Assuming motor is required, and disorders is required, the following results were found.

PERINATAL ASPHYXIA AS POTENTIAL SOURCE OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PSYCHO-MOTOR DIFFICULTIES
type="text/css">so-fareast-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%3B%0A%09mso-bidi-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%3B%7D%0A%40page%20Section1%0A%09%7Bsize%3A8.5in%2011.0in%3B%0A%09margin%3A1.0in%201.25in%201.0in%201.25in%3B%0A%09mso-header-margin...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2476-perinatal-asphyxia-as-potential-source-of-children-with-developmental-psycho-motor-difficulties
DYNAMICS OF THE COMPELEX FORMS OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE (A NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДИНАМИКАТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ФОРМИ НА ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (НЕВРОПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА) Нели ВАСИЛЕВА Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DYNAMICS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2942-dynamics-of-the-compelex-forms-of-visual-perception-in-children-of-pre-school-age-a-neuropsychological-analysis
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012
IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ, 11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:10.07.2012 Прифатено: 21.07.2012...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2709-fourth-international-congress-of-the-students-from-the-educational-rehabilitation-zagreb-11-to-13-may-2012
EARLY INTERVENTION: PREVENTION AND CHALLENGES IN THE EARLY CHILDHOOD
РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - ПРЕВЕНТИВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАНОТО ДЕТСТВО Христина МИТРЕВА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија Примено: 29.10.2011 Прифатено: 13.11.2011 UDK: 159.922.76(062)(049.3) EARLY INTERVENTION:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2684-early-intervention-prevention-and-challenges-in-the-early-childhood
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Abstract
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦstyle="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:PL"> Нада...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/114-2011/2011-1-2-abstracts/2649-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-abstract
Manifesto
Манифест Manifesto Основни стандарди за здравствена грижа за лицата со интелектуални пречки во развојот Ротердам 2003 Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities Rotterdam 2003 Примено: 22.05.2010 Прифатено: 14.06.2010 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2623-manifesto
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 11, Issue 3-4, 2010
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 3-4,2010
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/123-2010/2010-3-4-info/2610-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-12issue-3-42010
SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОРЕГУЛАЦИЈАТА НА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Харис МЕМИШЕВИЌ 1,2 1 Универзитет во Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина 2 Центар за едукација и рехабилитација Меденица, Сараево, Босна и Херцеговина...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2938-self-regulation-in-children-with-intellectual-disability
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING ON BEHAVIOR PROBLEMS OF BOYS WITH EXTERNALIZED BEHAVIOR DISORDER IN ELEMENTARY SCHOOLS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕФЕКТОТ ОД ОБУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА БИХЕЈВИОРАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МОМЧИЊАТА СО ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Косар Могхадам ПУР Наргес АДИБСЕРЕШКИ Масоме...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2864-the-effect-of-emotional-intelligence-training-on-behavior-problems-of-boys-with-externalized-behavior-disorder-in-elementary-school-full-text
PERCEPTION OF AMPLITUDE ONSET SIGNALS IN CHINESE CHILDREN WITH READING DIFFICULTIES AND SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENTS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ПОЧЕТНИТЕ СИГНАЛИ НА АМПЛИТУДА КАЈ КИНЕСКИТЕ ДЕЦА СО ТЕШКОТИИ ПРИ ЧИТАЊЕ И СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА Чуан-Хан ЧИАНГ И-Чен ЧЕН Ксиао-Лан ВАНГ Институт за специјална едукација, Национален...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3014-perception-of-amplitude-onset-signals-in-chinese-children-with-reading-difficulties-and-specific-language-impairments
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3011-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/299-2016/2016-3-4-info/2980-bibliography
UNDERSTANDING CONATIVE REGULATION SYSTEMS – AN EXAMINATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN OFFENDERS AND NON-OFFENDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РАЗБИРАЊЕ НА КОНАТИВНИТЕ РЕГУЛАТОРСКИ СИСТЕМИ – ИСПИТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ПРЕСТАПНИЦИТЕ И НЕПРЕСТАПНИЦИТЕ Сања ЃУРЃЕВИЌ 1 Жилијета КРИВОКАПИЌ 2 Роса ШАПИЌ 3 Сретен ВИЌЕНТИЌ 4 1 Дефектолошки факултет,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2964-understanding-conative-regulation-systems-an-examination-of-the-differences-between-offenders-and-non-offenders
GRAMMAR AND SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC DEVELOPMENTAL LANGUAGE IMPAIRMENT
ГРАМАТИЧКО- СИНТАК Т ИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИ ЧНО НАРУШУВАЊЕstyle="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:478.8pt"> Неда М ИЛОШЕВИ Ќ¹, Миле В УКОВИ Ќ²style="font-family:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2659-grammar-and-syntactic-deficit-in-children-with-specific-developmental-language-impairment
PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: STRESS AND SUPPORT
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ : СТРЕС И ПОДДРШКА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌsans-serif;"> Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Македонија PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: STRESS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2715-parents-of-children-with-developmental-disabilities-stress-and-support
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2765-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability
DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF STUTTERING CHILDREN AND CHILDREN WITH FLUENT SPEECH
РАЗВОЈ НА ФОНОЛОШКАТА СВЕСТ КАЈ ДЕЦА ШТО ПЕЛТЕЧАТ И ДЕЦА ШТО ЗБОРУВААТ ТЕЧНО Лејла БЕГИЌ Замир МРКОЊИЌ Невзета САЛИХОВИЌ Универзитет во Тузла, Факултет за едукација и рехабилитација Босна и Херцеговина DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2761-development-of-phonological-awareness-of-stuttering-children-and-children-with-fluent-speech

Results 1 - 20 of 62

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in