Assuming cause is required, the following results were found.

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD Irena DUMA VASOVSKA MarinaDAVCHEVA-CHAKAR Gabriela KOPACHEVA-BARSOVA Clinic of Ear, Nose and Throat Medical faculty-Skopje
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1849-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood-irena-duma-vasovska-marinadavcheva-chakar-gabriela-kopacheva-barsova-clinic-of-ear-nose-and-throat-medical-faculty-skopje
NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN abstract
НАЗАЛНА СЕПТАЛНА ДЕВИЈАЦИЈА И КОНДУКТИВНА РЕДУКЦИЈА НА СЛУХОТ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА М арина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Ирена ДУМА-ВАСОВСКА ОРЛ-клиника, Скопје, Македонија NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1851-nasal-septum-deviation-and-conductivity-hearing-loss-in-children-abstract
CASE REPORT OF STUTTERING IN AN INITIAL PHASE OF EARLY CHILDHOOD abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕ КАЈ ДЕТЕ ВО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ Силвана ФИЛИПОВА 1 , Ана ПОПОВСКА, Билјана ЛОЗАНОВСКА, Лаура ЃУРЧИНОВСКА 1 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје, подрачна логопедска амбуланта во Неготино CASE REPORT OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1860-case-report-of-stuttering-in-an-initial-phase-of-early-childhood
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment
THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES
ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија THE PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1877-the-process-of-separation-and-individuation-as-the-risk-factor-in-psychosocial-development-of-persons-with-physical-disabilities
THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ TE СО МОТОРНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ Радмила Ч УКИ Ќ , Гордана ОДОВИ Ќ , Фади љ ЕМИНОВ ИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1887-the-curriculums-of-the-elementary-education-for-students-with-motor-disabilities
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
The Neuropathology of Autism: A Selective Review
Невропатологија на аутизам: Селективен преглед Мануел Ф. КАЗАНОВА 1 , Меган МОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки The Neuropathology of Autism: A Selective Review Manuel F. CASANOVA 1 , Meghan MOTT 1 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1892-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION abstract
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈАВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1911-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation-abstract
THE ATTITUDES OF TEACHER TOWERED NUMERIC ASSMESSMENT IN SCHOOLS FOR PHYSICALLY DISABLED PUPILS
СТАВОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ СПОРЕД НУМЕРИЧКОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ТЕЛЕ С НО-ИНВАЛИДНИ УЧЕНИЦИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ 1 , Снежана НИКОЛИ Ќ 1 , Маја НЕДОВИ Ќ 2 Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација 1, ОУ „Антон...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1934-the-attitudes-of-teacher-towered-numeric-assmessment-in-schools-for-physically-disabled-pupils
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1936-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation
ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN
ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Вијендра К. СИНГ Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1947-elevation-of-serum-c-reactive-protein-and-s100-proteins-for-systemic-inflammation-in-autistic-children
AN OPEN AND BRAVE HEART
ОТВОРЕНО И ХРАБРО СРЦЕ Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија Скопје, Македонија AN OPEN AND BRAVE HEART Kiril TEMKOV Faculty of Philosophy Institute of Philosophy Skopje, Macedonia Од многуте сили кај човекот, срцето е најголема...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/225-2005/2005-1-2-reviews/1970-an-open-and-brave-heart
TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT
ТИФЛОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД Елизабет СОЛТИРОВА ОУ „Владо Тасевски”-Скопје TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT Elizabet SOLTIROVA Primary school "Vlado...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1997-tiflological-diagnostics-and-early-intervention-with-children-with-damaged-sight
APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY
ПРИМЕНА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО СВЕТОТ И КАЈ НАС Љупчо АЈДИНСКИ Горан АЈДИНСКИ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2004-aplication-of-terminology-for-people-with-disability-in-the-world-and-in-our-country
APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY abstract
ПРИМЕНА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО СВЕТОТ И КАЈ НАС Љупчо АЈДИНСКИ Горан АЈДИНСКИ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/2005-aplication-of-terminology-for-people-with-disability-in-the-world-and-in-our-country-abstract
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION AS AN ELEMENTAR BIOETHICS
ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА КАКО ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЕТИКА Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија Скопје, Македонија SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION AS AN ELEMENTAR BIOETHICS Kiril TEMKOV Faculty of Philosophy Institute of Philosophy Skopje,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2015-special-education-and-rehabilitation-as-an-elementar-bioethics

Results 1 - 20 of 102

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in