Assuming journal is required, the following results were found.

Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1848-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood
“WORKPLACES FOR ALL” A PILOT STUDY ON EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MACEDONIA abstract
„ ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ “ ПИЛОТ СТУДИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА 1 , Лисбет ГРУТ , Катрине ВАЛСО ЕИДЕ , Геир ТУРМИ 2 , Александра КАРОВСКА 1 Филозофски факултет,/> Институт за дефектологија 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1896-workplaces-for-all-a-pilot-study-on-employment-and-working-conditions-for-people-with-disabilities-in-macedonia-abstract
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1991-early-intervention-of-children-with-disabilities
APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY
ПРИМЕНА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО СВЕТОТ И КАЈ НАС Љупчо АЈДИНСКИ Горан АЈДИНСКИ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2004-aplication-of-terminology-for-people-with-disability-in-the-world-and-in-our-country
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2021-inovations-in-therapy-of-autism
SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 1946-1996
ПРЕГЛЕД ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1946-1996 SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2036-survey-of-establishing-institutional-system-for-care-education-and-rehabilitation-of-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-in-the-period-1946-1996
Јасмина ИВАНОВСКА
Јасмина ИВАНОВСКА НАРУШУВАЊЕ НА МЕТАБОЛИЗМОТ НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ КАКО ПРИЧИНА ЗА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА -PHENYLKETONURIA- Вовед Во групата на метаболопатии спаѓаат и нарушувањата на интермедиерниот метаболизам на аминокиселините кои уште се нарекуваат и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2061-2009-08-05-00-48-12
ЗНАЧЕЊЕТО НА ГЕНОМСКИОТ ЗАПИС (GENOMIC IMPRINTING) ВО ХУМАНАТА ГЕНЕТИКА И ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА
Анастас ЛАКОВСКИ ЗНАЧЕЊЕТО НА ГЕНОМСКИОТ ЗАПИС ( GENOMIC IMPRINTING ) ВО ХУМАНАТА ГЕНЕТИКА И ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Увод Во рамките на хуманата популација често се јавуваат својства (заболувања) со генетска основа чија што трансмисија не подлежи на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2093-genomic-imprinting
АГРАМАТИЗМОТ КАКО ИЗОЛИРАН ОБЛИК НА СТЕКНАТОТО ЈАЗИЧНО РАСТРОЈСТВО
Миле ВУКОВИЌ, Гордана ТОМИЌ, Гордана ОЦИЌ АГРАМАТИЗМОТ КАКО ИЗОЛИРАН ОБЛИК НА СТЕКНАТОТО ЈАЗИЧНО РАСТРОЈСТВО Вовед Во најопшта смисла, аграматизмот може да се дефинира како јазично растројство што се манифестира со продукција на аграматични реченици....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2098-2009-08-08-17-23-47
ПРИМЕНА НА ГРУПНИОТ ОБЛИК НА НАСТАВНАТА РАБОТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ
Јасмина КОВАЧЕВИЌ ПРИМЕНА НА ГРУПНИОТ ОБЛИК НА НАСТАВНАТА РАБОТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Досегашните истражувања покажаа дека наставниот процес е сиромашен како по применуваните методи и медиуми, така и по наставните облици. И натаму...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2103-2009-08-08-19-20-41
EARLY DEVELOPMENT OF SPEECH AND INTERACTION BETWEEN MOTHER AND CHILD
Ана РАДОЈКОВИЌ, Славица ГОЛУБОВИЌ, Дејан РАДОЈКОВИЌ Раниот развој на говорот и интеракцијата меѓу мајката и детето Вовед Современите истражувања говорат во прилог на мислењето дека раната интеракција меѓу мајката и детето е пресудна за развојот на сите...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2185-2009-08-11-19-23-42
EHOSINUSOSCOPIJA AS NONINVASIVE DIAGNOSTICAL METHOD
Лидија ДУБРОВСКА-МИЛЕТИЌ, Г. МЛАДЕНОВСКА, Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР ЕХОСИНУСОСКОПИЈАТА КАКО НЕИНВАЗИВНА ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА В овед Класичната радиографија до денес сe уште е најчеста метода за прикажување на заболените параназални синуси. Радиографското...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2265-2009-08-15-20-53-14
МЕДИЦИНСКИ И СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СЕКРЕТОРНИОТ ОТИТ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
Борислав ГОГУШЕВСКИ , Марина ЧАКАР, Елена БОГЕСКА, Владимир ЈЕКИЌ, Александар ЛАЗАРЕВСКИ МЕДИЦИНСКИ И СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СЕКРЕТОРНИОТ ОТИТ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Вовед Инциденцата на секреторниот отит е висока. Дури 80% од децата минуваат најмалку една...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2266-2009-08-15-20-55-14
THE SUCCESS OF THE CHILDREN WITH DYSLEXIA FOR THE THREE-DIMENSIONAL TEST OF READING
Билјана НАУМОВСКА УСПЕХОТ НА ДИСЛЕКСИЧНИТЕ ДЕЦА НА ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИОТ ТЕСТ ЗА ЧИТАЊЕ Читањето е многу важна вештина во современиот живот. Преку читањето човекот усвојува знаења, но тоа истовремено претставува и можен извор на разонода. Читањето ги...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2269-2009-08-16-00-07-10
SOME CAUSES FOR DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES
Јорданка ДИМОВСКА, Ицко ЃОРГОСКИ. НЕКОИ ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА ПРЕЧКИТЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА Човекот е суштество кое со своето тело и дух претставува една биолошка интегративна целост на својата анатомија и биохемиско-физиолошките процеси. Одржувањето...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2342-2009-08-22-16-04-50
APHASIA-EPILEPSY SINDROME LANDAU-KLEFFNER
Нада ШИКИЌ, Јелена ИВИЧЕВИЌ-ДЕСНИЦА АФАЗИЈА-ЕПИЛЕПСИЈА СИНДРОМ LANDAU-KLEFFNER Во последните неколку години стручниот тим на нашата установа издвои пет деца со специфични стекнати пречки во говорот. Овие деца имаа нормален психофизички развиток сî до...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2395-landau-kleffner
SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
ПОЛОВА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Оливера РАШИЌ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES Olivera RASHIKJ Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy - Institute of Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2547-sex-education-of-persons-with-disabilities

Results 1 - 20 of 241

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in