-reading-and-writing-for-students-with-mild-intellectual-disability-included-in-inclusive-education

Results 1 - 20 of 129

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in