Assuming cerebral is required, and palsy is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 20, Issue 1-2, 2019
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 20, Issue 1-2,2019 Quarterly journal Contents [ PDF ] Special education-professional and scientific issues Psychological and pedagogical survey From practice to practice World experience and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/333-2019/2019-1-2-info/3088-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-20-issue-1-2-2019
INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME - Abstract
ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ Невзета САЛИХОВИЌ 1 , Селма ХАСАНБАШИЌ 2 , Лејла БЕГИЌ 1 1 Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација 2 Институт за посебно образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2675-incidence-of-stuttering-in-school-age-children-with-down-syndrome-abstract
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION - Abstract
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 ,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2656-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization-abstract
Manifesto
Манифест Manifesto Основни стандарди за здравствена грижа за лицата со интелектуални пречки во развојот Ротердам 2003 Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities Rotterdam 2003 Примено: 22.05.2010 Прифатено: 14.06.2010 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2623-manifesto
SEXUAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND SEXUAL ABUSE OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПОЛОВ РАЗВОЈ, ВОСПИТАНИЕ И СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија SEXUAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND SEXUAL ABUSE OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/136-2009/2009-3-4-thesis-abstracts/2584-sexual-development-education-and-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 3-4, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 3-4, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2920-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-3-4-2015
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
Authors instructions
Word PDF Authors instructions The Journal of Special Education and Rehabilita­tion . (JSER) ( ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilita­tion of the Faculty of Philoso­phy in Skopje, Macedonian...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authors-instructions
THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
DISORDERS OF THE SOUND ARTICULATION IN PRETERM CHILDREN
НАРУШУВАЊА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА НА ГЛАСОВИТЕ КАЈ ПРЕДВРЕМЕНО РОДЕНИ ДЕЦА Весела МИЛАНКОВ 1 Александра МИКОВ 2 Институт за здравствена заштита на деца и младинци - Војводина 1 Клиника за детска хабилитација и рехабилитација - Нови Сад 2 DISORDERS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2570-disorders-of-the-sound-articulation-in-preterm-children
ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “INSTITUTE FOR REHABILITATION OF HEARING, SPEECH AND VOICE” - SKOPJE
ЕТИОЛОГИЈА НА ГОВОРНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ВО " ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ , ГОВОР И ГЛАС " - СКОПЈЕ Ана КАРЕВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “ INSTITUTE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1959-etiology-of-speech-disorders-in-institute-for-rehabilitation-of-hearing-speech-and-voice-skopje
THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES abstract
ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија THE PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1878-the-process-of-separation-and-individuation-as-the-risk-factor-in-psychosocial-development-of-persons-with-physical-disabilities-abstract
ASSESSMENT OF VISUAL PERCEPTION IN STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
ПРОЦЕНКА НА ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија ASSESSMENT OF VISUAL PERCEPTION IN STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1855-assessment-of-visual-perception-in-students-with-special-educational-needs
authors instructions
упатство за авторите authors instructions Дефектолошка теорија и практика (ДТП) ( ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на дефектолозите на Македонија. Во списанието се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1793-authors-instructions
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 9, Issue 3-4, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 3-4,2008 Contents [ PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/172-2008/2008-3-4-info/1792-current-issue
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON BRAILLE USAGE
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО 1 Влатка ПЕНАВА 1 Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ 2 Лидија ИЛИЧИЌ 1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб 2Основно училиште Печине, Ријека THE INFLUENCE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3040-the-nfluence-of-educational-setting-on-braille-usage
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 , Даниела БРАТКОВИЌ 1 , Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2779-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-full-text
ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE IN PERFORMING DAILY ACTIVITIES AND THE NEED FOR OCCUPATIONAL THERAPY IN PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
ПРОЦЕНКА НА САМОСТОЈНОСТА ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ И ПОТРЕБАТА ОД ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија - Скопје М-р Оливера Рашиќ-Цаневска ја...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/91-2013/2013-3-4-thesis-abstracts/2751-assessment-of-the-independence-in-performing-daily-activities-and-the-need-for-occupational-therapy-in-persons-with-multiple-sclerosis
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 1-2, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 1-2,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/189-2000/2000-1-2-info/2075-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-1-2-2000
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities

Results 1 - 20 of 43

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in