Assuming rehabilitation is required, the following results were found.

Subscription
Subscription to JSER JSER ONLINE Access to the JSER website is free to all. Paper JSER Annual subscription types (2 double issues) per year: Personal 400 MKD (7 Euro) Institutional 1000 MKD (17 Euro) Student 200 MKD (3.5 Euro) * There is 20% discount...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/subscription
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1800-psysurvey0803
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1808-developmental-follow-up-of-high-risk-infants-until-the-age-of-three
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1809-defended0308a
MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND
ЧЛЕНОВИ НА МНЗА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗАМ ВО ПОЛСКА Василка ГАЛЕВСКА Студент на последипломски студии на Институтот за дефектологија, Филозофски факултет MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND Vasilka GALEVSKA Student of post-graduated...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1816-mssa-members-at-a-conference-for-autism-in-poland
THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА Бранка ЈАБЛАН , Весна ЖИГИЌ , Драгана СТАНИМИРОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1818-sepsci200812
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES abstract
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1829-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities-abstract
PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY ABSTRACT
ДРАМСКАТА АКТИВНОСТ КАЈ АДОЛЕС­ЦЕНТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY Suzana KRAJNC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1830-physical-disability-and-drama-activity
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING
АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1869-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES abstract
ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија THE PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1878-the-process-of-separation-and-individuation-as-the-risk-factor-in-psychosocial-development-of-persons-with-physical-disabilities-abstract
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION abstract
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1898-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation-abstract
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1899-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation
INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS abstract
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ Снежана НИКОЛИ Ќ Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS Danijela ILICH-STOSHOVI КЈ, Snezhana NIKOLI КЈ Belgrade University, The...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1909-individual-education-programs-abstract
INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ Снежана НИКОЛИ Ќ Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS Danijela ILICH-STOSHOVI КЈ, Snezhana NIKOLI КЈ Belgrade...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1910-individual-education-programs

Results 1 - 20 of 557

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in