Assuming social is required, and state is required, the following results were found.

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1804-sensitive-communication-and-interaction-through-the-principles-of-the-icdp-programme
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1848-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА СО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1879-conditions-of-people-with-disabilities-employment-in-the-republic-of-macedonia
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS abstract
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1882-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations-abstract
THE ATTITUDES OF TEACHER TOWERED NUMERIC ASSMESSMENT IN SCHOOLS FOR PHYSICALLY DISABLED PUPILS
СТАВОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ СПОРЕД НУМЕРИЧКОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ТЕЛЕ С НО-ИНВАЛИДНИ УЧЕНИЦИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ 1 , Снежана НИКОЛИ Ќ 1 , Маја НЕДОВИ Ќ 2 Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација 1, ОУ „Антон...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1934-the-attitudes-of-teacher-towered-numeric-assmessment-in-schools-for-physically-disabled-pupils
ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “INSTITUTE FOR REHABILITATION OF HEARING, SPEECH AND VOICE” - SKOPJE
ЕТИОЛОГИЈА НА ГОВОРНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ВО " ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ , ГОВОР И ГЛАС " - СКОПЈЕ Ана КАРЕВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “ INSTITUTE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1959-etiology-of-speech-disorders-in-institute-for-rehabilitation-of-hearing-speech-and-voice-skopje
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE LAST SIX MONTHS
АКТИВНОСТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 6 МЕСЕЦИ Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1973-activities-of-the-association-of-the-organizations-for-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-for-the-last-six-months
REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1986-realization-of-integration-of-children-with-special-needs-education-in-the-republic-of-macedonia
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA Zora JACHOVA Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1987-inclusive-education-of-children-with-special-needs-in-republic-of-macedonia
SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND INTEGRATION IN THE PROCESS OF HUMANISATION OF THE LIFE CONDITIONS OF DISABLED PERSONS
НЕКОИ АСПЕКТИ И РЕЛАЦИИ МЕЃУ АЛТРУИЗМОТ, СОЦИЈА­ЛИЗА­ЦИ­ЈАТА И ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ХУМАНИЗАЦИЈА НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП Тонче ТРАЈКОВСКИ Величко АНДРЕЕВСКИ SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1999-some-aspects-and-relations-between-altruism-socialization-and-integration-in-the-process-of-humanisation-of-the-life-conditions-of-disabled-persons
INTEGRATION-INCLUSION
ИНТЕГРАЦИЈА-ИНКЛУЗИЈА Весна КЕРАМИТЧИЕВСКА-БИЛЈАНОВСКА 1 Роберта МИТРЕВСКА 1 Нада САБОЛИЌ 2 ПОУ „Д-р Златан Сремец”-Скопје 1 ОУ „Крум Тошев”-Скопје 2 INTEGRATION-INCLUSION Vesna KERAMITCHIEVSKA-BILJANOVSKA 1 Roberta MITREVSKA 1 Nada SABOLICH 2 Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2003-integration-inclusion
INCLUSION AS OPENING OF THE SCHOOL TOWARDS A CHILD AND DEINSTITUTIONALISATION
ИНКЛУЗИЈА КАКО ОТВАРАЊЕ УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕТЕТО И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА Александар ЧОРДИЌ 1 Славица МАРКОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет-Белград 1 СОШО „Милан Петровиќ”-Н. Сад 2 INCLUSION AS OPENING OF THE SCHOOL TOWARDS A CHILD AND DEINSTITUTIONALISATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2012-inclusion-as-opening-of-the-school-towards-a-child-and-deinstitutionalisation
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2021-inovations-in-therapy-of-autism
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH IN FIELD OF PEDIATRICS
ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНЦИОНИРАЊЕТО, ПОПРЕЧЕНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА ПЕДИЈАТРИСКО ПОЛЕ 1 (Нацрт верзија на Светската здравствена организација) Драгослав КОП АЧ ЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2032-implementation-of-international-classification-of-function-disability-and-health-in-field-of-pediatrics
20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION
Марија БАШЕСКА Marija BASHESKA 20 ГОДИНИ ИНФОРМАТИВНА ЕМИСИЈА ЗА ГЛУВИ НА МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА СО ГЕСТОВЕН ГОВОР 20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION Глувоста-на која ñ се посвети науката, човештвото,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/227-2004/2004-3-4-news/2043-20-year-information-program-broadcasting-with-sign-language-on-macedonian-television
THE GOVERNMENT IN THE SOCIAL PROTECTION INSTITUTIONS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-font-kerning:0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/266-1998/1998-1-abstracts/2172-the-government-in-the-social-protection-institutions-in-republic-of-macedonia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
SOME ASPECTS OF PROTECTION OF DISABLED FOR WORK AND HANDICAPPED PERSONS
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Dimitar TRAJKOVSKI SOME ASPECTS OF PROTECTION OF DISABLED FOR WORK AND HANDICAPPED PERSONS In the concept of socialcare several categories of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2481-some-aspects-of-protection-of-disabled-for-work-and-handicapped-persons

Results 1 - 20 of 129

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in